Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Behöver du komma i kontakt med Regionhälsan?

Definitioner

Vad är en kris?

I arbetsmiljöverkets föreskrift Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) defineras en kris som ”En händelse där ens tidigare erfarenheter, kunskaper och reaktionssätt inte räcker till för att förstå och psykiskt hantera den aktuella situationen”.

Vad är krisstöd?

Med krisstöd menas det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samaband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. I krisstöd ingår även psykologisk första hjälpen som du kan läsa mer om längre ner på den här sidan. 

Vad är första hjälpen?

Första hjälpen innebär de åtgärder som kan vidtas för att upprätthålla livsavgörande funktioner som andning, blödning och chock tills medicinsk expertis är på plats.

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)
Krisreaktioner utlöses av händelser som är så ovanliga och oväntade att de inte kan bemästras med hjälp av de resurser som individen vanligtvis besitter för att klara av svåra situationer. I krisens karaktär ligger att det uppstår en situation som innebär ett hot om förlust av något slag för individen. Det kan t.ex. gälla förlust av anhörig eller arbetskamrat, arbete, identitet, social position, ekonomisk trygghet, anseende, självkänsla eller självbild.

Exempel på situationer som kan utlösa krisreaktioner: 

 • Arbetsolyckor och allvarliga tillbud
 • Våld och hot om våld
 • Arbetskamraters död eller svåra sjukdomar
 • Olyckor och katastrofer på och utanför arbetsplatsen
 • Yrkesspecifika plötsliga och/eller extrema påfrestningar
 • Andra förhållanden i arbetet som kan innebära stark psykisk
  påfrestning

 

Före en kris

Det är viktigt att chefer och medarbetare på varje arbetsplats har beredskap för och kunskaper om krisstöd och första hjälpen. För detta behövs exempelvis:

 • fungerande och på arbetsplatsen välkända rutiner för första hjälpen och krisstöd
 • en kartläggning och bedömning av de risker som finns på arbetsplatsen
 • tillräckligt antal chefer och medarbetare som kan första hjälpen samt åtgärder för att hålla dessa kunskaper aktuella
 • tillräckliga kunskaper hos chefer och medarbetare för att kunna planera och ordna krisstöd

Under en kris

Om en krissituation uppstår på din arbetsplats är följade tips och råd bra att tänka på:

 • Ge information och svara på frågor. Berätta bara det du med säkerhet vet. Säg vad som pågår just nu, vad som ligger framför och hur stöd kan ges, nu eller senare. Vid behov berätta vad som görs för att hjälpa den/de drabbade, men bevara individens integritet och personalsekretess.
 • Vi människor reagerar olika på stress och utsatthet. Det kan exempelvis ge uttryck i ilska, rädsla, upplevelser av hjälplöshet, men också handlingskraft och mod. Det är bra att normalisera den drabbades reaktioner. Chefens erkännande av medarbetarens situation och återhämtning är viktig, speciellt då misstag eller fel begåtts. Samtidigt är det viktigt att tänka på att inte uppmana medarbetare att, i ett tidigt skede, gå igenom händelsen i detalj. Men om någon/några spontant vill prata om det inträffade ska det inte hindras.
 • Informellt stöd från kollegor är viktigt för många, men inte för alla. Hänvisa till var fortsatt stöd finns att hämta om efterreaktionerna hos medarbetaren/medarbetarna blir överväldigande eller inte klingar av efter en tid.

 • Obligatoriska gruppsamtal där syftet är att prata ut om jobbiga känslor och detaljer rekommenderas inte, varken vid svåra händelser i vardagen eller vid större katastrofer.

Psykologisk första hjälpen

Psykologisk första hjälpen är principer att använda i en akut svår situation:

 • Erbjud praktiskt stöd som inte är påtvingande
 • Hjälp till med basala behov såsom mat, vatten värme och information
 • Lyssna och skapa dig en bild av vad som hänt. Undvik detaljerade frågor om vad en person upplevt
 • Trösta dina medarbetare och hjälpa dem att känna lugn
 • Hjälp medarbetarna att få kontakt med sitt sociala nätverk och uppmuntra dem att vara tillsammans med andra.
 • Uppmuntra till aktivitet framför passivitet. Stöd personen i att uppleva sin situation som hanterbar.

Efter en kris

 • Fortsätt att ge information och vid behov etablera rutiner för möten och avrapportering och utvärdera dem regelbundet så att de inte blir för ineffektiva eller tröttar ut. Som arbetsgivare ska du ge efterfrågad information, tala om var man kan få stöd vid behov och ge erkänsla till personalen.
 • Följ upp över tid. Ha regelbunden kontakt och stäm av måendet med berörda. Tänkt på att många kan påverkas, även de som inte var direkt drabbade. Stäm av men gör inga antagande på förhand om vad medarbetarna behöver och vill. Fråga dem i stället om deras behov, vad som upplevs som mest stressande och hur de önskar få hjälp och stöd. Ibland kan temporära anpassningar av arbetsuppgifter behövas, för medarbetare och chef. Gruppsamlingar som inte är rena avrapporteringsmöten eller liknande ska vara frivilliga.
 • Beroende på händelse följ rutiner som finns gällande arbetsskadeanmälan, polisanmälan, anmälan till arbetsmiljöverket med mera.

Fritt från Krisstöd vid arbete under extrem stress, Sara Johansson & Emma Holmgren, 2020

 • Att låta anställda gå hem direkt efter en svår händelse är inte alltid ett bra alternativ. Hemma kanske det inte finns någon möjlighet att prata om det som hänt. Erbjud i stället personalen att få vara kvar på arbetsplatsen, men med andra, lugnare arbetsuppgifter resten av arbetspasset. Beroende på situationen och individens önskemål, är det här ibland ett bättre alternativ.
 • I det onormala behövs små andningshål. Det är helt normalt och ändamålsenligt att man inte fokuserar på det hemskaste hela tiden. Prata och gör trevliga sker ihop på arbetsplatsen. Låt det finnas utrymme för att gå iväg en kort stund för att samtala med en kollega, kanske ta en promenad tillsammans. Glöm inte det viktiga samtalet mellan chef och medarbetare. 
 • Ordna med saker som får din personal att orka. Låt vid behov en eller flera personer bli ansvariga på plats för service till personalen. Se till att det finns fika och dryck för att fylla på med energi. Erbjud ett lugnare utrymme för vila eller tystnad.

 

Krisstöd från Regionhälsan

När en krissituation inträffar kan det vara svårt att avgöra vilka insatser som behöver sättas in för att hantera situationen. Som din företagshälsa kan Regionhälsan stötta dig som chef i bedömningen om vilka insatser som är bäst lämpade att sätta in utifrån just er situation.

Om du behöver stöd vid en akut händelse, kontakta oss på telefon 019-602 77 00, vardagar kl 08-15:00.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 februari 2024