Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionkansliet

Regionkansliet har i uppdrag att stödja den politiska organisationen och regiondirektören genom att medverka i styrning och ledning av Region Örebro läns verksamheter.

Löne- och personaladministration, Regionservice.

Regionkansliet är organiserat i sju staber. Stabsansvariga direktörer och chefer är processägare för respektive område:

Staben administration, juridik och säkerhet

Staben för administration, juridik och säkerhet ansvarar för:

 • Ärendeberedning och nämndadministration till de politiska organen 
 • Administrativ service till den politikska majoriteten, till den politiska minioriteten majoritetskansliet och till regiondirektören

Staben ansvarar också för övergripande och strategiska frågor inom områdena:

 • Juridik
 • Informationssäkerhet
 • Beredskap och säkerhet

I staben är även Region Örebro läns dataskyddsombud placerad.

Staben digitalisering

Staben digitalisering ansvarar för att tillsammans med Region Örebro läns förvaltningar bygga upp, utveckla och driva digitaliseringsarbetet. I uppdraget ingår även samordning med nationella och regionala parter inom området digitalisering.

Ekonomistaben

Ekonomistaben ansvarar för strategiska ekonomifrågor som:

 • Budget- och flerårsplanering
 • Finansiering och finansförvaltning
 • Ekonomisk uppföljning
 • Årsredovisning

De har också processansvar för:

 • Verksamhetsstyrning
 • Internkontroll
 • Utdata

Ekonomistaben ansvarar även för bolagsstyrning och ägarfrågor.

HR-staben

HR-staben ansvarar för övergripande och strategiska arbetsgivarfrågor inom Region Örebro län.

Staben Hållbar utveckling

Staben Hållbar utveckling ansvarar för strategiskt arbete med:

 • Social hållbarhet
 • Ekologisk hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

Det innebär bland annat arbete med:

 • Barnkonventionen
 • Folkhälsorapportering
 • Jämställdhet
 • Miljö
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • HBTQ
 • Våld i nära relationer
 • Etnicitet

Hälso- och sjukvårdsstaben

Hälso- och sjukvårdsstaben stödjer regiondirektören, den politiska organisationen och verksamheterna i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben har det övergripande uppdraget att genom kommunikativt stöd förbättra övriga verksamheters möjligheter att nå sina mål och uppdrag. Kommunikationsstaben ska även bidra till att Region Örebro län uppfattas som en utvecklingsinriktad, trovärdig, tydlig och tillgänglig organisation.

Kontakter

Rickard Simonsson

Regiondirektör

Niklas Tiedermann

Kanslichef

Ulrika Landström

Chef Staben Digitalisering

Lennart Frommegård

Ekonomidirektör

Anna Jakobsson

Chef staben Hållbar utveckling

Karolina Stridh

Chef Hälso- och sjukvårdsstaben

Marjetta Leijonhufvud

Kommunikationsdirektör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 mars 2024