Region Örebo county Region Örebo county
Search

Musik

Region Örebro län ger verksamhetsmedel till Länsmusiken i Örebro län och Opera på Skäret. Vi ger också verksamhetsmedel till Scenit/Kulturhuset och deras utvecklingsledare som arbetar främjande inom amatörmusikområdet.

Länsmusiken i Örebro län

Länsmusikens vision är att ”Svenska Kammarorkestern ska vara oumbärlig – relevant för sin tid och efterfrågad av människor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt”. Länsmusiken är länets största kulturinstitution med tyngdpunkten i Svenska Kammarorkestern: en symfonisk orkester bestående av 39 heltidsanställda musiker på hög internationell nivå. Orkestern turnerar regelbundet i världen och scenerna är några av de mest kända, som BBC Proms i London, Lincoln Center och Salzburg International Festival.

Svenska Kammarorkesterns hemmascen är i Örebro konserthus som är en del av Kulturkvarteret som stod klart 2021. Örebro kommun äger 91 procent av länsmusiken, resterande nio procent ägs av Region Örebro län. Genom kultursamverkansmodellen är även Region Örebro län av vikt för länsmusikens finansiering.

Länsmusikens uppdrag från Örebro kommun är att

 • erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig musikverksamhet. För att uppfylla ändamålet och i syfte att stärka orkesterns varumärke samt för att marknadsföra Örebro kommun och län kan bolagets orkester även genomföra musikturnéer utanför Örebro län och utomlands
 • musikverksamheten till övervägande del ska produceras av en egen fast ensemble
 • länsmusiken ska ta till vara de stora möjligheter till breddad verksamhet som Konserthuset erbjuder och utveckla samverkan med Örebros övriga kulturella verksamheter samt med andra producenter och arrangörer av professionell musikverksamhet
 • länsmusiken genom nationella och internationella turnéer med Svenska Kammarorkestern ska bidra till att marknadsföra Örebro kommun och Örebro län och därmed öka kommunens och regionens attraktionskraft
 • länsmusiken ska utgöra en del av Kulturkvarterets verksamhet.
 • bolaget ska medverka till att målen i kommunens program för hållbar utveckling och underliggande styrdokument uppfylls
 • länsmusiken ska säkerställa minst ett nollresultat.
Det regionala tilläggsuppdraget är att
 • länsmusiken ska sträva efter att nå länets alla kommuner med sin verksamhet med ett särskilt fokus på barn,

Opera på Skäret

Varje sommar brukar Opera på Skäret arrangera en operafestival i Ljusnarsbergs kommun med egna produktioner för en nationell och internationell publik.

Ambitionen är att hålla en hög konstnärlig kvalitet och att arbeta med en blandning av unga och erfarna artister. Operan producerar egna föreställningar med operasångare och musiker från hela världen. Det finns ett etablerat samarbete med Svenska Kammarorkestern i Örebro och Musikhögskolan vid Örebro universitet.

Verksamheten vänder sig både till en ny oerfaren publik och till den internationella operapubliken. Operan har funnits sedan 2004 och drivs av ett aktiebolag som ägs av en ideell stiftelse.

Det regionala uppdraget är att

 • producera opera på hög konstnärlig nivå genom professionella operaföreställningar
 • vara hela länets operascen
 • undersöka förutsättningarna att inom befintlig verksamhet ge barn och unga tillgång till operaupplevelser.

Musikfrämjande verksamhet, Region Örebro län

Örebro län har en utvecklingsledare på 50 procent med fokus på att främja det professionella musiklivet och genrebredden i hela länet. Det sker i samverkan med relevanta aktörer som Länsmusiken i Örebro, Musikhögskolan i Örebro, amatörmusikkonsulenten, länets kommuner med flera.

Utvecklingsledaren ska verka som en resurs för professionella aktörer och arbeta för att utveckla arrangörsledet i länet. Utvecklingsledaren är placerad hos Region Örebro län tillsammans med övriga utvecklingsledare inom de olika kulturområdena.

Det regionala uppdraget är

 • verka för goda förutsättningar för en bredd av musikgenrer i länet
 • stärka förutsättningarna för professionella musiker från en bredd av genrer och uttryck att verka och utvecklas i länet
 • arbeta för att barn och unga ska ha möjlighet att ta del av en bredd av musikgenrer i skolan och på fritiden i hela länet
 • stärka förutsättningarna för konsertarrangörer i länet att erbjuda musik på hög nivå från en bredd av genrer
 • genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av länets musikliv
 • aktivt samverka med musikaktörer i länet
 • söka samarbeten nationellt och internationellt för att stärka länets musikliv.

Amatörmusikfrämjande, Scenit

Länet har en regional amatörmusikkonsulent på 50 procent som är anställd av föreningen Scenit hos Kulturhuset i Örebro kommun och finansieras av Region
Örebro län.

Amatörmusikverksamheten ska stärka amatörer genom speltillfällen och utbildningsinsatser. En del av arbetet handlar om att främja arrangörsutveckling för unga genom att ge unga amatörer möjlighet att utvecklas inom musikbranschen.

Scenit driver kulturhuset på uppdrag av Örebro kommun och föreningen är en egen organisation med ett flertal av länets studieförbund representerade i sin styrelse

Det regionala uppdraget är att

 • stödja unga i hela länet som vill skapa musik och utvecklas inom musikområdet exempelvis genom rådgivning, stöd för att genomföra egna musikarrangemang och utbildningsinsatser
 • genom omvärldsbevakning och samverkan med andra aktörer till exempel olika studieförbund främja musikutvecklingen i länet
 • arbeta med arrangörsutveckling exempelvis genom att vara med och skapa fler speltillfällen för unga och oetablerade musiker.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 28, 2023