Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nyhetsbrevet - Nyheter från Forskning och utbildning

Nyheter från forskning och utbildning är ett nyhetsbrev som handlar om nyheter inom forskning, utbildning och innovationsområdet.

Nyhetsbrevet skickas digitalt till anställda inom hälso- och sjukvården, Folktandvården samt Medicinsk teknik inom Region Örebro län. Det skickas även till anställda på Örebro universitet inom Institutionen för hälsovetenskaper och Medicinsk vetenskap samt ledamöterna som sitter med i Forsknings- och utbildningsnämnden. 

 

 

 

 

I fredags var det högtryck, åtminstone vad gäller FoU-verksamheter i Wilandersalen. Morgonen inleddes med en presentation av Arbets- och miljömedicin, deras uppdrag och verksamhet där också forskning och utbildning, vid sidan av central patientverksamhet, är centrala komponenter i uppdraget för de fyra länen inom DUST-samverkan. För er som inte har upplevt länsbokstäverna på bilarnas registreringsskyltar kanske en googling av länsbokstäver kan hjälpa på traven. Eller lyssna in på den digitala inspelningen så är gåtan löst!

Direkt därefter anslöt CAMTÖ med föreläsare från den nationella och internationella arenan. En temadag under rubriken ”Kan vi lita på forskningen” hade lockat en stor publik från ännu fler länsbokstäver i Sverige. Hur hantera forskningens styrning, jävsproblematik och hur vi kan via vårt CAMTÖ komma sådan påverkan på forskningen på spåret var viktiga teman. Även detta finns inspelat.

I övrigt går också regionens FoU-verksamhet på högtryck, nya studenter introduceras, vetenskap publiceras och den stora ALF-utvärderingen av den kliniska forskningen och universitetssjukvården är inne på slutspurten, ett stort tack till alla som deltar i allt detta.

I detta mycket innehållsrika nummer av redovisas många spännande forskningsresultat från vår breda forskningsprofil, läs och njut! Väcks ditt intresse för något speciellt så tag gärna kontakt med våra forskare.

Inbjudan till ett stort antal olika aktiviteter under hösten kan ni också läsa om, hälso- och sjukvårdsdag för undersköterskor är en återkommande och mycket uppskattad aktivitet som särskilt bör lyftas fram. I övrigt finns många intressanta seminarier att gå på!

Med tillönskan om trevlig läsning!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

Högsommaren har kommit och de av oss som under terminstid är engagerade i regionens forsknings- och utbildningsuppdrag har i mångt och mycket tagit paus från dessa för att under olika delar av sommaren antingen helt jobba inom vården eller njuta av den för oss alla efterlängtade semestern. Vi kan se tillbaka på ytterligare en termin av nära samverkan med universitet och andra utbildningsanordnare, ytterligare hundratals nya medarbetare har inför sommaren tillkommit till vården inom vår region eller hos våra kollegor över hela landet.

Inom forskningen har våren karaktäriserats av utvärderingar, många har deltagit i enkäter och förberedande möten inför den fortsatta utvärderingen av den kliniska forskningen och universitetssjukvården från Vetenskapsrådet respektive Socialstyrelsen. Universitetssjukvårdsenheter har lokalt utvärderats och nya har tillkommit inom folktandvården och genom samverkan med länets kommuner. Även vår gemensamma plattform för forskning och utveckling av äldrevården mellan länets kommuner, område välfärd och folkhälsa, universitetet, geriatriken och FoU har genomlysts med positiva omdömen och konstruktiva råd inför den fortsatta breda samverkan. En unik satsning med doktorander verksamma inom den kommunala vården har inletts, åter i bred samverkan.

600 publikationer

Fjolårets aktiviteter har också utvärderats genom forskningsbokslut på alla nivåer inom regionen, sammantaget mycket positiv utveckling med för första gången mer än 600 originalpublikationer, trots pandemiåren, och en fortsatt ökning av den akademiska kompetensen inom regionens olika verksamheter.

