Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren arbetar med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en bra arbetsmiljö uppnås.

Det är du som chef som ansvarar för att det pågår ett systematiskt, kontinuerligt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats. Det ska genomföras som en naturlig del av verksamheten. För att lyckas i det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att du samarbetar med verksamhetens skyddsombud.

SAM består av fyra delar 

Processhjul i fyra steg

Undersökning
Genom att planera och ha rutiner för att fortlöpande undersöka arbetsmiljön kan du fånga upp tidiga signaler om ohälsa.

Riskbedömning
Utifrån undersökningarna gör du en riskbedömning för att bedöma om det finns risk för ohälsa. Titta på om riskerna innebär svåra konsekvenser och hur hög sannolikheten är att de inträffar.

Åtgärder
När du gjort din riskbedömning är det dags att titta på åtgärder. Här är det bra att i första hand titta på långsiktiga organisatoriska åtgärder som har effekt på de bakomliggande orsakerna.

Kontroll
För att veta om dina åtgärder haft önskad effekt behöver du följa upp och kontrollera effekterna. Det bästa är att göra en planering för när och hur dina åtgärder ska följas upp.

 

I AFS 2001:1 står följande: 

12 § När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 juni 2024