Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stödåtgärder i coronakrisens spår till länets kulturliv och civilsamhälle

Länets kulturaktörer och civilsamhälle påverkas starkt av coronapandemin. Verksamhet ställs in, flyttas fram och ställs om. Stor osäkerhet råder om möjligheten att genomföra verksamhet under kommande år. För att länets kulturella infrastruktur och civilsamhälle ska fortsätta att fungera har kulturnämnden fattat beslut om olika stödåtgärder vad gäller bidrag till aktörer inom kultur och civilsamhälle.

Beslut den 30 april 2021

Kulturnämnden beslutade att:

 • avsätta 1 000 000 kronor till kulturskapare/kulturaktörer och arbetar med professionell kultur inom bild och form, dans, film, litteratur, teater, slöjd, kulturarv eller musik i Örebro län.
 • stödet gäller inkomstbortfall, stärkt kulturverksamhet, digital kulturutveckling eller liknande.
 • sökande ska ha drabbats av negativ ekonomisk påverkan på grund av pandemin och får inte ingå i kultursamverkansmodellen
 • stödet kan sökas mellan den 30 april och 21 maj 2021

Beslut om beviljade stöd 14 juni 2021

Kulturnämnden beslutade att:

 • kulturaktörer och aktörer inom civilsamhället som fått ekonomiska bidrag 2020 och 2021 har möjlighet att vid behov använda bidragen även under 2022 med anledning av coronapandemin.

Detta gäller fasta verksamhetsstöd inom kultursamverkansmodellen samt regionala verksamhetsmedel och föreningsstöd.
Det gäller även tillfälliga stöd som Utvecklingsmedel kultur, stöd med anledning av corona, stipendier, kulturpris, projektbidrag och liknande.

 • verksamheten 2020-2021 inte fungerar som ensam utgångspunkt för bidragsgivning av fasta verksamhetsstöd 2021-2022.

Om stöden även finansieras av annan part, kan det finnas andra bestämmelser.

Stöd till studieförbunden hanteras i separat beslut.

Kulturnämnden fattade beslut om åtta åtgärdspaket, bland annat:

 • Dans och filmstöd
  Riktlinjerna har reviderats och förtydligar vad som gäller vid oförutsedda händelser.
 • Stöd till studieförbund
  Region Örebro läns bidrag till studieförbunden för år 2022 kommer att fördelas procentuellt på verksamheten som genomfördes 2019 istället för 2020.
 • Stöd till ungdomsorganisationer
  Inom föreningsstödet ryms bland annat stöd till ungdomsorganisationer. Då föreningarnas verksamhet påverkas stort av corona under 2020 kommer bidraget till ungdomsföreningar för år 2022 att baseras på verksamhet från år 2019 istället för 2020.

Läs om beslutet som fattades den 14 maj 2020

Beslut om beviljade stöd 10 juli 2020

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 december 2021