Med andra ord, stort tack till alla för ert deltagande i regionens forsknings- och utbildningsuppdrag oavsett om ni ägnat en relativt stor del av våren åt detta eller bistått som en naturlig del av det vardagliga arbetet någonstans i vår breda verksamhet!

Glad sommar!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

I fredags firades den internationella dagen för klinisk forskning. Här inom regionen uppmärksammades detta i form av ”En dag i forskningens tecken” med presentationer från mer än tjugo lokala forskare för allmänheten i Wilandersalen på USÖ med sändning till aulor på Lindesberg och Karlskoga lasarett. Dessutom fanns ett särskilt forskarprogram och mycket uppskattade pröva-på stationer för forskare och allmänhet om allt från AI glasögon och äldres gångförmåga till smärtlindring för nyfödda. Anslutning på alla tre orter var god och många nya och spontana möten mellan intresserade från de olika målgrupperna skedde runt de olika delarna i utställningen. Ett stort tack till alla forskare från olika delar av regionen och universitet som bidrog till att visa upp vår fantastiska forskningsbredd!

Grattis till universitetets samverkanspris! 

Ett annat stort firande där vi alla säger grattis var utdelningen av Örebro universitets samverkanspris där Ann-Kristin Rönnberg och Maria Gradin från utbildningscentrum tillsammans med kollegor från universitetet fick motta detta pris av regionrådet Irén Lejegren och rektor Johan Schnürer. Ett stort grattis och ett ännu större tack till alla medarbetare som möjliggjort ett fullgörande av vårt VFU uppdrag under pandemin!

FoU Drive - lagring och delning av forskningsdata

Vi har som vanligt mycket att berätta i nyhetsbrevet, jag vill särskilt uppmärksamma alla forskare på FoU Drive, regionens verktyg för säker hantering av forskningsdata där tiden nu är mogen för att införa denna möjlighet och då till en början med alla nystartade forskningsprojekt.

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

Forskningens roll för den medicinska utvecklingen har under pandemiåren blivit mycket tydligt i den allmänna debatten. Fokus har självklart legat på virus, vaccin och att diskutera genetiska varianter av virus var ett samtalsämne vid varje middagsbord.

En dag i forskningens tecken

Den 20 maj gör Region Örebro län tillsammans med Örebro universitet en stor satsning för att nå ut till länets invånare med en stor mängd presentationer från hälso- och sjukvårdens och tandvårdens breda forskningsaktiviteter. I Wilandersalen presenterar 20-talet forskare sina aktuella projekt och via digitala länkar kommer också alla presentationer att kunna följas från föreläsningssalar på Lindesberg och Karlskoga lasarett.

Att sprida forskningens resultat brett i samhället är mycket viktigt för att vi alla vill vara medskapare av klinisk forskning som medarbetare inom universitetssjukvård, forskare, närstående, skattebetalare, bidragsgivare eller som patient i en klinisk studie. Förutom denna satsning riktad mot allmänheten kommer också dagen att erbjuda ett parallellt program som riktar sig till dig som forskare eller forskningsstödjande personal. Vi hoppas på ett stort intresse för eventet ”En dag i forskningens tecken”!

Hur ska den kommunala vården utvecklas?

Ett annat spännande möte som sker under den intensiva månaden maj är när forskare från universitet och region möter personal inom den kommunala hälso- och sjukvården för att hitta gemensamma forskningsområden som en del av den satsning som länets kommuner gör för att tillsammans med region och universitet långsiktigt utveckla den kommunala vården genom att bedriva verksamhetsnära klinisk forskning inom kommunernas vårdverksamhet, en mycket spännande satsning som också sticker ut i det nationella sammanhanget.

Som alltid pågår mycket annat också, trevlig läsning!

