Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Suicidprevention

Att förebygga självmord, även kallat suicid, kallas för suicidprevention. Det är en viktig del i arbetet med psykisk hälsa. Suicidprevention handlar om att förebygga att något oönskat händer i framtiden, till exempel genom utbildning, informationsinsatser, metodutveckling, begränsning av medel och metoder samt efterlevandestöd. Allt för att förhindra och minska antalet suicidförsök och suicid.

Eftersom man inte vet vem som kommer att ta sitt liv behöver man arbeta på flera fronter samtidigt. Suicidprevention är därför en gemensam fråga för samhället och det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att förebygga att suicid sker.

Var man befinner sig i samhället påverkar vilken roll man har i den suicidpreventiva kedjan. I Örebro län samarbetar Region Örebro län, länets 12 kommuner, civilsamhället samt statliga aktörer för att driva det suicidpreventiva arbetet framåt.

I Örebro län finns en länsövergripande samordnare för suicidprevention som har i uppdrag att utveckla det suicidpreventiva arbetet i länet. Det sker bland annat genom att aktivt stärka samverkan mellan Region Örebro län, länets 12 kommuner, blåljusverksamheter, näringsliv, samhällsplaneringsaktörer, civilsamhälle med flera.

I uppdraget ingår det också att öka kunskapen om hela samhällets betydelse för suicidpreventivt arbete. Tjänsten som länsövergripande samordnare för suicidprevention är placerad i Region Örebro län, på enheten Välfärd och folkhälsa inom förvaltningen Regional utveckling.

Tre av länets fyra länsdelar (norr, söder och väster) har sedan 2022 länsdelsamordnare för psykisk hälsa som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention övergripande och långsiktigt. Den tjänsten är placerad inom kommunernas folkhälsoteam.

Även Örebro kommun arbetar med området psykisk hälsa som en del av deras folkhälsouppdrag.

För att en verksamhet eller organisation ska kunna nå ett gemensamt mål behöver det finnas styrdokument som sätter ramarna för arbetet. I Region Örebro län finns en handlingsplan och tio av tolv kommuner i Örebro län har tagit fram styrdokument för hur de ska arbeta suicidpreventivt. I de två resterande kommunerna finns ett påbörjat arbete med att ta fram en riktning för suicidpreventivt arbete.

Inom Region Örebro län finns även ett vårdprogram för hur vi arbetar med suicidnära individer inom den regionala sjukvården. Under 2023 kommer en riktlinje för hur man ska möta suicidnära individer i kommunal verksamhet.

Det finns samband mellan psykisk ohälsa och suicid. Men det finns även andra omständigheter som ökar risken för suicid, som långvarig arbetslöshet, alkoholmissbruk eller svåra ekonomiska problem.

En viktig del av suicidpreventivt arbete är därför att öka kunskapen hos personer som möter människor i situationer där det finns en ökad risk för suicid. Samtidigt behöver kunskapen öka generellt, hos alla människor, för att som medmänniskor våga fråga personer om mående och tankar på att inte vilja leva längre. Länet erbjuder därför kompetenshöjande insatser i form av utbildningar och föreläsningar.

Kontakter

Johanna Bernström Högblom

Länsövergripande samordnare för suicidprevention Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 november 2023