Region Örebo county Region Örebo county
Search

Museum

Region Örebro län bidrar till att bevara länets historia genom att ge verksamhetsmedel till Örebro läns museum och Örebro läns hembygdsförbund. Region Örebro län ger även verksamhetsmedel till andra museum som vi bedömer vara av regionalt intresse.

Örebro läns museum

Örebro läns museum är en stiftelse med Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Läns Hembygdsförbund som stiftare. Det är Sveriges äldsta länsmuseum från år 1856. Länsmuseet samlar, vårdar och tillgängliggör stora samlingar av konst, kulturhistoriska föremål, arkivalier och fotografier från hela länet - från stenålder till modern tid.

Samlingar och tjänstelokaler finns i första hand i museets fastighet på norr i Örebro. Länsmuseibyggnaden i centrala Örebro är stängd sedan sommaren 2018 på grund av en omfattande renovering. Renoveringen genomförs för att bland annat återskapa ursprungliga lösningar och kulturhistoriska värden och möta högre krav på säkerhet och klimat. Renoveringen skapar bättre förutsättningar för publikmöten och ger möjligheter att låna in föremål och att arrangera utställningar av världsklass.

Länsmuseet erbjuder besökare möten med konst och kulturhistoria genom egna och inlånade utställningar. Vandringsutställningar och Mobila museet turnerar till olika platser i länet. Publikmöten sker även på andra sätt genom varierad programverksamhet och tjänster som rör samlingar, kulturmiljö, arkeologi och slöjd. Museet erbjuder digital tillgänglighet till delar av samlingarna via Digitalt museum och till kulturmiljöer i länet genom en app.

Örebro läns museum arbetar aktivt utifrån Agenda 2030 som ett sätt att konkretisera fyra hållbarhetsdimensioner där även kulturell hållbarhet ingår.

Det regionala uppdraget är att

 • aktivt förvalta, utveckla och använda museets samlingar
 • ha en bred kompetens inom slöjd, bebyggelsevård och arkeologi
 • agera utifrån kunskap, forskning, samlingar och dokumentationer
 • agera i samverkan med andra aktörer och institutioner, ge service och råd till länets hembygdsrörelse och vara en samtalspart för andra aktörer med behov av kulturhistorisk kunskap
 • utvidga museets målgrupper i länet, nationellt och internationellt med barn och unga som en prioriterad grupp
 • genom olika publika och pedagogiska verksamheter baserade på konst och kulturhistoria lyfta samtida frågeställningar och ge besökare och användare nya kunskaper och perspektiv på sig själva och omvärlden
 • utveckla arbetet med bild och form efter renoveringen av länsmuseibyggnaden i Örebro.

Örebro läns hembygdsförbund

Örebro läns hembygdsförbund är en regional, ideell organisation som tillhör Sveriges Hembygdsförbund. Förbundet har cirka 70 lokala hembygdsföreningar med 15 000 medlemmar i länet.

Hembygdsföreningarna genomför kulturarrangemang och bedriver musei- och arkivverksamhet. De deltar aktivt i samhällsutvecklingen och verkar på lokal, regional och nationell nivå. Region Örebro län ger stöd till Örebro läns hembygdsförbund med föreningsmedel och via insatser av Örebro läns museum.

Museer med regionala verksamhetsmedel

Region Örebro län ger årliga verksamhetsmedel till fler museum som bedöms vara av regionalt intresse, men som inte har statlig finansiering.

Dessa museer är:

Läs mer om museerna i Örebro läns kulturplan

Det regionala uppdraget för museerna är att

 • bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv i Örebro län och tillsammans visa upp viktiga delar av länets historia
 • ge besökare nya kunskaper och perspektiv
 • nå nya målgrupper i och utanför länet
 • besitta och utveckla kompetens inom sitt museiområde.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 28, 2023