Mats G Karlsson, forskningschef

 

 

 

 

Månadens ledare av forskningschef 

I skrivande stund har FoU-organisationens medarbetare just avslutat ett intressant Fredagsforum där du som inte såg det i direktsändning och är medarbetare inom regionen har möjlighet att se det i efterhand på intranätet. Camtö presenterade där två rapporter om appar inom vården. Camtö:s genomlysningar är centrala för att antigen säkerställa att nya metoder vi inför är evidensbaserade eller att vi som universitetssjukvårdsaktör deltar i evidensskapande genom att på ett vetenskapligt sätt utvärdera metoder parallellt med ett införande. De femtio rapporter som Camtö publicerat under se senaste fem åren är viktiga vägledningar för detta arbete!

Forskningsnära innovation var Fredagsforums andra tema. Den kliniska forskningens yttersta värde är en förbättrad vård för våra patienter inom hälso- och sjukvård och tandvård och kan i många sammanhang karaktäriseras som en forskningsnära innovation. Kompetenser för aktiva klinisk forskning, innovation och den kritiska vetenskapliga granskningen via exempelvis Camtö möts inom regionens och inte minst FoU-organisationen där vår roll är stödjande för hela regionens verksamhet.

Clinical Trials Day – vår medicinska forskning inom regionen

I nyhetsbrevet visas åter den bredd som finns inom regionens forsknings- och utbildningsverksamheter. Självklart har hälso- och sjukvården en dominerande roll i regionens forskningsverksamhet, förra numret hade vi inslag från tandvården, i detta nummer kan ni också läsa om en bred inbjudan till forskningssamverkan mellan Örebro universitet, länets kommuner, Område välfärd och folkhälsa inom Regional utveckling samt FoU. Vi har också glädjen att presentera Marie Larsson, område fastigheter inom Regionservice, som ny adjungerad professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Den 20 maj är det den kliniska forskningen motsvarighet till kanelbullens dag, Clinical Trials Day, en internationellt spridd dag för att lyfta fram betydelsen av medicinsk forskning. Dagen firas till minne av den första dokumenterade så kallade randomiserade studien som påbörjades 20 maj år 1747 av en skeppsläkare inom brittiska flottan för att försöka förebygga skörbjugg.  En liten grupp sjöman slumpades till olika förebyggande dagligt kosttillskott inklusive vinäger, cider, havsvatten och apelsiner. Visserligen uppfyllde inte den studien dagens krav vare sig på statiskt underlag eller informerat samtycke men kunde ändå snabb bevisa nyttan av C-vitamin.

Den 20 maj inbjuds både aktiva forskare och allmänheten till parallella program för att utveckla den kliniska forskningen och delge våra länsinvånare den spännande forskning som pågår inom region och universitet.
Välkomna!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef 

Åter kan vi presentera ett nyhetsbrev med en bredd som visar utbildnings- och forskningsverksamhetens komplexitet inom Region Örebro län. En bra klinisk utbildning lägger grunden för både stora delar av regionens verksamhet, hälso- och sjukvård och tandvård, samt vår forskning. Här kan du läsa om flera medarbetare som hyllas av studenter och yngre kollegor för sina pedagogiska insatser. Forskningens bredd framgår också i flera artiklar om kostens betydelse, behandling av svår depression och experimentell forskning.

I samverkan med Örebro universitet erbjuds också lokala forskare en innovativ verktygslåda att införa nya metoder inom vården.

Med förhoppning om intressant läsning!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef 

År 2022 är då här, tyvärr fortsätter pandemin att sätta sin prägel på samhället med den extrema spridningen av omikron varianten. Låt mig börja året med en kort reflektion om forskningens betydelse för hur vi nu ganska precis två år in i pandemin har med hjälp av nya vaccinteknologier kunnat hos vaccinerade uppnå det mycket goda skydd mot svår sjukdom som vi ju nu de facto ser trots den nya omikronvarianten. Strax innan 2020 slutade nådde de första mRNA-baserade vaccinerna våra riskgrupper i samhället men det tog ett år till innan ett med mer traditionella  tekniker proteinbaserat vaccin blev godkänt. Detta är i sig ett välkommet komplement men tänk ändå tanken att utan det senaste decenniets forskning vi skulle i vården och i hela samhället hanterat pandemin utan vaccinets skyddande effekter.

