Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hälso- och sjukvård med klinisk forskning

Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns hälso- och sjukvårdens verksamheter och den kliniska forskningen. Hälso- och sjukvården är en stor del av Regionen Örebro läns uppdrag.

Vårdcentraler och annan primärvård

Vårdcentralerna är basen i länets hälso- och sjukvård. Det är dit du i första hand ska vända dig om du blir sjuk. På vårdcentralerna finns också barnhälsovård och mödrahälsovård.

Inom primärvården finns även ungdomsmottagningar och Asyl- och invandrarhälsan på flera ställen i länet. 

I Örebro län finns 29 vårdcentraler, 25 av dessa driver Region Örebro län och de övriga fyra är det privata vårdgivare som driver.

Inom Örebro län gäller hälsoval, det innebär att du fritt kan välja vårdcentral inom Örebro län.

Region Örebro läns tre sjukhus

Sjukhusen svarar för den specialistvård som du kan behöva vid till exempel en operation eller en behandling.

Inom Region Örebro län finns tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Alla sjukhusen har akutmottagningar som är öppna dygnet runt.

Länsövergripande hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården finns fem områden som är länsomfattande, vilket betyder att vårdområdet är gemensamt styrt men finns tillgängligt på flera platser i länet.

Inom den somatiska specialistvården är följande områden länsomfattande:

  • Medicin och rehabilitering
  • Opererande och onkologi
  • Thorax, kärl och diagnostik
  • Psykiatri
  • Habilitering och hjälpmedel

Klinisk patientnära forskning

Den medicinska forskningen har hög prioritet inom Region Örebro län. Inom forskningen samarbetar vi med Örebro universitet för att utveckla universitetssjukvården.

Forskningen är framför allt inriktad på det kliniskt patientnära och omfattar allt från folkhälsoproblem som diabetes och cancer till laborativ metodutveckling.

Kontakter

Jonas Claesson

Förvaltningschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 mars 2022