Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lägesbild corona 9 juni – film (teckenspråkstolkad)

Region Örebro läns lägesrapportering kring corona.

Se inspelningen från Region Örebro läns lägesbild om coronasituationen i länet. Filmen är teckenspråkstolkad

  Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • På Region Örebro läns webbsida finns samlad information med siffror från länet. Där framgår antalet bekräftade fall uppdelad i grupperna personal- och patientprover. Där framgår också antalet avlidna samt antalet positiva fall i förhållande till hur många prover som tagits. Här finns även information om smittoläget på boende för äldre. Sammanlagt har nästan 15 000 prover tagits för Covid-19 i Örebro län.
  Siffror samlas på denna sida: www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Corona/Lagesbilder-och-statistik
 • Det är många som hör av sig med frågor om provtagning, efter regeringsuppdraget för breddad provtagning. Personer som söker sin vårdcentral kan provtas, men det görs efter en bedömning av läkare eller sjuksköterska. Arbete pågår för att kunna provta fler snart.
 • Från torsdag denna vecka kommer personal inom polis, räddningstjänst och sos-alarm att erbjudas provtagning. Preliminärt kan övriga samhällsviktiga verksamheter börja provtas i mitten av vecka 26.
 • I början av sommaren kommer all personal inom vård och omsorg att erbjudas antikroppstestning.
 • Restriktionerna för resor inom landet upphör den 13 juni. Med detta följer ett ökat ansvar att fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när ni är sjuka.

  Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Det finns 29 patienter med bekräftad covidsmitta och 8 patienter med misstänkt covidsmitta på länets sjukhus idag. Det finns 12 patienter på regionens intensivvårdsavdelningar. Detta är betydligt lägre siffror än förra helgen, vilket är glädjande. Smittan kan utveckla sig snabbt vilket gör att oro finns för ny snabb smittspridning i samhället.
 • Inför sommaren planeras för 55 vårdplatser för covidpatienter, med förhoppning om att kunna dra ner till 40 platser. Ska detta gå att göra måste Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortsätta att följas. Det är helt avgörande för hälso- och sjukvårdens förmåga att klara sommaren att vi inte får en ökad smittspridning.
 • Semestern är hårt ansträngd. Många som arbetar inom vården får inte 4 veckor sammanhängde semester utan 3 veckor. Det är en stor ansträngning för personalen och det vilar ett stort ansvar på oss alla att följa rekommendationerna.
 • Planeringen inför hösten är att fortsätta med samma antal vårdplatser för covid som nu, vilket innebär att vården kommer att fortsätta att vara ansträngd. Den vårdskuld vi har framför oss är svår att tackla under början av hösten.

  Ola Fernberg, förvaltningschef folktandvården
 • Folktandvården har ett samhällsansvar för de svaga grupperna i samhället ex. äldre personer. Under våren har behandlingar och besök skjutits upp för äldre, men det kan inte pågå hur länge som helst. Den uppsökande verksamheten på vårdboenden har legat nere sedan pandemin startade.
 • Vi kommer att föra samtal med chefläkargruppen och smittskydd om hur vi på ett säkert sätt kan ta emot dessa grupper igen, ex multisjuka som även har problem med munhälan.
 • Både barntandvård och akutvård har gått att sköta normalt. De patienter som är över 70 år och som har akuta problem är välkomna, men folktandvården kallar inte in dem för regelbundna undersökningar.
 • I folktandvårdens samhällsuppdrag ingår att finnas i samtliga kommuner, vilket har gått att bibehålla under hela coronautbrottet. Det innebär att folktandvården har gjort ekonomiska förluster med cirka 20 procent, vilket motsvarar 10 miljoner kronor hittills. Det är bästa resultatet i Sverige.

  Mats G Karlsson, områdeschef forskning och utbildning
 • När pandemin startade skedde en snabb omställgnin till hälso- och sjukvårdsarbetet. Den kliniska forskningen avstannade snabbt och medarbetare återgick till klinisk verksamhet.
 • Utbildningsuppdraget som vi har tillsammans med Örebro universitet har fortsatt. Det innebär att läkarstudenter, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och flera andra akademiska vårdyrken har examinerats och kan börja arbeta i vården till sommaren.
 • Vi börjar komma in i en lugnare fas, och det är mycket angeläget att komma igång med klinisk forskning. Det finns initiativ inom regionen, i mellansvenska samverkans regionen och nationellt för att starta olika studier.
 • Vi är nära att starta studier av exempelvis etiskt förhållningssätt i vården och en graviditetsstudie. Vi tror att Sverige kan bidra med studier där man följer upp covidpatienter tack vare våra system med personnummer och kvalitetsregister.
 • Via 1177 finns en ny möjlighet för medborgare som vill delta i en studie. De som tror sig ha haft covid eller som har haft sjukdomen men inte har varit inneliggande på sjukhus kan anmäla sig via www.1177.se

  Katarina Strömgren Sandh, områdeschef kultur och ideell sektor
 • Den 12 juni presenteras en kulturkartläggning för kulturnämnden som visar att det är ett tufft och hårt läge för kulturaktörer. Det är höga inkomstbortfall och många inställda evenemang.
 • Den regionalt finansierade kulturen (Länsteatern, Länsmusiken, Länsmuseet) har stora svårigheter att genomföra sina produktioner. De måste hitta andra sätt att nå sin publik. Finns kraft och kreativitet att hitta nya vägar att nå sin publik, bland annat med digitalisering. Detta behöver följas upp senare.
 • Av de 161 kulturaktörer som svarat på frågor i kulturkartläggningen svarar 24 procent att de har så stora inkomstbortfall att de inte vet om de kommer att överleva i branschen. 10 procent är oroliga för nedläggning.
 • Åtgärder: I maj tog kulturnämnden beslut om 8 åtgärdspaket för att stödja den rådande situationen. I juni kommer ytterligare 3 åtgärdspaket att beslutas för att täcka kulturaktörernas inkomstbortfall.
 • Studieförbunden har en viktig roll i samhällsuppbyggnad men kan i nuläget inte utföra sina uppdrag. Här behövs samtal för att se hur bildningen kan möta människor som hamnar i arbetslöshet.
 • Föreningsliv, folkbildning och kulturinstitutioner har tidigare varit med och berikat barns sommarlov. Arbete pågår för att se hur barn och ungdomar ska få en meningsfull sommar.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 juni 2020

Innehållsansvarig: Johanna Berglund

Publicerad av Karin Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/corona-live