Region Örebo county Region Örebo county
Search

Arkiv

Region Örebro län bidrar till att bevara länets historia genom att ge verksamhetsmedel till ArkivCentrum.

ArkivCentrum

ArkivCentrum Örebro län är en ideell förening och en sammanslagning av Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv. Arkivet arbetar för att på olika sätt väcka intresse, förvalta och synliggöra länets historia. Det görs genom bland annat forskningsplatser, kulturhistoriska artiklar, föreläsningar och verksamhet för skolklasser på plats och digitalt. I arkivet förvaras cirka 6000 hyllmeter handlingar från drygt 6300 olika enskilda arkivbildare (föreningar, företag och personer).

På föreningssidan är omfattningen stor med tyngdpunkten på de klassiska folkrörelserna; frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Företagsarkiven företräder de flesta branscher som bruksarkiv, mejerier, gruvbolag och skoföretag. Handlingarna avser tiden från slutet av 1500-talet till 2000-talet. En stor samling med över 2 300 intervjuer och nedskrivna minnen finns i samlingarna. ArkivCentrum Örebro län ansvarar för Järnvägsarkivet i Nora kommun och samverkar med Arkiv Västmanland, bland annat genom en gemensam arkivdepå i Arboga sedan 2016. I depån förvarar ArkivCentrum Örebro län över 2000 hyllmeter arkiv.

Det regionala uppdraget är att

  • tillvarata källorna till regionens civila historia
  • samla in, ordna, vårda och bevara
  • följa samhällsdebatten och samla in intervjuer och minnesberättelser
  • väcka och stödja intresset för regionens historia till exempel genom att vara ett stöd till forskningen och bedriva pedagogisk verksamhet. Digital arkivpedagogisk verksamhet är en viktig del
  • fungera som en samlande kraft för utvecklingen av arkivfrågor i länet där frågor som demokratisk utveckling och källkritik är viktiga utgångspunkter
  • ge råd och service i arkivfrågor samt kurser kring dokumenthantering
  • fortsätta utveckla samverkan med Arkiv Västmanland.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 10, 2024