Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Beslut av regionstyrelsen 11 juni

Den 11 juni sammanträdde regionstyrelsen. Här är en kort sammanställning av de ärenden som togs upp på mötet.

Entledigande och kompletteringsval efter Catrin Steen (MP)

Catrin Steen (MP) har begärt entledigande från och med 2018-07-31 från sina uppdrag som ledamot i regionstyrelsens ekonomi, service- och ägarutskott, vice ordförande i varuförsörjningsnämnden, ersättare i specifikt samverkansråd kultur, ledamot i regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté samt ersättare i miljö- och naturvårdsrådet. Regionstyrelsen beviljar Catrin Steen (MP) begärd entledigande. Till ny ledamot i regionstyrelsens ekonomi, service- och ägarutskott utses Monika Aune (MP), till ny ledamot i varuförsörjningsnämnden utses Monika Aune, till ny ersättare i specifikt samverkansråd kultur utses Monika Aune, till ny ledamot i regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté utses Mats Gunnarsson (MP) samt som ny ersättare i miljö- och naturvårdsrådet utses Monika Aune. Nya ledamöter utses för tiden 2018- 07-31 – 2018-12-31.

Entledigande av Katarina Tolgfors (M)

Katarina Tolgfors har begärt entledigande från och med 2018-07-05 från sina uppdrag som representant i Central Sweden ägarråd, ledamot i regionalt samverkansråd samt ersättare i regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott. Regionstyrelsen beviljar Katarina Tolgfors begärt entledigande.

Politisk lärling i fokusberedning för närsjukvård

Under 2017 beslutade regionfullmäktige att en försöksverksamhet för politiska lärlingar skulle införas under en period om två år. Beslutet innebär bland annat att den som fyllt 16 år och som är medlem i ett parti som finns representerat i regionfullmäktige kan ansöka om att bli lärling under sex månader. Josefin Pettersson, Örebro, har ansökt om att bli politisk lärling för Sverigedemokraterna och önskar att vara placerad vid fokusberedningen för närsjukvård. Regionstyrelsen beslutar att utse Josefin Pettersson till politisk lärling för Sverigedemokraterna under en period om högst sex månader med start från den 11 juni 2018.

Politisk lärling i nämnden för regional tillväxt

Regionstyrelsen beslutar att utse Greger Persson till politisk lärling för Sverigedemokraterna i Region Örebro län under en period om högst sex månader med start från den 11 juni 2018. Han får sin huvudplacering i nämnden för regional tillväxt.

Delårsrapport visar överskott som helhet – men underskott i förvaltningarna

Region Örebro läns delårsrapport januari-april 2018 pekar i sin helårsprognos på ett resultat för Region Örebro län på 150 miljoner kronor. För perioden januari-april redovisas ett underskott om -21 miljoner kronor. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om -127 miljoner kronor, men med en helårsprognos på -20 miljoner kronor. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag pekar på en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Sammantaget är prognosen att 30 av 32 mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. För inriktningsmålet att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett ekonomiskt resultat i balans är dock prognosen att målet inte kommer att uppnås. Inte heller målet att minst 90 procent av hushållen och företagen, i såväl tätorterna som på landsbygden, ska kunna erbjudas bredband med en överföringshastighet på minst 100Mbit/s år 2020, bedöms kunna uppfyllas. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsrapporten.

Ny politisk organisation med nya nämnder från 2019 föreslås

Det blir en ny politisk organisation för Region Örebro län från den 1 januari 2019. Ett förslag har tagits fram som regionstyrelsen nu föreslår fullmäktige ta beslut om. Förslaget innebär att fem nya nämnder skapas. De är: hälso- och sjukvårdsnämnd, forskningsnämnd, folktandvårdsnämnd, servicenämnd samt kultur- och fritidsnämnd. Vårdgivaransvaret flyttas från styrelsen till respektive hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden. Ansvaret för drift och service inom en rad områden flyttas från styrelsen till servicenämnden, ansvaret för bland annat kultur- och fritidsfrågor flyttas från nämnden för regional tillväxt till kulturnämnden. Förändringen medför också en mer renodlad roll i övergripande och långsiktiga frågor för regionstyrelsen. (V) yrkade på inrättandet av en folkhälsonämnd och att fullmäktige skulle inrätta ett ungdomsråd, men fick av styrelsen inget gehör för sitt förslag.

