Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Välfärd och folkhälsa

Vi som bor i Örebro län mår allt bättre, men det finns fortfarande orter och grupper i vårt län där människor inte mår lika bra. Område välfärd och folkhälsa arbetar för att stärka den sociala välfärden och för att så många som möjligt, i alla samhällsgrupper, ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa som är jämlikt fördelad. Ingen aktör klarar utmaningen ensam, samverkan krävs både mellan kommunerna, mellan regionen och kommunerna samt med det civila samhället.

Samverkan och samarbeten

Kommunerna, regionen och det civila samhället arbetar tillsammans för att stärka och förbättra vården, välfärden och folkhälsan. Samverkan sker också kommunerna emellan. Region Örebro län samordnar arbetet i politiker- och tjänstepersonsgrupper samt i nätverk för strategiska chefer.

Örebro läns bildningsförbund och Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna deltar också i det gemensamma arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa.

Vi lär av varandra och tillsammans

Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som verksamheterna använder ska vara till nytta och aldrig till skada för brukaren.

 

Välfärd och folkhälsa stödjer kunskapsutveckling genom:

  • Kurser och konferenser
  • Metod- och verksamhetsutveckling
  • Epidemiologiska undersökningar
  • Stöd till systematisk uppföljning
  • Forskning

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 14. Januar 2021