Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Samhällsplanering och infrastruktur

Bra kommunikationer, bostäder och goda möjligheter att ta sig till jobbet är viktigt för att människor ska uppleva en plats som attraktiv att bo på. Det är även viktigt för företag och andra arbetsgivare eller för att få ett rikt kulturutbud och föreningsliv.

Det här är några av de områden Region Örebro län arbetar med inom samhällsplanering och infrastruktur.

Är du aktör inom samhällsplanering och infrastruktur? Klicka på "Relaterad information" längst ner på sidan för att läsa mer om vårt arbete.

Regional fysisk planering

Region Örebro län arbetar för en hållbar utveckling av hela länet. I uppdraget ingår att vara remissinstans när kommuner ska anta nya översiktsplaner. Det innebär att vi ger synpunkter som tillför regionala aspekter på det kommunala planarbetet. Under 2021 prioriterar vi tre områden:

  • Det ska vara möjligt att bygga bostäder i hela länet.
  • Elproduktion och elanvändning behöver bli hållbar och fungera även när transportsektorn elektrifieras.
  • Tillgången till jordbruks- och skogsmark behöver säkras.

Bostadsförsörjning

Hur många arbetsplatser når du från ditt hem? Det är den enskilt viktigaste parametern för värdet på en bostad. Och en väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett attraktivt och växande län. Därför arbetar Region Örebro län med bostäder och bostadsbyggande som strategisk samhällsplanering.

Digital infrastruktur - bredband

Tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer hittar vi lösningar för att fler ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband. Vi hjälper inte privatpersoner eller enskilda företag att få bredband, utan vårt uppdrag är att stödja länets kommuner, kartlägga behov och främja samverkan.

Region Örebro län har rollen som bredbandskoordinator för offentliga och privata aktörer. Det innebär att vi fungerar som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet. 

Infrastruktur

Regeringen har gett Region Örebro län i uppdrag att ta fram en plan för länets infrastruktur för transporter. Det gör vi i samarbete med kommunerna, Trafikverket och andra som har intresse att utveckla infrastrukturen länet. Vi ansvarar för att kartlägga behovet i regionens transportsystem, planera och att prioritera mellan alla de åtgärder vi önskar göra.

Länsplanen innehåller både större och mindre åtgärder som utvecklar infrastrukturen genom att antingen förbättra redan befintliga stråk eller att det resulterar i att nya cykelvägar, vägar och järnvägar byggs. Länsplanen kan också innehålla åtgärder som förbättrar infrastrukturen kring kollektivtrafik.

Logistik

Örebroregionen hamnar år efter år högt upp på listor om bästa logistikplatser tack vare det geografiskt och demografiskt gynnsamma läge vi har i Sverige. Tillsammans med partnerskapet Business Region Örebro och flera internationella EU-projekt arbetar vi för att vara en grön logistikregion. Vi arbetar också för att utveckla framtidens transporter för både gods och personer.

Några av våra goda förutsättningar:

  • Hallsberg är ett nav i Transportsverige där Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen möts.
  • Hallsbergsterminalen och Örebroterminalen är två av landets viktigaste så kallade intermodala omlastningsterminaler – där gods på järnväg flyttas över till lastbil.
  • Genom länet går tre av Sveriges viktigaste vägar – E18, E20 och riksväg 50.
  • Örebro Airport är en av landets största fraktflygplatser.
  • Örebro universitet och två YH-utbildningar erbjuder utbildning inom logistik. 

Elvägspilot Hallsberg-Örebro

Sträckan mellan Hallsberg och Örebro är utvald att bli Sveriges första permanenta elväg. Trafikverket ska genomföra en elvägspilot där hela konceptet med elvägssytemet och kringtjänster ska verifieras och demonstreras i verkligheten.

För Örebro län är en elväg mellan Hallsberg och Örebro viktig i omställningen till hållbara transporter för att kunna nå miljömålen till 2030. Elvägen kommer att vara ett steg på vägen för att nå målen både i den regionala utvecklingsstrategin, strategin för hållbara transporter och i Energi- och klimatprogrammet.

Storregionalt och internationellt samarbete

Region Örebro län är en aktiv part i både storregionala och internationella samarbeten. Med utgångspunkt i handlingsplan för påverkansarbete för infrastruktur och transporter organiserar vi oss tillsammans med andra regioner och organisationer för att med samlad kraft skapa förståelse, lyfta gemensamma intressen och prioriteringar mot beslutsfattare på nationell och EU-nivå.

Syftet med politisk påverkan inom området infrastruktur och transporter är att skapa förutsättningar för de resor och trans­porter som medborgare och näringslivet i länet behöver utifrån attraktivitet och konkurrenskraft. För att skapa dessa förutsättningar behöver bland annat infrastrukturen inom samt till och från Örebroregionen utvecklas.

En betydande del av rådigheten för länets mest prioriterade infrastruk­turobjekt ligger utanför Region Örebro läns besluts­område, såväl organisatoriskt som geografiskt. Beslutsfat­tandet ligger främst hos regeringen eller på EU-nivå. Region Örebro län måste därför bedriva ett strategiskt påverkans­arbete mot dessa beslutsnivåer för att få de investeringar i infrastruktur som behövs, i och utanför länet varför engagemang i externa samarbeten är en prioritet.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 14. Juli 2022