Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårt arbetssätt

Som företagshälsa är vi på Regionhälsan en oberoende expertresurs som hjälper dig som arbetsgivare att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt förebygga och minska olika typer av risker i arbetsmiljön.

Vi finns till som stödresurs för dig som arbetsgivare kring insatser som rör individ-, grupp- och organisationsnivå. Vår unika kompetens kring förhållandet mellan arbete och hälsa, gör att vi kan föreslå insatser som bidrar till att hälsorisker på arbetsplatsen förebyggs och undanröjs.

Vad arbetar vi med?

Vi stödjer och hjälper dig som arbetsgivare att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår. Vi arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker genom att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi hjälper också till att identifiera vad som är bra och hur ni kan arbeta för att behålla det.

Hos oss kan du träffa följande professioner:

  • arbetsmiljöingenjör
  • beteendevetare/organisationskonsult
  • ergonom/sjukgymnast
  • företagsläkare
  • företagssköterska
  • psykolog

Hur arbetar vi?

Regionhälsan arbetar inom perspektiven individ, grupp och organisation.

 

  Individ Grupp Organisation
Hälsofrämjande Bidrar genom råd och stöd till chefer för att skapa förutsättningar för friska medarbetare

Inspirerar till att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 

Bidrar genom råd och stöd för en hälsofrämjande kommun med stolta och engagerade medarbetare

Förebyggande Bidrar till att fånga upp tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare Medverkar med expertkunskap och utbildning i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen Medverkar genom råd och stöd till att skapa ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
Rehabiliterande Ger stöd till chefer och medarbetare för återgång och anpassning i arbete Medverkar med expertkunskap och utbildning i rehabiliteringsfrågor på arbetsplatsen Medverkar genom råd och expertkunskap vid avvikelser och övergripande rehabiliteringsfrågor. Bidrar till systematik i metoder och processer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021