Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Örebro Biobank är Region Örebro läns och Örebro universitets gemensamma infrastruktur för biobankning av vård- och forskningsprover samt ett kompetenscentrum för biobanksfrågor. 

Information till forskare

Region Örebro län har två biobanker registrerade vid Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO):
• Örebro biobank (registeringsnummer 454) 
• E-biobank (registeringsnummer 763)

 

oranga flaskor

Aktuellt

Ny biobankslag 2023!

 

Biobanksansökan

För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i Örebro biobank eller för att få börja samla in nytagna prov inom hälso- och sjukvården i forskningssyfte måste en biobanksansökan göras. Kontakta Region Örebro läns biobankssamordnare för att göra en biobanksansökan.

Örebro Biobank hanterar inkomna ärenden i turordning och följer nationellt överenskommen handläggningstid för kompletta biobanksansökningar. Ansökningar gällande tillgång till prov som inkluderar befintliga prov ska vara max 30 arbetsdagar. För nyinsamlade prov ska handläggningstiden vara max 10 arbetsdagar. 

Örebro biobank erbjuder regulatorisk rådgivning/förhandsgranskning av etikansökan och utformning av forskningspersonsinformation och samtycke. Vi erbjuder även rådgivning och praktiskt stöd gällande pre-analys, provhantering, frysförvaring, med mera. 

Planerar du att starta en multicenterstudie med nyinsamling av prov i flera sjukvårdsregioner kan du vända dig till regionens provservicekoordinator. 

Den nationella principen för multicenterstudier upphör i samband med den nya biobankslagens ikraftträdande den 1 juli. Via länken når du som forskare även information kring ändringar kring ändringar av redan pågående studier. 

Insamling via sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB)

Sjukvårdsintegrerad biobankning innebär att insamling och hantering av prov för forskning stödjer sig på befintliga strukturer inom sjukvården. Projekt med godkänd etikprövning kan efter uppläggning av studiespecifika koder beställa biobanksprov via journalsystemet. Proverna omhändertas på Laboratoriemedicinska kliniken där de antingen alikvoteras på robot eller direktfryses. Frysförvaring sker därefter hos biobanken. Med denna standardiserade process uppnås en hög och jämförbar kvalitet på proverna. All information om provet och dess preanalytiska hantering registreras i ett IT-stöd, ett s.k. LIMS. Det medför att prov får samma höga kvalitet som vårdprov och att man automatiskt får en spårbarhet av provhanteringen och information om hur provet har hanterats. Kontakta SIB-ansvarig för mer information.

Tillstånd och ansökningar

Lagkrav och lokala riktlinjer är sammanställda i matrisen och beskriver vilka ansökningar och blanketter som behövs för att få tillgång till humanbiologiska prov och data för olika ändamål inom Region Örebro län.

Din biobanksansökan skickar du till

Örebro biobank
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Campus-USÖ, X-huset
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro

Biobank, biobanksavtal och ansökningar

Biobanksamordnare

Provservicekoordinator

SIB ansvarig

Information till allmänheten

En biobank är en samling prover tagna i hälso- och vården som sparas längre tid än två månader och som går att spåra till dig som provgivare. Hur prover får samlas in, lagras och användas regleras av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (2023:38), biobankslagen.

glasburkar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2024