Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vad är hållbar utveckling för oss

Hållbar utveckling kan beskrivas som en överlappning där de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet möts. Varje dimension har lika stort värde. Vid arbetet med Program för hållbar utveckling har ambitionen varit att tydliggöra kopplingen mellan de tre dimensionerna genom att integrera dem med varandra i våra övergripande mål.

Programmet är Region Örebro läns styrdokument för hållbarhetsarbetet i våra förvaltningar och dess verksamheter. Region Örebro läns majoritetsägda bolag omfattas av programmets övergripande mål och förväntas ta ansvar för att styra mot en hållbar utveckling i verksamhetsplanering, styrning och ledning.

 

Väsentlighetsanalys spaltbredd.png

 

Den svenska regeringen har uttalat att Sverige ska vara i framkant i arbetet med Agenda 2030. Regioner och kommuner är viktiga aktörer för att nå målen.
Under programperioden kommer tio av målen i Agenda 2030 vara i särskilt fokus inom Region Örebro läns verksamheter. Under våra övergripande mål beskriver vi hur vi ska arbeta för att uppnå målen.

Bakgrund

2012 hölls en FN-konferens i Rio de Janeiro med världens ledare, för att diskutera hållbar utveckling, där man beslutade om att ta fram nya mål för att ersätta milleniemålen. Dessa skulle i sin tur vara en bred och inkluderande process.

2015 enades FN:s medlemsländer om 17 universella mål för hur man bör ta sig an det globala hållbarhetsarbetet. De globala målen, som antogs av världens ledare 2015, ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Målen fokuserar bland annat på att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld.

Den 1 januari 2016 ersattes de åtta tidigare milleniemålen. Milleniemålen beräknades vara uppnådda 2015 och togs främst an av världens fattigare länder. Målen prioriterade bland annat minskning av barndödlighet, utrotning av fattigdom samt tillgång till renare vatten i fler länder.

17 globala mål

Under tre årstid har det civila samhället, forskare och akademiker så väl som företag bidragit till att ta fram en agenda som ska gälla för alla människor och alla länder i hela världen. Tillsammans togs de 17 globala målen fram, dessa är i sin tur indelade i 169 delmål. Agenda 2030 gäller för alla människor och länder, för att i ett gemensamt försök nå de globala målen i sitt land. Ansvaret vilar därmed på medlemsländernas regering, med stöd från FN.

10 mål i fokus

Dessa bilder visar de 10 mål som Region Örebro län kommer att jobba extra mycket med. Målen ingår i våra tre övergrippande mål, God hälsa och livsmiljö, Jämlikt och jämställt och Ansvarsfull resursanvändning. Målen är utvalda efter deras applicerbarhet i Region Örebro län.

Dessa bilder visar de tio mål som Region Örebro län kommer att jobba extra mycket med.

Kontakter

Anna Jakobsson

Chef staben Hållbar utveckling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2023