Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Örebro Biobank är Region Örebro läns och Örebro universitets gemensamma infrastruktur för biobankning av vård- och forskningsprover samt ett kompetenscentrum för biobanksfrågor. 

Information till forskare

Region Örebro län har två biobanker registrerade vid Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO):
• Örebro biobank (registeringsnummer 454) 
• E-biobank (registeringsnummer 763)

oranga flaskor

Aktuellt

Örebro Biobank följer nationellt överenskommen handläggningstid för kompletta biobanksansökningar. Ansökningar gällande tillgång till prov som inkluderar befintliga prov ska vara max 30 arbetsdagar. För nyinsamlade prov ska handläggningstiden vara max 10 arbetsdagar. 

Biobanksansökan

För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i Örebro biobank eller för att få börja samla in nytagna prov inom hälso- och sjukvården i forskningssyfte måste en biobanksansökan göras. Kontakta Region Örebro läns biobankssamordnare Karin Johansson för att göra en biobanksansökan.

På Biobank Sveriges webbplats finner du mallar och instruktioner för att skriva en biobanksansökan.

Örebro biobank erbjuder regulatorisk rådgivning/förhandsgranskning av etikansökan och utformning av forskningspersonsinformation och samtycke. VI erbjuder även rådgivning och praktiskt stöd gällande pre-analys, provhantering, frysförvaring, med mera. 

Planerar du att starta en multicenterstudie med nyinsamling av prov i flera sjukvårdsregioner kan du vända dig till regionens provservicekoordinator Kerstin Malm. 

Biobanksansökningar gällande multicenterstudier handläggs av Regionalt biobankscentrum (RBC).

För studier med etikgodkännande fr o m 1 januari 2019:
Kontakta RBC i den region forskningshuvudmannen/huvudansvarig forskare är verksam.
För studier med etikgodkännande innan 1 januari 2019:
Kontakta RBC i den region etikprövningen utförts

Insamling via sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB)

Sjukvårdsintegrerad biobankning innebär att insamling och hantering av prov för forskning stödjer sig på befintliga strukturer inom sjukvården. Projekt med godkänd etikprövning kan efter uppläggning av studiespecifika koder beställa biobanksprov via journalsystemet. Proverna omhändertas på Laboratoriemedicinska kliniken där de antingen alikvoteras på robot eller direktfryses. Frysförvaring sker därefter hos biobanken. Med denna standardiserade process uppnås en hög och jämförbar kvalitet på proverna. All information om provet och dess preanalytiska hantering registreras i ett IT-stöd, ett s.k. LIMS. Det medför att prov får samma höga kvalitet som vårdprov och att man automatiskt får en spårbarhet av provhanteringen och information om hur provet har hanterats. Kontakta SIB-ansvarig Pernilla Karlefors för mer information.

Tillstånd och ansökningar

Lagkrav och lokala riktlinjer är sammanställda i matrisen och beskriver vilka ansökningar och blanketter som behövs för att få tillgång till humanbiologiska prov och data för olika ändamål inom Region Örebro län.

Din biobanksansökan skickar du till

Örebro biobank
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Campus-USÖ, X-huset
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro

Biobank, biobanksavtal och ansökningar

Biobanksamordnare

Provservicekoordinator

SIB ansvarig

Information till allmänheten

En biobank är en samling prover tagna i hälso- och vården som sparas längre tid än två månader och som går att spåra till dig som provgivare. Hur prover får samlas in, lagras och användas regleras av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (2002:297), biobankslagen.

glasburkar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 maj 2022