Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Krisstöd kultur 2021

Kulturskapare/kulturaktörer som arbetar med professionell kultur kan ansöka om stöd mellan den 30 april och 21 maj. Sökande ska ha drabbats av negativ ekonomisk påverkan till följd av pandemin och får inte ingå i kultursamverkansmodellen.

Ansök om krisstöd kultur mellan 30 april och 21 maj

Kulturnämnden har frigjort 1 000 000 kronor för att genomföra särskilda satsningar under 2021 utifrån en kartläggning om hur kulturen i Örebro län har påverkats av pandemin. Två områden urskiljs som särskilt viktiga för åtgärder:

  • Kulturskapare/kulturaktörer som arbetar med professionell kultur utan offentligt stöd
  • Digital utveckling inom kulturen i spåren av pandemin

För att stödja den professionella kulturen i Örebro län kommer Region Örebro län att fördela ut stipendium/bidrag till kulturskapare/kulturaktörer som arbetar med professionell kultur.

Vem kan söka?

Du som kan söka är kulturskapare/kulturaktör och arbetar med professionell kultur inom bild och form, dans, film, litteratur, teater, slöjd, kulturarv och/eller musik i Örebro län, och har påverkats negativt ekonomiskt av pandemin.

Du som söker ska:

  • arbeta med professionell kultur
  • inte ingå i kultursamverkansmodellen
  • ha påverkats negativt ekonomiskt på grund av pandemin

Stöd till enskilda aktörer betalas ut som stipendier. Stöd till föreningar betalas ut som bidrag.

Ansökan

Ansökan ska skickas in senast den 21 maj klockan 23:00. I din ansökan ska du bifoga CV/meritförteckning och/eller annan dokumentation som ger en bild av din/er verksamhet/ditt konstnärskap.

Dokumentationen ska finnas i ett och samma dokument och kan innehålla bilder, filmer, ljudfiler, dokumentation och så vidare. Filmer och ljudverk bifogas via länkar i dokumentet.

Namnge filen med förnamn_efternamn alternativt föreningens/företagets namn.

Urval och beslut

  • Vid bedömning utgår vi från den sökandes behov av ekonomiskt stöd. Du kan söka medel för inkomstbortfall, stärkt kulturverksamhet, digital kulturutveckling eller liknande.
  • I nästa steg eftersträvar vi geografisk spridning, en mångfald av kulturuttryck och en bred representation bland de som söker.

En referensgrupp bestående av utvecklingsledare/konsulenter inom de olika kulturområdena gör urvalet.

I mitten av juni fattar presidiet till kulturnämnden beslut om vilka som beviljas stöd.

Ansök om krisstöd kultur 30 april-21 maj. För enskilda aktörer och föreningar som arbetar med professionell kultur, inte ingår i kultursamverkansmodellen och har negativ ekonomisk påverkan på grund av pandemin

Kontakter

Lena Adem

Strateg och analytiker

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Kultur och civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 december 2021