Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

En vård oberoende av hyrläkare

Region Örebro län arbetar för att vården ska bli oberoende av inhyrd personal. Vi gör det för att alla i Örebro län ska kunna få en god och trygg hälso- och sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Örebro län.

Arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal är nödvändigt och kommer att ge många positiva konsekvenser, både för dig som patient och för hälso- och sjukvården. Framför allt handlar det om att skapa en tryggare vård med ökad kontinuitet, där du känner igen oss och vi dig. I Region Örebro län handlar det om att bli oberoende av hyrläkare på vårdcentralerna och inom psykiatrin. Vi är en av få regioner som inte hyr sjuksköterskor.

Målet att bli oberoende av inhyrd personal innebär konkret att vi ska ha en stabil bemanning och klara vårt grunduppdrag och löpande verksamhet med egna medarbetare. Det betyder att vi endast anlitar inhyrd personal som ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar och i samband med extraordinära behov. En indikator för målsättningen är att kostnaden för inhyrd personal maximalt ska uppgå till 2 procent av den samlade personalkostnaden inom hälso- och sjukvården i vår region.

Arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal pågår i hela landet med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Arbetet har pågått sedan 2017 och lett till att vi i dagsläget, maj 2021, har kostnader för inhyrd personal som uppgår till 2,3 procent av samlade personalkostnader, jämfört med 3,6 procent vid starten.

Varför fortsätter ni hyra personal, är det inte bara att sluta?
Det handlar om en balansgång mellan patientsäkerhet och god tillgänglighet. Ett tvärstopp skulle äventyra desamma. Hyrläkare uppfyller en kortsiktig men viktig funktion hos de enheter som i dagsläget saknar eller har ont om egna läkare. Det långsiktiga målet är att dessa ska ersättas av fast anställda läkare.

Det är väl bara att anställa fler läkare?
Om det fanns en obegränsad tillgång. Specialister i allmänmedicin och inom psykiatri är bristyrken. Däremot har Region Örebro län länge satsat på läkare som utbildar sig till specialister inom dessa områden, som under sin specialistutbildning finns hos oss. Dessa kommer så klart att erbjudas anställning hos oss efter sin utbildning.

Men om alla regioner och landsting i Sverige slutar hyra personal bör väl hyrmarknaden dö ut och då borde det finnas många läkare som behöver anställning?
Både ja och nej. Visst finns det några. Men faktum är att många läkare som arbetar som hyrläkare redan har en anställning i någon region eller landsting. Många arbetar i bemanningsbolag på ledig tid. Det finns dock regler för bisysslor, hur mycket och under vilka förutsättningar man får arbeta vid sidan av sitt ordinarie uppdrag.
 
Vad gör ni då för att bli oberoende?
Vi ställer om arbetssätt för att jobba smartare och kunna nyttja alla professioners kompetens till fullo. På så sätt kan olika yrkesgrupper avlasta varandra och det möjliggör att alla kan arbeta med rätt saker. Det kan exempelvis innebära att man arbetar i multiprofessionella team för effektivare omhändertagande av våra patienter.

Vi arbetar även med en kombination av andra kort- och långsiktiga åtgärder för att behålla och attrahera nya medarbetare. Till exempel handlar det om att förbättra arbetsmiljön, lönesatsningar, att möjliggöra för våra läkare att arbeta på jourkompledig tid, proaktiv rekrytering och utökat samarbete över verksamhetsgränser, där exempelvis läkare från sjukhusen arbetar på vårdcentraler med vissa patientgrupper. Utbildning av fler nya specialistläkare inom nämnda områden är en grundläggande och långsiktig strategi.

Sammantaget är planen att vi successivt kommer att minska beroendet av hyrpersonal, utan att försämra tillgängligheten. Det tar tid för många åtgärder att ge effekt, men vi tror på ett långsiktigt utvecklingsarbete för att det ska hålla i längden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 maj 2021