Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Utbildning och kompetensförsörjning

Grunden för hög livskvalitet, arbetslivets kompetensförsörjning och för samhällets utveckling är tillgång till bra utbildning från förskola till universitet. Det är viktigt att alla invånare i hela länet har goda och jämlika förutsättningar att fullfölja utbildning och att utbudet motsvarar den regionala arbetsmarknadens behov. Region Örebro län samordnar det regionala utvecklingsarbetet inom utbildning och kompetensförsörjning med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer.

Kompetensförsörjning

En fungerande arbetsmarknad bygger på att företag och organisationer hittar rätt kompetens. Matchningen på arbetsmarknaden behöver stärkas och utvecklas. Region Örebro län bidrar till detta genom att samverka med länets utbildningsanordnare, arbetsgivarorganisationer och andra aktörer som på olika sätt vill bidra i det regionala utvecklingsarbetet.

Utbildning

Området Barn och unga är ett prioriterat fokus för samverkan. Utbildning och skola, redan från förskola och grundskola, är då en viktig del och därför har Örebroregionen beslutat att bidra till förutsättningar att höja skolresultaten.

Mot denna bakgrund upprättades ett samverkansdokument för perioden 2016 – 2022. Region Örebro län och skolkommunerna ingick en överenskommelse där området Utbildning och arbetsmarknad har det samordnade ansvaret för att årligen följa upp och i nödvändiga fall initiera en revidering av samverkansdokumentet. Till Samverkansdokumentet kopplades en Aktivitetsplan som innehåller insatser för utvecklingsarbetet.  

En fördjupad samverkan med Örebro universitet är också viktig för att på ett framgångsrikt sätt genomföra många av de aktiviteter som formuleras i samverkansdokumentet. Ett nyckelområde är samverkan kring och utvecklingen av lärarutbildningen och genom RUC – Regionalt utvecklingscentrum. RUC är ett samverkansstöd för regionala nätverk och genomförande av kompetensutveckling.

Kunskapslyft Barn och unga

Samverkan med grundskola, gymnaiseskola och universitetet

För att nå ökad måluppfyllelse i skolan har Region Örebro län i samverkan med de kommunala skolhuvudmännen för grund- och gymnasieskola arbetat fram ett samverkansdokument, Kunskapslyft barn och unga. Regionalt utvecklingscentrum, RUC som bedrivs av Örebro universitet, är en viktig samverkanspart för genomförandet.

Till Regionalt utvecklingscentrums webbsida

Projekt - TABB

Vi driver också olika projekt inom vårt område. Ett sådant är Tillsammans för alla barns bästa (TABB). Det går ut på att skapa en ny sammanhållen organisation där skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården arbetar tillsammans för att lotsa länets barn och unga igenom de första åren av deras liv, till att bli trygga vuxna människor.

Läs mer om TABB

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer som tillsammans arbetar med kompetensförsörjning inom vård och omsorg. I Örebro län samverkar samtliga tolv kommuner, Region Örebro län, privata vårdföretag, Kommunal, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare från ungdomsgymnasiet, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och Örebro universitet.

Till Vård- och omsorgscollege webbsida

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Örebro län är Sveriges första Teknikcollegregion och har en nära samverkan genom hela utbildningstrappan, från att öka teknikintresset för barn och ungdomar, till gymnasiet, yrkesvux, YH och Örebro universitet.

Till Teknikcollege webbsida

Vuxenutbildning

Oavsett om du behöver fylla på med nya kunskaper eller om du vill byta yrke arbetar vi för att stärka vuxenutbildningen och göra det möjligt för alla, oavsett ålder, att utbilda sig. Det gör vi tillsammans med länets kommuner och utbildningsaktör. En del av arbetet är att utveckla SFI. En annan del är att utveckla länets yrkesvuxutbildningar.

Här hittar du samtliga utbildningar i Örebro län

Gymnasieutbildning

För att underlätta för elever att göra sitt val till gymnasiet har vi tagit fram en sida där länets samtliga gymnasieskolor och gymnsiesärskolor finns listade. Där finns också samtliga gymnasieprogram som man kan välja. Allt samlat på ett ställe. 

Här hittar du till den sidan

Folkhögskolor

Region Örebro län är huvudman för två av länets sex folkhögskolor, Kävesta och Fellingsbro folkhögskola.

Kävesta folkhögskola har en kulturprofil, där det förutom allmän linje finns linjer för dans, konst och formgivning samt musik.

Till Kävesta folkhögskolas webbplats

Fellingsbro folkhögskola erbjuder allmän kurs, profilkurser och yrkesutbildningar. Skolan har en profil inom funktionsvariation och språk. Det finns bland annat kurser i teckenspråk.

Till Fellingsbro folkhögskolas webbplats 

 

Ann-Sofie Vennerstrand

Områdeschef: Utbildning och arbetsmarknad

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 15. Januar 2024