Om vi då närmar oss 2022 ur ett mer vardagligt perspektiv kommer året att bland annat innehålla den statliga utvärderingen av ALF-stödd klinisk forskning. Vi kommer via vårt nyhetsbrev uppdatera alla om detta och framför allt ber vi dig som forskare och chef att följa våra uppdateringar i denna och andra informationskanaler. En påminnelse också om att det är dags att summera året med uppdaterade publikationslistor och projekt.

Tillsammans med Örebro universitet fortsätter regionen att vidareutveckla vårt gemensamma utbildningsuppdrag, till exempel har ett arbete startat med att planera den kliniska undervisningen i ett modifierat sjuksköterskeprogram med start år 2024. Regionen första BT-läkare kommer också att anställas under våren 2022.

Den observanta kan se att vårt nyhetsbrev har fått sig en uppfräschning med nytt namn och färger för att du lätt ska kunna se att det är Forskning och utbildning som är avsändare.

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

Under lång tid har fokus både på nyheter och ledarsticket varit fokuserat mot pandemin, vi har nu ett pandemifritt Angeläget om regionens forsknings- och utbildningsengagemang framför oss. Det känns hoppfullt även om orosmoln finns vid horisonten, men en sak är säker, vi och världen hade inte varit där utan decennier av både intressedriven och mer problembaserad forskning. Intressedriven, jag lyssnade i veckan på en intervju med en nobelpristagare vars insatser till oss och framtiden var den första modellen för att beskriva klimatförändringarna och koldioxidens roll i detta. Arbetet skedde på en supermodern dator stor som en mindre lägenhet och med prestanda avsevärt sämre än den mobiltelefon du bytte ut för länge sedan. Drivenkraften var intresse och betydelsen för samtiden på 60-talet inte känd men nu generationer senare uppenbar.

Framgångsrik forskning

Hur knyter då detta an till det vi kan läsa i detta Angeläget, den kliniska forskningen är per definition mer probleminriktad där utmaningar och idéer till forskningsfrågor fångas i den kliniska vardagen på vårdcentralen, vårdavdelningen, det kommunala boendet, tandläkarstolen eller som för de aktuella forskarna på operation, på laboratoriet eller som för Kristofer Nilsson hela vägen från en liten molekyl till intensivvården. Gällande laboratorieforskning har vi många duktiga forskare men jag vill speciellt lyfta vår världsledande forskare Magnus Unemo som sätter både Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet på kartan över framstående forskning.

Utbildningsuppdraget, hur knyter det an till nya metoder inom vården och kanske lite mer långsökt vetenskapliga genombrott. En enkät till nyligen utexaminerade läkare visade att Örebro studenterna var de som var mest positiva till att bedriva forskning. Mycket glädjande men också en utmaning att skapa förutsättningar för framåt.

Nyligen fattades beslut om forskningsförordnanden för 2022, fler medarbetare än någonsin inom regionen från i stort sett alla vårdprofessioner kommer att under del av sin arbetstid kunna bedriva klinisk forskning antingen under doktorandstudier eller därefter. Mycket är positivt i detta men dessa och många andra forskares deltagande i vårdens alla utbildningar väcker uppenbarligen ett positivt intresse hos dagens studenter för att forska fram en ännu bättre framtida vård för oss alla.

