Region Örebo county Region Örebo county
Search

Slöjd

Region Örebro län bidrar till att bevara länets historia genom att ge verksamhetsmedel till Örebro läns museums slöjdsfrämjande verksamhet.

Region Örebro län finansierar två slöjdkonsulenter via kultursamverkansmodellen: en heltid inom textil slöjd och en halvtid inom hård slöjd. Örebro läns museum är huvudman.

Verksamheten riktar sig till såväl yrkesverksamma som ideella organisationer och nätverk. Målet är att utveckla slöjdområdet och slöjdnäringen i Örebro län.

Slöjdkonsulterna arrangerar aktiviteter som riktar sig mot den breda allmänheten och specifika målgrupper. Barn och unga, yrkesverksamma slöjdare och slöjdlärare är prioriterade målgrupper. Verksamheten består av föreläsningar, workshoppar, programverksamhet, fortbildning, utställningar eller annan kommunikation.

En viktig utgångspunkt för verksamheten är att strategiskt och operativt arbeta för Agenda 2030 som ett sätt att konkretisera fyra hållbarhetsdimensioner, där även kulturell hållbarhet ingår.

Det regionala uppdraget är att

  • stärka slöjden som kulturform och därigenom bidra till regionens utveckling
  • söka samarbeten och stödja civilsamhället och lokalsamhällen så att fler människor i länet ska få möjlighet att möta och utöva slöjd
  • med kulturarvet som plattform bedriva en verksamhet som utbildar, stärker och ger människor tillfälle att reflektera över mångfald, demokrati, miljö och hållbar utveckling
  • stärka slöjden som näring genom att på olika sätt stötta yrkesverksamma slöjdare i länet
  • stärka kunskaps-, och den pedagogiska utvecklingen inom slöjdområdet för alla åldrar
  • arbeta med nationellt samarbete och omvärldsbevakning för att utveckla slöjden i länet.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 28, 2023