Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Precisionsmedicinskt centrum Örebro, PMCÖ

Skräddarsydda behandlingar och minskad risk för biverkningar. Det är framtiden med precisionsmedicin. Målet är att sjukvården ska kunna anpassa medicinska behandlingar efter varje patients unika egenskaper - genetiska, molekylära och biologiska.

Rontgen_MG_0555.JPG

 

Precisionsmedicin är att skräddarsy en behandling för varje individ. Istället för en "one-size-fits-all"-behandling tar man inom precisionsmedicin hänsyn till gener, molekyler i kroppen och data som finns om patienten. Läkare kan hitta rätt behandling för varje patient, vården blir mer effektiv och risken för biverkningar minskar.

I dag får patienter prova olika läkemedel för att hitta ett som fungerar bäst för dem. Det kan leda till jobbiga biverkningar. Om det gick att förutspå vilket läkemedel som passar bäst för varje specifik patient skulle behandlingarna vara mer träffsäkra.

Sammanfattningsvis är precisionsmedicinsk forskning viktig eftersom den har potential att förbättra vården avsevärt genom att öka effektiviteten, minska biverkningar, minska kostnaderna och öka vår förståelse för sjukdomar. 

I Örebro är precisionsmedicin ett tätt samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län. Universitetet bedriver forskningen och Region Örebro län ser till att forskningsresultaten kommer till nytta för patienterna.

 

Precisionsmedicinsk forskning är av stor vikt av flera anledningar:

Bättre behandlingsresultat: Genom att ta hänsyn till individuella genetiska och molekylära egenskaper kan precisionsmedicin optimera behandlingar. Det leder till ökad effektivitet och minskad risk för biverkningar, vilket resulterar i bättre resultat för patienterna.

Minskad sjukdomsbörda: Genom att identifiera de specifika orsakerna till sjukdomar och rikta in sig på dem kan precisionsmedicin bidra till att förebygga och behandla sjukdomar på ett mer effektivt sätt. Detta kan minska sjukdomsbördan i samhället och rädda liv.

Minskade kostnader: Genom att undvika ineffektiv behandling och biverkningar kan precisionsmedicin bidra till att minska de totala kostnaderna för vården. Det kan också innebära färre onödiga diagnostiska tester och sjukhusvistelser.

Förståelse av sjukdomsmekanismer: Precisionsmedicin ger insikter i de underliggande mekanismerna bakom sjukdomar. Detta kan öka vår förståelse för sjukdomsprocesser och möjliggöra utvecklingen av nya behandlingar och terapier.

Möjliggör personcentrerad vård: Precisionsmedicin och precisionshälsa öppnar dörren för en ny typ av vård där behandlingarna är skräddarsydda för varje individ. Detta kan öka chansen att en behandling kommer att vara effektiv och minimera riskerna för ogynnsamma reaktioner.

Precisionsmedicin och precisionshälsa är två besläktade begrepp, men de har olika inriktningar och syften:

Precisionsmedicin:

Fokus: Precisionsmedicin fokuserar på individuell patientvård och behandling. Det handlar om att anpassa medicinska behandlingar till varje patients unika genetiska, molekylära och biologiska egenskaper.

Användning: Det tillämpas främst inom medicin och sjukvård för att identifiera de mest effektiva behandlingsstrategierna för specifika patienter. Genom att använda genetiska och molekylära data kan läkare anpassa behandlingar för att de ska bli mer effektiva och minska risken för biverkningar.

Precisionshälsa:
Fokus: Precisionshälsa är bredare och inbegriper både sjukdomsförebyggande och sjukvård. Den syftar till att använda avancerad teknik och dataanalys för att förbättra hälsan och välbefinnandet på individ- och populationsnivå.

Användning: Det används för att förutsäga, förebygga och hantera sjukdomar på ett mer personligt och proaktivt sätt. Det innefattar inte bara medicinsk behandling utan också livsstilsfaktorer och miljöpåverkan som påverkar hälsan.

Sammanfattningsvis är den viktigaste skillnaden att precisionsmedicin är inriktad på individuell sjukvård och behandling, medan precisionshälsa har en bredare inriktning som omfattar både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder för individer och samhällen. Båda koncepten utnyttjar avancerad teknik och datadrivna metoder, men deras mål och tillämpningar skiljer sig åt. I Örebro använder vi oss av båda begreppen.

Koordinator

Anna Göthlin Eremo

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 november 2023