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

Åter slås man av bredden på den kliniska forskning som bedrivs inom regionens verksamheter och tillsammans med Örebro universitet. Kliniska utmaningar oavsett om de ses i tandläkarstolen, i vårdavdelningsmiljöer eller har sitt ursprung i de unika utmaningarna vi mött och hanterat i den nu förhoppningsvis avklingande pandemin. Forskare och forskningsresultat presenteras i detta nummer av Angeläget inom bland annat dessa områden. Mycket glädjande ser vi också att den kvalité som forskningsprojekten har får erkännande via nationella stora anslag.

Starka inom registerbaserad forskning

En nationell guldgruva som i många forskningssammanhang lyfts upp är våra register, exempelvis kvalitetsregister. Registerbaserad forskning är en av regionens starka sidor och tillgång till kvalitetssäkrade registerdata som på ett säkert och för individens integritet korrekt sätt hanteras är ett prioriterat område. Nya och sammanställda resultat om diabetes, överviktskirurgi och MS redovisas här.

Forskare inom medicin och AI samarbetar

Artificiell intelligens är också ett regionalt styrkeområde, regionen gör flera olika satsningar tillsammans med Örebro universitet inom detta område. En tillämpning där medicinskt- och AI-inriktade forskare samverkar och som ger resultat som direkt skulle kunna påverka patientens akuta vård kan du också läsa om.

Pedagogiska satsningar

Även om stor del av innehållet både i nyhetsbrevet och ledaren denna gång handlar om klinisk forskning så scrolla en bit till i innehållet och läs om och kanske till och med delta i digitala seminarier om våra pedagogiska uppdrag, titta också gärna in på de inspelade fredagsforum som finns på intranätet där både aktuella pedagogiska satsningar och nya forskningsområden presenterats de senaste veckorna.

Avslutningsvis, tycker du om tårtor?, följ under rubriken ”I fokus” vårt gemensamma utbildningsuppdrag vecka för vecka där du och din verksamhet säkerligen bidrar till diagrammet med  en stor eller liten tårtbit!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

Det är dags att erkänna för sig själv, hösten är nog här nu. Men höst betyder också hösttermin och därmed är vi åter med regionövergripande nyheter om forskning och utbildning. Dessutom börjar våra studenter även återkomma till andra moment än den VFU som många så förtjänstfullt varit med att säkerställa även under pandemin.

I detta Angeläget har vi samlat en stor mängd nyheter om regionens och universitetets forskning samt den gemensamma forskning. Bredden imponerar, i en del forskningsfält anknyter forskningen till vårdens nationella spetsar, inom andra områden stärks inslaget av forskning inom nära vård och folkhälsa.

Vad har vi då framför oss under året 2021/22. Mycket finns att säga, ett axblock är att den nya sexåriga läkarutbildningen nu precis har startat upp, regionen planerar för att ta emot den första bastjänstgörande läkare (BT) för första gången till våren, sökandetrycket på i stort sett alla akademiska vårdutbildningar har ökat i pandemins skugga vilket ger goda förutsättningar för framtida studentuppdrag och rekrytering av nya medarbetare om några år. Mer finns att säga om det kommande året men läs och njut nu av att ta del av alla nyhet!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

Vi närmar oss med mer eller mindre snabba steg sommaren. I terminens sista nyhetsbrev för Angeläget från FoU skickar vi med en sommarhälsning till er alla!

Detta halvår fick ju tyvärr åter en pandemiprägel, fantastiska insatser görs i det direkta vårdarbetet men ur FoU-perspektivet vill jag till er alla också rikta ett stort tack för att vi tillsammans kunnat genomföra våra utbildningsuppdrag och också introducera ytterligare covidforskning med flera behandlings- och vaccinstudier. Exempel på detta kan du läsa i detta nummer tillsammans med nya forskningsresultat ur vår breda forskning, som också kunnat pågå under pandemin.

En forskningsanknytning av prioriterade utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården lyfts fram, en samverkan för att evidenssäkra vårdens utvecklingslinjer är prioriterat.

Utbildningscentrum och Örebro universitet presenterar också nyheter om en ny modell för pedagogisk utbildning för kliniska handledare.

