Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Företagsstöd och projektmedel

Genom olika typer av stöd bidrar Region Örebro län till en hållbar regional utveckling och tillväxt i hela länet. Här kan du som driver företag söka stöd för att utveckla och expandera din verksamhet. Vi finansierar även projekt som bidrar till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Företagsstöd

Företag som får stöd ska drivas affärsmässigt med vinstsyfte.

För att kunna söka stöd är det en del krav och kriterier som företaget måste uppfylla. Därför är det viktigt att du läser igenom all text som finns nedan. Genom stöden vill vi bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt i länet. Region Örebro län hanterar och beslutar om din ansökan. Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets webbplats. Kontakta oss gärna innan du börjar med din ansökan.

Grundläggande förutsättningar för att få stöd

Möjligheten att få regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag. Kriterierna kan skilja sig något mellan de olika stödformerna.

 • Företag som söker stöd får inte ha fler än 249 anställda.
 • Företaget ska bedrivas med vinstsyfte och kan inte vara ett hobbyföretag. Du ska kunna visa att en marknadsmässig lön motsvarande minst en 50 procent tjänst tas ut.
 • Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.
 • Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Örebro.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott.

Stöd lämnas inte till

 • Företag på en lokalt konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen. Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc.
 • Företag är av rörlig karaktär som tex entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
 • Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskenäringen.
 • Verksamheter som till övervägande del finansieras eller drivs med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd.

Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverket. Kontakta oss gärna innan du börjar med din ansökan.

 

Investeringar i byggnader och maskiner

Stöd för företag som vill öka produktionskapaciteten. Företaget har möjlighet att få högst 25 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är en miljon kronor. Stöd beviljas inte till företag i Örebro tätort. Stöd ges inte till fordon och båtar.

Investeringsstödet är ett så kallat försumbart stöd vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 300 000 Euro (ca 3 Mkr) under en treårsperiod i offentligt stöd.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter
 • Senaste årsredovisning
 • Offerter

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats

Konsultinsatser

Behöver du hjälp med att utveckla eller expandera verksamheten? En konsultinsats ger dig möjligheten att köpa in extern kompetens som saknas i företaget.

Stödet riktar sig till företag som vill ha hjälp med produktutveckling, marknadsinsatser eller andra utvecklingsinsatser.

Ditt företag har möjlighet att få högst 50 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 150 000 kronor.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter
 • Senaste årsredovisning
 • Offerter

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats

Mindre investeringar för mindre företag sk Mikrostöd

Ska du göra en mindre investering (upp till 60 000 kr) i maskiner, inventarier eller använda externa konsulter och har max fyra anställda. Du kan få stöd med 50 procent av kostnaderna med maxbelopp på 30 000 kronor. Stöd beviljas inte till företag i Örebro tätort. 

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter
 • Senaste årsredovisning
 • Offerter

Mikrostödet är ett så kallat försumbart stöd vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 300 000 Euro (ca 3 Mkr) under en treårsperiod i offentligt stöd.

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats

Nystartat företag som grundar sig i en kreativ idé? 

Då kan du söka vårt Innovationsstöd. Stödet riktar sig till dig som driver ett nystartat företag. Företaget ska ha en innovativ idé och får vara högst två år gammalt. Din idé ska ha en innovativ höjd och stor tillväxtpotential. Produkten eller tjänsten får inte vara kommersialiserad. 

Stöd ges till utvecklingskostnader med max 400 000 kr, motsvarande 50 procent av kostnaderna.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter eller likviditetsbudget
 • Offerter
 • Affärsplan

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats. 

Behöver du hjälp med att utveckla eller expandera verksamheten? Nu finns det möjlighet att söka affärsutvecklingscheckar inom följande områden för att öka omställningsförmågan inom någon av följande insatser:

Internationalisering

För dig som vill bredda din verksamhet internationellt. Med internationaliseringschecken kan du ta in expertkompetens för att undersöka och förbereda för en eller flera nya marknader. Exempelvis skriva en strategi för internationalisering, göra marknadsundersökningar, söka leverantörer i utlandet, utreda frågor om avtal, försäkringar och patent, utreda om det behövs produktions- eller marknadsanpassning.

Digitalisering

För dig som vill effektivisera din verksamhet genom digitalisering. Med digitaliseringschecken kan du ta in expertkompetens för att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller effektivisera digitala processer och system.

Hållbarhet/Grön omställning

För dig som vill genomföra insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer. Det kan även vara att utveckla en energieffektiv tillverkningsprocess, mäta klimatpåverkan av den egna tillverkningen, undersöka möjlighet till återbruk/återvinning av komponenter i produktionen, kartlägga verksamhetens miljöpåverkan, genomföra en energikartläggning i en tillverkande industri.

Stödet riktar sig till företag som har minst 2 anställda och minst 3 miljoner kronor i omsättning. Stödet ges i form av extern konsultinsats. Stöd ges med minst 50 000 kr till max 250 000 kr motsvarande max 50% av kostnaderna.

Obligatoriska bilagor till ansökan

- Preliminära resultat och balansrapporter
- Senaste årsredovisning
- Offerter

Sista ansökningsdag är 2026-01-31

Kontakta gärna oss innan du gör din ansökan. Bedömningen av ansökningarna görs i samarbete med ALMI.

Ansökan gör du via Min ansökan hos Tillväxtverket.

Stöd till kommersiell service

För att utveckla eller bibehålla grundläggande service i gles- och landsbygden finns speciella stöd. Investeringarna som man söker stöd för får inte påbörjas innan ansökan lämnats in.

Investeringsbidrag 

Du som är näringsidkare och som säljer dagligvaror eller drivmedel kan söka detta stöd. Kravet är att försäljningsstället ska vara det sista på orten.

Du kan ansöka om stöd för:

 • Nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller större reparation av lokaler
 • Ny inredning och utrustning
 • Vissa kompetenshöjande insats

Stödet som du kan få är högst 50 % av investeringen.

Investeringsbidraget är ett försumbart stöd vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 300 000 Euro (ca 3 Mkr) under en treårsperiod i offentligt stöd.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter
 • Senaste årsredovisning
 • Offerter

Kontakta gärna oss innan du gör din ansökan. 

Ansökan gör du via Min ansökan hos Tillväxtverket.

Region Örebro län har under 2021 godkänt en revidering av det Regionala Serviceprogrammet.

Det Regionala Serviceprogrammet ska bidra till en god tillgänglighet av kommersiell och viss offentlig service för medborgare och näringsliv på landsbygden i Örebro län. Att bevara och utveckla servicen har en stor betydelse för att upprätthålla attraktiva livs-och boendemiljöer och ge företagen bra förutsättningar för att kunna verka och utvecklas på landsbygden.

Läs det regionala serviceprogrammet här

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

De butiker som är berörda av stödet kommer att kontaktas när det är dags att skicka in ansökningar.

Sök driftstödet via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats.

Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder. Medlen fördelas ur en nationell pott. Regeringen har beslutat att Tillväxtverket ska fördela högst 70 miljoner kronor för 2019 och därefter högst 35 miljoner kronor per år fram till 2025.

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

 • Är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror.
 • Har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på året runt-basis.
 • Har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Kontakter

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 mars 2024