Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så styrs Region Örebro län

Region Örebro län är en politiskt styrd organisation. Du som är invånare är med och väljer vilka som ska styra när du röstar. Röstningen sker vart fjärde år samtidigt som riksdagsvalet.

Region Örebro län är uppdelat i en politisk organisation och en tjänstemannaorganisation. Politikerna väljs i samband med riksdagsvalet och ska fatta beslut i frågor som rör Region Örebro läns verksamheter. Tjänstepersonerna är anställda som ska driva och utveckla de olika besluten i regionens olika verksamheter. 

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den högst beslutade instansen. De beslutar om de övergripande målen och hur Region Örebro län ska fördela skattepengarna inom sina verksamheter. Regionfullmäktige har 71 ledamöter/personer från de olika partierna i Örebro län. Hur fördelningen ser ut beror på valresultatet.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för Region Örebro läns utvecklingsfrågor. De ansvarar för en långsiktig och hållbar planering för Region Örebro läns utveckling. Regionstyrelsen har även ansvar för uppföljning av regionens verksamheter och för att bereda ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter. Det är regionfullmäktige som bestämmer vilka som ska sitta i regionstyrelsen och de kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen.

Nio nämnder

I den politiska organisationen finns nio nämnder som har olika ansvarsområden där de arbetar med att utreda och besluta i olika frågor. Nämnderna förbereder också uppdrag för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Rådgivande organ och kommittéer

Till regionstyrelsen finns det rådgivande organ och kommittéer som bevakar särskilda frågor eller grupper. Till exempel funktionshinderrådet, pensionärsrådet och vilt- och naturvårdskommittén.

Regionalt samverkansråd

Region Örebro län och kommunerna samarbetar. Det är viktigt för en bra regional utveckling. Därför finns det också ett samverkansråd.