Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Finansiering av forskarutbildning för dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård för äldre inom Örebro län

Är du intresserad av forskning och önskar kombinera egen forskarutbildning med fortsatt yrkesverksamhet i ditt ordinarie arbete? I samarbete mellan kommunerna, Region Örebro län och Örebro universitet finns nu en möjlighet att förena detta!

Information om utlysningen

Region Örebro län, Örebro universitet och länets kommuner har tillsammans tagit flera initiativ för den akademiska utvecklingen inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre. Länets tolv kommuner har beslutat att tillsammans avsätta ekonomiska medel för att möjliggöra för fyra medarbetare att genomgå forskarutbildning vid Örebro Universitet. Region Örebro län och Örebro Universitet bidrar med handledarkompetens och forskningsstödjande infrastruktur.

Forskarutbildning motsvarar 4 års heltidsstudier och avslutas med en disputation som leder till en doktorsexamen. Forskarutbildning sker under handledning av disputerade forskare och huvudhandledaren måste vara minst docent.

Denna utlysning avser den kommungemensamma finansieringen i form av lönemedel under studietiden, som med det aktuella upplägget motsvarar 8 års halvtidsstudier förenat med fortsatt arbete inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre. Finansiering förutsätter att du ansöker om och, efter sedvanlig prövning, antas till forskarutbildning vid Örebro universitet

Kvalifikationer

För att kunna söka finansiering måste du ha en anställning inom kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Du bör ha några års erfarenhet av arbete, som t.ex. sjuksköterska, arbetsterapeut eller socionom, inom vård eller omsorg för äldre. Du måste ha tillräcklig behörighet för att också kunna antas till forskarutbildning. Det innebär att du avlagt en examen på avancerad nivå, d.v.s. har en magister- eller masterexamen.

Ansökan

Du söker tillsammans med tänkt huvudhandledare som ska vara knuten till Örebro universitet och vara anställd inom länets kommuner, inom Region Örebro län eller vid Örebro universitet.

Ansökan om finansiering enligt den kommungemensamma modellen sker i Researchweb där du väljer fliken för ”Särskilda satsningar”. För att kunna söka anslag i Researchweb måste du först logga in, alternativt registrera dig om det är första gången. När du registrerar dig ska du fylla i ett personkort. Ett aktuellt och komplett ifyllt personkort, inklusive CV-uppgifter om utbildning, arbetsplats och ev. publikationer, är en förutsättning för att din ansökan ska behandlas. Även handledaren ska ha ett ifyllt och uppdaterat personkort.

En forskningsplan ska bifogas ansökan.

Ansökningsperiod

Ansökan är stängd för 2022.

Bedömning

Din ansökan kommer att bedömas enligt fastställda kriterier av en fristående bedömargrupp med hög vetenskaplig och verksamhetsmässig kompetens. 

Ianspråktagande av medel

Ianspråktagande av beviljade medel förutsätter att tid schemaläggs för aktivt arbete med planering och genomförande av avhandlingsarbetet. Ansökan om antagning som forskarstuderande vid Örebro Universitet ska ske så snart som möjligt efter att beviljad finansiering tagits i bruk. Fortsatt finansiering förutsätter antagning inom 6 månader samt normal progress inom forskarutbildningen.

 

Kontakter

Om du har frågor som rör ansökningsförfarandet och finansieringsmodellen, kontakta:

Kristina Arnrup

Verksamhetschef

Om du har frågor som rör Researchweb, kontakta:

Helena Sävenstrand

Enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 november 2022