Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Mål för kollektivtrafiken - Sveriges mest nöjda resenärer

Goda kommunikationer är en förutsättning för att vara attraktiv som region. Därför arbetar Region Örebro län aktivt med att utveckla regionens infrastruktur och kollektivtrafik. Målsättningen är att regionen ska växa, utvecklas och bli än mer attraktiv för oss som bor och verkar i länet men även för våra besökare. Här redovisar vi också beslut om allmän trafikplikt.

Beslut om inriktningen för framtidens kollektivtrafik

I december 2021 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om nya mål för framtidens kollektivtrafik. Du hittar Regionalt trafikförsörjningsprogram som en pdf-fil ovan.

Programmet ska fastställas av fullmäktige i februari 2022. På den här sidan presenteras det program som gäller fram till fullmäktiges beslut.

Pressmeddelande: Beslut om inriktningen för framtidens kollektivtrafik

 

Trafikförsörjningsprogrammet från 2016

Kollektivtrafiken är ett verktyg i samhället för att nå mer övergripande mål om tillgänglighet till arbete, utbildning, vård och grundläggande service. Det är även ett verktyg för att nå hållbarhetsmål, mål om minskad trängsel och minskat buller i samhället.

Vårt mål är att 2025 ha Sveriges mest nöjda resenärer.

Den allmänna kollektivtrafiken ska därför utformas för att till 2025 ha:

... Sveriges mest nöjda resenärer
... 5 miljoner fler resenärer jämfört med 2015
... en marknadsandel om minst 40 procent i de starka stråken
... minskat energianvändningen per personkilometer med 35 procent
... stadstrafikens stomlinjer samt tågoch expressbustrafiken i hög grad gjorts tillgänglig för alla resenärer.

Program för kollektivtrafiken i framtiden

Länets framtida kollektivtrafik beskrivs i vårt trafikförsörjningsprogram. Det innehåller bland annat mål och grundläggande principer för kollektivtrafikens utveckling. Nuvarande program antogs av regionfullmäktige 2016.

 

Strategiska inriktningar

Så här planerar vi kollektivtrafiken

När vi planerar linjer och turtäthet har vi dessa ledstjärnor: 

 • Vi prioriterar bytesfria resor mellan Örebro och övriga kommunhuvudorter i länet samt till angränsande nodstäder,
 • vid resor kortare än 30 minuter - prioritera högre turtäthet,
 • vid resor längre än 30 minuter - prioritera kortare restider och
 • där många väljer kollektivtrafik - prioritera konkurrenskraftiga restider jämfört med bil och hög turtäthet.

Klimat och miljö

 • Kollektivtrafiken drivs med fossilfria drivmedel från år 2020.
 • Energianvändningen per personkilometer ska minska med 35 procent.
 • Buller och utsläpp från stadsbussar minskar. 
 • Kollektivtrafiken har en hög resurseffektivitet. 

Utbud och kapacitet

 • Dimensioneras för att klara en ökad marknadsandel om 15 procent.
 • Förutsägbart, långsiktigt och tillförlitligt trafikutbud.
 • Samordna olika transportslag för en smidig resa dörr-till-dörr.
 • Alla invånare i länet ska ha tillgång till kollektivtrafik.

Marknad

 • En prissättning som främjar ett ökat resande och ökade intäkter.
 • En prissättning och produktutbud som bidrar till ett bättre kapacitetsutnyttjande (dvs hög beläggning hela trafikdygnet).
 • Distributionskanaler som bidrar till kortare restider och enkelhet för resenären.
 • Påverkan – motivera fler resenärer att välja kollektivtrafiken framför bilen.

Attraktiv och tillgänglig resa

 • Utveckla attraktiva bytespunkter.
 • Express- och regionaltåglinjer samt stomlinjer i stadstrafiken görs tillgängliga för alla resenärer.
 • Effektiv användning av restiden (möjlighet till arbete eller avkoppling).
 • Informationssystem som ökar kollektivtrafikens användbarhet för resenären.

Beslut om allmän trafikplikt

När regionen beslutar om trafikplikt inom en viss geografisk yta innebär det att vi garanterar medborgarna att det ska finnas kollektivtrafik där. Varje år ska Region Örebro län publicera en samlad rapport om den allmänna trafikplikten, enligt EU:s kollektivtrafikförordning. Rapporten för 2021 hittar du längst upp på sidan.

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2022