Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

God hälsa och livsmiljö

Region Örebro län ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att förbättra folkhälsan och bidra till att skapa goda livsmiljöer som främjar den psykiska och fysiska hälsan. Goda livsmiljöer är beroende av fungerande ekosystem med en rik variation av växter och djur. Det är därför grundläggande att vi skyddar den biologiska mångfalden.

I svampskogen spaltbredd.jpg

Stöd till goda levnadsvanor

Våra levnadsvanor är av stor betydelse för vår hälsa. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är de levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Genom att våra verksamheter ger stöd till goda levnadsvanor kan vi bidra till att förebygga ohälsa och sjukdom. Ohälsosam mat är, tillsammans med tobak, de främsta riskfaktorerna för ohälsa och förtida död i Sverige idag. Vilken mat vi äter har också stor påverkan på klimatet och miljön. Det är därmed av stor betydelse att vi erbjuder måltider som både främjar hälsan och tar hänsyn till miljön. Säsongsanpassade och grönsaksberikade menyer är en del av lösningen. Kranvatten bör vara förstahandsval som dryck.

Livsmiljö och ökad biologisk mångfald

Utformningen av inom- och utomhusmiljöer påverkar både miljön och vårt välbefinnande. För att säkra att våra om- och nybyggnationer är resurseffektiva och att sunda och hållbara material används, ska alla större byggnationer vara certifierbara enligt nivå Silver eller Guld i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Vi ska också arbeta mer medvetet med att skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom våra fastigheter. Antibiotikaresistens och användningen av hälsoskadliga kemikalier är stora hot mot vår hälsa och välfärd. Vi måste därför ta vårt ansvar för att minska spridningen av kemikalier och läkemedel med negativa miljö- och hälsoeffekter till miljön.

Ställa om arbetssätt och resvanor

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vi behöver därför öka takten i omställningen till fossilfria fordon och transporter. För att lyckas behöver vi ställa om våra arbetssätt och resvanor samt ställa krav på våra transportörer. Genom att underlätta val som är bra för både hälsa och miljö kan vi styra mot ökad resurseffektivitet.

Våra inriktningsmål

  • Vi utvecklar stödet till goda levnadsvanor genom kunskap om människors behov och förutsättningar.
  • Vi erbjuder mat och måltider som främjar hälsa och välbefinnande och har en liten klimat- och miljöpåverkan.
  • Våra inom- och utomhusmiljöer är hälsofrämjande och förvaltas på ett hållbart sätt.
  • Vi minimerar negativa miljö och hälsoeffekter från kemikalier och läkemedel.
  • Våra resor och transporter är resurseffektiva och drivs med förnybara drivmedel.

Koppling till Agenda 2030

Dessa fyra mål från Agenda 2030 kopplar till vårt hållbarhetsmål God hälsa och livsmiljö.God hälsa och livsmiljö - koppling Agenda 30.jpg

Mål 2: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Mål 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 april 2021