Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mål för kollektivtrafiken - Sveriges mest nöjda resenärer

Goda kommunikationer är en förutsättning för att vara attraktiv som region. Därför arbetar Region Örebro län aktivt med att utveckla regionens infrastruktur och kollektivtrafik. Målsättningen är att regionen ska växa, utvecklas och bli än mer attraktiv för oss som bor och verkar i länet men även för våra besökare. Här redovisar vi också beslut om allmän trafikplikt.

Beslut om inriktningen för framtidens kollektivtrafik

Den 15 februari 2022 fattade regionfullmäktige beslut om nya mål för framtidens kollektivtrafik. Du hittar Regionalt trafikförsörjningsprogram som en pdf-fil ovan.

Pressmeddelande: Beslut om inriktningen för framtidens kollektivtrafik

 

Om det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

En attraktiv kollektivtrafik ger dig flexibla resmöjligheter. Den har restider som är konkurrenskraftiga med bilens. Den har ett stort fokus på resenärsinformation som ger en stor förutsägbarhet inte bara om när bussen eller tåget ska gå, utan också när du väntas komma fram. En attraktiv
kollektivtrafik är också tillgänglig, prisvärd och ett väldigt bekvämt sätt att resa.


Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur vi ska ta oss till en sådan kollektivtrafik. Det är även ett verktyg för att nå hållbarhetsmål, mål om minskad trängsel och minskat buller i samhället, mål som finns i vår regionala utvecklingsstrategi och andra styrdokument.

I Örebro län är Region Örebro län regional kollektivtrafikmyndighet som ska upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram och fatta beslut om allmän trafikplikt. I februari 2022 antog regionfullmäktige detta program.

 

År 2030...

...har andelen motoriserade resor som görs med kollektivtrafik ökat till 20 procent inom Örebroregionen

...är förberedelsena inför att resa kollektivt minimala och såväl nya som vaneresenärer upplever det enkelt att få tillgång till information om avgångar, resetider, bytesmöjligheter, produktsortiment och trafikförändringar.

...har trafikformerna Närtrafik och BRT etablerats och fungerar ur kundsynpunkt som naturliga delar i ett sammanhängande kollektivtrafiksystem.

...är kollektivtrafikutbudet sammanhållet och sömlöst oavsett om den genomförs med buss, tåg, färdtjänst eller annat trafikslag.

...har kollektivtrafiken tillägnat sig de tekniska framsteg som gjorts gällande drivmedel och på fordonssidan för en stadigt minskad negativ påverkan på hälsa, klimat och miljö.

...har ytterligare ett stort antal hållplatser gjorts tillgängliga genom samarbete med kommunerna och Trafikverket.

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 maj 2022