Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Jämlikt och jämställt

Region Örebro län ska erbjuda likvärdig vård, service och tjänster utan att diskriminera eller kränka någon. Våra verksamheter och arbetsplatser ska vara inkluderande och normmedvetna. Jämlika och jämställda arbetsplatser ska vara en självklarhet och är även en förutsättning för att klara vårt behov av arbetskraft i framtiden.

Klinisk handledning spaltbredd.jpg

Jämlik hälsa

Skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen gör att vi behöver fortsätta utveckla vårt arbete med riktade insatser. 

Gott bemötande och kommunikation

Kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, påverkar på vilket sätt vi blir bemötta och behandlade och är därför viktiga utgångspunkter för vårt arbete och våra verksamheter ska ha goda möjligheter att ha med sig kunskap om olika förutsättningar i mötet med länsinvånare.

När vi kommunicerar med länsinvånare och medarbetare ska det göras med språk och bilder som är tydliga, trovärdiga och tillgängliga. Vi ska i text och bild uttrycka organisationens värderingar, och visa exempel på hur normer kan utvidgas.

Barnets perspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan år 2020 svensk lag, vilket ställer ökade krav på att tillgodose barns behov. Vi måste bli bättre på att inkludera och göra barn delaktiga. Det gäller barn som patienter, som brukare och som anhöriga.

Nolltolerans mot alla former av våld

Region Örebro län ska fortsätta att ha nolltolerans mot alla former av våld och diskriminering och arbeta för våldsfria miljöer och relationer. Det gäller både gentemot våra medarbetare och gentemot våra invånare. Vi måste fortsätta vara en aktiv part i samverkan mot våld för att tidigt upptäcka våld och för att ge stöd och insatser.

God arbetsmiljö

Våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö med hög grad av delaktighet och möjlighet till egen utveckling, oavsett var i organisationen de arbetar. Vi är öppna för mångfald och motverkar all form av diskriminering och särbehandling på våra arbetsplatser. För en långsiktig kompetensförsörjning ska vi arbeta för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla våra ledare och medarbetare.

Våra inriktningsmål

  • Vi genomför riktade insatser för att minska ojämlikheter i hälsa.
  • Vi bemöter människor på ett sätt som stödjer och inkluderar.
  • Vår information, vårt bildspråk och vår kommunikation är tillgängliga, normmedvetna och inkluderande.
  • Vi har nolltolerans mot alla former av våld.
  • Vi ger barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande.
  • Vi är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämlika och jämställda arbetsplatser som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning.

Koppling till Agenda 2030

Dessa tre mål från Agenda 2030 kopplar till vårt hållbarhetsmål Jämlikt och jämställt.

images49.png

Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Mål 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2021