Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patienter med cancermisstanke är nöjda med utredningsförloppet

Publicerad: 2023-05-30 10:18

Patienter som utretts för cancermisstanke är överlag nöjda med sin kontakt med vården. Det visar resultatet av en nationell patientenkät som undersökt patienternas upplevelser under en cancerutredning.

mammografiGettyImages-1137065752.jpg

 

I Region Örebro län har drygt 1700 slumpvist utvalda personer svarat på en nationell patientenkät om att utredas för cancer enligt ett standardiserat vårdförlopp, SVF under 2022. Både patienter som fått ett cancerbesked och patienter vars utredning visat att de inte har cancer ingår i undersökningen. Frågorna är indelade i sju olika svarsområden.

Helhetsintrycket av vårdkontakten gott

Resultatet visar att majoriteten av patienterna som utretts inom ett standardiserat vårdförlopp är nöjda och har känt sig trygga med vården. 87 procent har haft ett positivt helhetsintryck.  Nästan alla som svarat (94 procent) anser även att de fått ett mycket bra bemötande från vårdpersonalen och att de behandlades med respekt.

Nöjda med informationen

De flesta patienter (84 procent) anser att de fått bra information under utredningen. Ännu fler är nöjda med vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering som handlar om hur vården kunnat samordna patientens olika kontakter på ett bra sätt

Patienter vill vara delaktiga i besluten

Mindre nöjda var patienterna när det gällde frågor inom delaktighet och involvering. 62 procent svarade positivt på frågor om man fått vara delaktig i beslut  beträffande vård och behandling i den utsträckning som man hade önskat.

Skillnaderna mellan könen är mycket liten. Det skiljer mer mellan de som avslutat SVF med en cancerdiagnos och de som fått andra utredningssvar. Genomgående är de patienter som mottagit ett cancerbesked och startat sin första behandling mer nöjda med utredningsförloppet än de patienter vars utredning visat att misstanken om cancer kunnat avskrivas. 

Mer information

 

Läs hela undersökningen: Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2022

 

FAKTA

Fakta om Standardiserade vårdförlopp (SVF)

SVF  är ett nationellt arbetssätt som införts för att minska onödig väntan och ovisshet för patienter. Alla SVF startar med en välgrundad misstanke om cancer. I det standardiserade vårdförlopp beskrivs vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.
Standardiserade vårdförlopp - SVF 

Fakta om Nationell patientenkät och PREM

För att ta reda på patienternas upplevelser av att utredas enligt ett SVF får patienten en enkät sex till tio veckor efter avslutad utredning. Enkäten är en så kallad PREM-enkät. PREM står för Patient Reported Experience Measures, som på svenska kallas patientrapporterade erfarenhetsmått. PREM-enkäten är en del av nationell patientenkät som samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Alla regioner i Sverige deltar i mätningen samtidigt. Mätningen sker kontinuerligt under året.

I Örebro län svarade totalt 1702 patienter vilket resulterade i en svarsfrekvens på 57 procent.

I enkäten redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2023