Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få.

Sjukhusen i Örebro län samarbetar för att ge alla länsbor god vård inom kortast möjliga tid. Som patient i Region Örebro län kan du därför bli erbjuden vård på ett annat sjukhus i länet än det som du har närmast till.

Mer information om vårdgarantin finns på 1177.se

Om du inte erbjuds vård inom den tid som vårdgarantin ger dig rätt till kan du kontakta Vårdgarantienheten.

Akut vård

Den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. Blir du akut sjuk eller skadad får du vård omedelbart. 

Väntetider i vården

På Sveriges kommuner och landstings webb finns information om väntetider i vården.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 29, 2023