Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Visionen är "Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika".

På kunskapsstyrningvard.se finns mer information om arbetet.

Kunskapsstyrning sker på nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå

På nationell nivå samordnas kunskapsstöd inom relevanta områden och utformas så att de är tillgängliga och lätta att använda i mötet med patienten och dess närstående. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp tas fram av professionerna tillsammans med patient- och närståenderepresentanter. Målet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att de ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process. Samverkan med myndigheter sker då nya kunskapsstöd ska tas fram. På nationell nivå görs även jämförelser av medicinska resultat.

I sjukvårdsregion Mellansverige finns en kunskapsstyrningsgrupp vars uppdrag är att spegla och driva det nationella kunskapsstyrningssystemet på sjukvårdsregional nivå samt att samordna nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå.

Den lokala nivån, det vill säga Region Örebro läns hälso- och sjukvård ska tillsammans med Örebro läns kommuner, ta del av och införa kunskapsstöden i klinisk vardag. Vi ska följa upp och analysera våra medicinska resultat och använda dem som utgångspunkt för utveckling och förbättring av verksamheten. Patient- och närståenderepresentanters erfarenheter och kunskap ska tillvaratas.

Enheten för kunskapsstyrning håller samman arbetet på den lokala nivån i samverkan med Regional utveckling välfärd och folkhälsa.

Förutom enheten för kunskapsstyrning finns olika funktioner för den medicinska kunskapsstyrningen:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 januari 2021