Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd och bidrag

Region Örebro län ger stöd och bidrag till både organisationer och privat personer. Bidraget kan vara till funktionshinderrörelsen som hjälp i deras arbete eller som ett stöd och hjälp i din vardag.

Region Örebro län kan ge bidrag för internat till kortare anpassningskurser för dig med funktionsnedsättning vid folkhögskolor enligt följande villkor:

 • Kursen ska ingå som ett led i en plan för din rehabilitering
 • Kursen ska vara en reguljär statsunderstödd utbildning vid en folkhögskola
 • Du eller folkhögskolan ska ha sökt statligt bidrag, vuxenstudiestöd men inte fått det godkänt

Bidraget från Region Örebro län utgår från SPSMs internatbidrag och det är 405 kronor per dygn. Du kan inte få bidrag för resekostnader eller för besök av anhöriga.

Folkhögskolan ansöker om bidraget från Region Örebro län och ansökan ska vara inlämnad i god tid innan kursen börjar.

Ansökan skickas till Region Örebro läns funktionshinderkonsulent. 

Kontakt

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Du som har fått bilstöd och eventuellt anskaffningsbidrag för funktionshinderanpassat fordon av Försäkringskassan kan ansöka om bidrag ur Örebro läns allmänna understödsfond. Ansökan måste du göra under den tid som Försäkringskassans beslut är aktuellt.

Ansökan gör du genom att skriva ett brev med följande uppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kopia på beslutet från Försäkringskassan för bilstöd
 • Kopia på beslutet om anskaffningsbidrag

Bilstöd söker du hos Försäkringskassan.

Bidrag till bil kan du få om du på grund av varaktig funktionsnedsättning, har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka kollektivt.

Har du låg inkomst har du även rätt att via Försäkringskassan ansöka om anskaffningsbidrag.

Chefen för regionkansliets hälso- och sjukvårdsstab beslutar om utbetalning ur stiftelsen.

Organisationsnummer 875000-9535.

Kontakt

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Region Örebro län kan ge bidrag till:

 • Dig som deltar i läger för barn och ungdomar under 25 år med funktionsnedsättningar. Du ska vara bosatta i Örebro län och lägret ska vara arrangerat av en riksfunktionshinderorganisation.
 • Funktionshinderorganisationer i Örebro län för att de arrangera läger
 • Kurs eller konferens som funktionshinderorganisationer anordnar med syfte att du som har en funktionsnedsättning eller är anhörig får kunskap om funktionsnedsättning, bakomliggande sjukdom eller behandling.
 • Vistelse på rehabiliteringsanläggning för fysisk träning och social aktivering i en funktionshinderanpassad miljö.

Barn och ungdomar under 25 år kan få bidrag för högst tre veckor per år. Vuxna kan få bidrag för högst 14 dagar per år och för maximalt två år i följd.

Vistelsen ska vara ett led i habilitering eller rehabilitering och rekommenderas av barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen eller annan behandlande läkare, kurator, sjukgymnast eller arbetsterapeut inom Region Örebro län.

Bidraget betalas ut till rehabiliteringsanläggningen eller funktionshinderorganisationen.

Du kan inte få bidrag för resan till och från anläggningen eller lägret, inte heller för kostnaden för eventuell medföljare.

Om du som söker inte kan delta i kursen eller lägret på grund av sjukdom måste du skicka en kopia på läkarintyget till funktionshinderkonsulenten i Region Örebro län annars får du själv betala hela kostnaden för kursen eller lägret. Uteblir du från kursen eller lägret utan giltigt skäl får du stå för kostnaden själv.

Bidrag till funktionshinderorganisationer 

Funktionshinderorganisationer som ansöker om ekonomiskt bidrag till läger-, kurs- eller konferensverksamhet måste i ansökan ha med information om vilka personer från Örebro län som ska delta i lägret. Organisationen måste också redogöra för syftet med lägret och vilket programinnehåll som är planerat.

Vårdnadshavare till barn och ungdomar

För barn och ungdom som behöver ha med sig en vårdnadshavare till lägret så lämnar Region Örebro län också ett visst bidrag för en vårdnadshavare. Storleken på bidraget är beroende av hur många från Örebro län som organisationen ansöker bidrag för och vilken summa ansök gäller.

Sista ansökningsdagen är:

 • Den 1 maj för läger och rehabiliteringsvistelse under sommarhalvåret
 • Den 1 oktober för läger och rehabiliteringsvistelse under vinterhalvåret 

Funktionshinderkonsulenten inom Region Örebro län handlägger bidragsansökningarna.

Kontakt

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 december 2020