Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patienter och anhörigas erfarenhet viktig i Levande bibliotek

Publicerad: 2023-10-22 21:14

För att få med patienters och närståendes erfarenheter och perspektiv i forskningsprojekt finns det ett Levande bibliotek inom Region Örebro län. ”Det här är ett jätteviktigt forskningsstöd och vi får in ett annat perspektiv i vår forskning. Genom en dialog kan vi öppna upp för nya idéer och ges möjlighet till att se kunskapsluckor som vi annars inte skulle göra”, säger Jonas Appelberg, tillförordnad forsknings- och utbildningschef.

Bild på samtal

Foto: GettyImages.

Klinisk patientnära forskning är en av Region Örebro läns viktiga verksamheter där till exempel effektiva diagnos- och behandlingsmetoder utvecklas för patientens bästa.

– Vår forskning omfattar allt från folkhälsoproblem som diabetes och cancer till forskning i laboratorier. Målet är att ge våra medborgare bättre hälsa och ökad livskvalitet. Sedan en tid tillbaka har vi en ny rutin inom Region Örebro län för hur forskare och personer med egen erfarenhet av hälso- och sjukvård som patient eller närstående kan samverka i forskningsprojekt, berättar Jonas Appelberg.

Han uppmuntrar alla som har erfarenheter som patient eller anhörig att anmäla sig till regionens Levande bibliotek.

– Ett flertal anslagsgivare av forskningsmedel i Sverige ställer också krav på samverkan med patient- och närståendeperspektivet idag. Patientperspektivet är därför sammantaget viktigt för vår forskning, säger han.

Ett Levande bibliotek under uppbyggnad

En av de första som anmälde sig till det Levande biblioteket var Eva-Lena Jansson. Hon är ett känt ansikte för många efter sina år inom politiken. För sex år sedan fick hon diagnosen Parkinsons sjukdom. Idag är hon Parkinsonförbundets ordförande och har viktiga erfarenheter både utifrån sin sjukdom men även sin yrkesbakgrund. 

– Det var i riksdagens talarstol som jag började känna skakningar i handen. I mitt nuvarande uppdrag inom Parkinsonförbundet folkbildar jag om sjukdomen och driver på för en jämlik hälso- och sjukvård i landet, säger Eva-Lena Jansson.

Hon tycker att det är glädjande att Levande bibliotek tillvaratar den kunskapen som finns i samhället.

– Det är en viktig del i demokratiarbetet att ta tillvara på kunskapen, säger hon. 

Ylva Nilsagård, som har varit med att ta fram det Levande biblioteket, fyller i att när de skulle starta igång arbetet med att skapa ett Levande bibliotek tog arbetsgruppen hjälp av personer med olika bakgrund.

– Då var Eva-Lena Jansson en av de vi bjöd in. Hon var en av flera representanter från lokala patientföreningar som vi träffade för att diskutera samverkan. Det finns många som har viktig erfarenhet men som inte tänker på hur värdefull den är för vår forskning. Varje individs erfarenhet utgör en bok som tillsammans med andra bildar ett bibliotek av erfarenheter, säger Ylva Nilsagård, forskningsledare Nära vård och Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

 

Läs mer om hur du kan vara delaktig och anmäla dig

Film om Levande bibliotek

Eva-Lena Jansson

Eva-Lena Jansson, Parkinsonförbundets ordförande. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Ylva Nilsagård

Ylva Nilsagård, forskningsledare Nära vård. Foto: privat.

Jonas Appelberg

Jonas Appelberg, tillförordnad forsknings- och utbildningschef. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 april 2024