Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I det övergripande målet god hälsa och livsmiljö ska Region Örebro län bidra till att förbättra folkhälsan och skapa goda livsmiljöer med fungerande ekosystem.

Barn och morfar plockar svamp

Resultat för andra året med Program för hållbar utveckling 2021-2025

Vi ser en positiv utveckling för:

  • det hälsofrämjande arbetet, men vi behöver fördjupa arbete med att identifiera och rikta insatser mot grupper i befolkningen med ökad risk för ohälsa
  • att krav ställts, på att externa leveranser till Region Örebro län ska köras på minst 70 procent förnybara drivmedel, i alla relevanta upphandlingar.

Vi behöver fortsätta att:

  • minska vår klimatpåverkan från livsmedel
  • öka inköpen av ekologiska livsmedel
  • följa resehierarkin för att minska våra koldioxidutsläpp från tjänsteresor
  • minimera användningen av privat bil i tjänsten
  • arbeta för att alla nybyggnationer och alla större ombyggnationer ska vara certifierbara enligt Miljöbyggnad guld
  • hålla förskrivningen av antibiotika och prioriterade miljöbelastande läkemedel så låg som möjligt.

Vi behöver kraftsamla för att:

  • riskbedöma och fasa ut kemikalier som innehåller särskilt farliga ämnen
  • minska inköpen av fossila drivmedel.

 

På den här sidan redovisas en del av de resultat som uppnåtts under varje målområde i Program för hållbar utveckling under år 2022. Samtliga resultat redovisas i Hållbarhetsredovisning 2022.

Om du vill läsa den i sin helhet, ta kontakt med Staben hållbar utveckling på regionkansliet.

Länk till God hälsa och livsmiljö i Hållbarhetsprogram 2021-2025.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2023