Du som disponerar forskningsanslag har också via det nya ekonomisystemet nu bättre möjlighet att följa dina anslag.

Återigen, stort tack till er alla som har genomfört regionens viktiga uppdrag inom forskning och utbildning under vårens pandemitryck, till er alla som läser detta önskar jag och FoU-verksamheten en bra sommar!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

Efter ett kort bakslag ser vi alla fram emot en fortsatt vår. Inte minst hoppas vi att den varmare tiden ska hjälpa oss med den ytterst besvärande situationen med covid-19 som vi alla lever i och med.

Ur ett FoU-perspektiv har vi nu i mer än ett år till exempel lyckats säkra utbildningsuppdraget och snart kommer den andra eller tredje utbildningskullen av studenter som fullföljt sin utbildning under pandemin att bidra till vårdens kompetensförsörjning till sommaren och framåt.

Vad gäller forskning finns 20 covidregistrerade forskningsprojekt som pågår inom regionens vårdverksamheter och tillsammans med Örebro universitet har vi till dags datum bidragit i 40 internationella vetenskapliga artiklar.

Även om vi alla har ett dagligt covidfokus pågår parallellt mycket annat, i detta nummer av Angeläget kan vi läsa om de forskningsprojekt som får stöd av den lokala forskningsfonden, Nyckelfonden. Bredden på stödda projekt är stor, psykiatri, trauma, biomedicin, cancer och covid-19 är nyckelord i några projekt. På den nationella arenan har ett projekt som genomförs i primärvård och i samverkan med kommunal vård också i stark konkurrens fått forskningsanslag. Jag är övertygad om du och jag kommer att läsa om spännande resultat från alla dessa projekt som leder kunskap och vård framåt.

En kommande efterutbildningsaktivitet för dig som är undersköterska eller skötare annonseras också upp, läs och se om detta kan intressera dig, vi hoppas och tror att dagen kommer att kunna genomföras på plats på Conventum i november, tänk vad skönt det kommer att bli att äntligen kunna ses i större grupper.

Regionen och universitet fortsätter också att bygga möjligheter för forskning, ett nytt rörelselaboratorium är nu klart och även här hoppas vi på en riktig invigning till hösten.

Förra veckan beslutades om fortsatta covid-19 restriktioner på grund av den höga smittspridningen. Samtidigt  når vaccinationen allt fler och Folkhälsomyndigheten har så smått börjat öppna upp möjligheterna att, om alla är friska, träffas över generationsgränserna i den nära kretsen. Varför inte fira en sådan möjlighet med att stödja den lokala forskningen via en liten sommargåva från Nyckelfonden!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

I detta Angeläget kan du läsa om flera intressanta och för vården direkt tillämpbara forskningsresultat. Trots pågående och tyvärr ökande pandemitryck pågår bred klinisk forskning inom regionens verksamheter. Våra utbildningsengagerade medarbetare ser också framåt genom att nu arbeta med regionens kommande utbildningsstrategi.

Som sagt, mycket intressant att läsa men låt mig också reflektera över några saker som inte finns med i nyhetsbrevet. I torsdags började den sedan länge av pandemiskäl uppskjutna tredje omgången utbildningar för chefer, tyvärr åter tidsmässigt under tungt pandemitryck, men trots detta mycket trevligt och inspirerande att möta chefer som antigen själva forskar eller vill stödja vårt viktiga forskningsuppdrag.

I veckan har regionen också lämnat in ett rekordhögt antal ansökningar om forskningsfinansiering till Vetenskapsrådet. Även om det är ett mycket litet nålsöga att komma igenom granskning och prioritering så är ju en första förutsättning för att erhålla anslag att söka medel! Stort tack till de engagerade medarbetare som ansökt och också fått ett professionellt stöd från FoU medarbetare.

