Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Genom återkommande undersökningar har kunskap kontinuerligt inhämtats.

Frågorna i enkäterna handlar om: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Undersökningarna utförs samtidigt i landets alla regioner och återkommer regelbundet. Genom svaren kan man undersöka patienters upplevelser och erfarenhet av vården på ett likvärdigt sätt.

Så här går undersökningen till

Ett slumpmässigt urval av patienter som besökt vården eller varit inlagda på en avdelning under en viss period får ett erbjudande om att delta i undersökningen.

En undersökning genomförs med olika metoder som till exempel pappersenkät, webbenkät, telefonundersökning, webbpanel eller andra digitala undersökningsmetoder. På webben är enkäten även översatt till andra språk.

När undersökningen är avslutad sker en utvärdering av genomförandet och resultatet sammanställs på nationell- regional samt på verksamhetsnivå. Arbetsgrupper och referensgrupper tillsätts med experter för analys, metodutveckling och resultatbaserat förbättringsarbete.

Total sekretess gäller för NPE. Det går inte att utläsa en enskild persons svar när resultaten har sammanställts.

Resultat

Resultatet från Nationell Patientenkät senaste mätning finns tillgängligt på www.patientenkat.se/resultat.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 januari 2021