Sammanställningarna av vetenskapliga publikationer under 2020 visar också en ökad forskningsaktivitet inom hela hälso- och sjukvårdens och tandvårdens bredd. Vi tolkar detta som att de stora satsningar som ALF-medlen från staten som kom in i regionen från 2015 och framåt nu också börjar ge tydliga inslag i ”färdig forskning” det vill säga publikationer i seriösa vetenskapliga tidskrifter som kan bidra till vård på evidens.

Med dessa lite allvarsamma ord, som föll mig in efter att ha passerat ett nyhetsinslag om desinformation runt pandemin från olika grupper i samhället, tackar jag för mig denna gång och hoppas att vi nästa gång kan mötas via Angeläget i ett bättre pandemiläge.

Mats G Karlsson, forskningschef

 

Månadens ledare av forskningschef

Pandemin har på många sätt påverkat både oss och samhället under det senaste året. Omfattande analyser görs och kommer fortsatt att pågå för att förändra och förstärka samhällets möjligheter att bättre hantera en eventuell kommande ny pandemi eller annan större samhällsutmaning. Ibland är tonläget högt och övergår i extrema situationer även till hot mot medarbetare både på Folkhälsomyndigheten och inom vår regionorganisation. Detta är självklart helt oacceptabelt och kommer att utredas och prövas av rättsvårdande myndigheter.

Tyvärr ser vi nu att även forskningen dras in eller snarast ned i denna urspårade debatt. Inom forskningen finns flera kontrollstationer för att säkerställa att forskning utförs med god etik och god kvalitet. Kontrollfunktionerna bygger både på internationella överenskommelser som Helsingforsdeklarationen om forskningsetik, lagar och inte minst en granskningsprocess inom forskarsamhället. I svensk lag finns redan skrivningar om att forskningen ska vara fri och flera olika förslag finns för att ytterligare stärka detta.

Trots detta ser vi nu att en ledande svensk forskare som även är verksam inom regionen har utsatts för sådana påtryckningar att han har valt att lämna forskningsfältet runt pandemin. Den forskning som lett till dessa utfall mot honom har genomgått alla kontrollstationer och publicerats i välrenommerad internationella tidskrifter, den debatt han deltagit har också skett i vetenskapliga och seriösa forum.

Några av oss från regionen och universitet har lokalt i insändarform uttryckt vår avsky och upprördhet över att den fria forskningen tystas på detta sätt. Många andra står också upp för samma sak i olika sammanhang. Att skrämma den fria forskningen till tystnad är oacceptabelt!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

Ett drygt år har gått sedan covid-19 började spridas över världen. Pandemin var snart ett faktum och världen stängde ned samtidigt som sjukvårdssystem världen över ställdes inför århundrades utmaning. I skrivande stund har våra gränser stängts mot grannländerna och det är bara vädret som kan röra sig fritt i Norden.

Samtidigt är den internationella forskningssamverkan en förutsättning för den extremt snabba kunskapsutveckling som skett. Mer än 92 000 vetenskapliga artiklar om covid-19 har redan publicerats. Vaccinutvecklingen bygger på samverkan mellan universitet och företag världen över. Självklart påverkas också regionens FoU-verksamhet, vi bidrar tillsammans med universitetet till detta genom i dagsläget 29 artiklar och inte minst deltagande i några behandlingsstudier varav en kan du läsa om i Angeläget. Även om viruset dominerar vardagen pågår också annan forskning och inte minst bedrivs vårt utbildningsuppdrag för att stärka regionens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Årsskiften betyder både framåt och bakåtblickar. Framåt kan ni som är forskningsaktiva läsa om fortsatta möjligheter att söka forskningsfinansiering. Det är också viktigt att vi kan redovisa vad som genomförts, därför ber jag också er som är forskningsaktiva att genomföra den årliga översynen av era aktiviteter och publikationer.

På återhörande!

Mats G Karlsson, forskningschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 februari 2022