Nya arvoden och ersättningar till förtroendevalda från 2019

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa förslag till arvodesreglemente. Arvodena består av månadsarvode till regionråd, månadsarvode till övriga förtroendevalda, samt förrättningsarvode för hel eller halv dag. Förslaget har tagits fram av regionens revisorer och baseras på riksdagsledamotsarvodet. Det nya förslaget föreslås gälla 2019 - 2022. (V) reserverade sig till förmån för egna yrkanden. (SD) reserverade sig i en del av reglementet.

Reviderade regler för fördelning av rådsuppdrag med mera

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa reviderade regler för fördelnings av rådsuppdrag, resurser för politiska sekreterare, partistöd och utbildningsbidrag att gälla från och med den 1 januari 2019. En översyn har gjorts som resulterat i att några justeringar har gjorts. En grupp av partier i samverkan, som tillsätter ordförande i regionstyrelsen, ska nu få rätt att få ytterligare en rådspost. Den samverkande gruppen får dock inte sammantaget ha fler än sex rådsposter, viket är det samma som den nu gällande övre gränsen. Partierna ges också en något större frihet att inom samma ram som tidigare, disponera resurserna för de politiska sekreterarna. Förändringen beräknas inte medföra någon ökad kostnad.

Byggnation av nytt vårdboende och ny lokal för vårdcentralen i Kumla

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner att Länsgården Fastigheter AB på Kumla kommuns uppdrag bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten Spannremmen 2, under förutsättning att Kumla kommun och Länsgården Fastigheter AB, senast i samband med tilldelningsbeslut i byggentreprenaden, har tecknat hyresavtal. Länsgården Fastigheter AB får också i uppdrag att bygga nya lokaler för vårdcentralsverksamhet på fastigheten Spannremmen 2. Antalet listade patienter på Kumla vårdcentral har ökat kraftigt de senaste 5-10 åren vilket har skapat utrymmesproblem som väsentligt begränsar möjligheten att arbeta effektivt i det dagliga patientarbetet. Brist på lokaler bromsar även det utvecklingsarbete som pågår med till exempel att förbättra vårdkedjor, ta emot och utbilda utlandsutbildade läkare och genomförande av forskningsinsatser på vårdcentralen. (L) reserverade sig mot beslutet. (M) reserverade sig mot den del i beslutet som avsåg byggandet av vård- och omsorgsboende.

Byggnation av nytt vårdboende vid Kullängen i Hallsberg

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslag till köpeavtal och fastighetsregleringsavtal om att överlåta fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg till Länsgården Fastigheter AB från Region Örebro län, samt att godkänna att Länsgården Fastigheter AB på Hallsbergs kommuns uppdrag bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten Kullängen 1, under förutsättning att Hallsbergs kommun och Länsgården Fastigheter AB, senast i samband med tilldelningsbeslut i byggentreprenaden, har tecknat hyresavtal. (M) och (L) reserverade sig mot beslutet. 

Utökad borgen för Länsgården AB

Länsgården Fastigheter AB har ansökt om utökad borgensram för lån till nya investeringar i vårdboende i Kumla respektive vårdboende och ny vårdcentralsbyggnad i Hallsberg. Beslutet skulle innebära en ökning med totalt 1 075 miljoner kronor till en borgensram om 1 850 miljoner kronor. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att under förutsättning att fullmäktige fattar beslut enligt förslag i ärendena om vårdboenden i Kumla och Hallsberg att utöka tidigare beslutad ram för borgen såsom för egen skuld för Länsgården Fastigheter AB med 1 075 miljoner kronor, från 775 miljoner kronor till 1 850 miljoner kronor. (M) och (L) reserverade sig mot beslutet. 

Statsbidrag för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Regeringen satsar i vårändringsbudgeten 400 miljoner kronor år 2018 för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården och korta köerna. 12 miljoner kronor av dessa tillfaller Region Örebro län. Under förutsättning att riksdagen beslutar om vårändringsbudgeten beslutar regionstyrelsen att bidraget fördelas till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att genomföra åtgärder för en ökad tillgänglighet under sommaren 2018.

Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Sveriges kommuner och landsting har slutit en överenskommelse med staten om barnhälsovård med mera. Överenskommelsen syftar till att bidra till en jämlik hälsoutveckling i befolkningen. Den innebär att region Örebro län får cirka 3,6 miljoner kronor för insatser inom barnhälsovården. En projektplan har tagits fram av barnhälsovården för utökat antal hembesök i ett antal socio-ekonomiskt utsatta områden. Folktandvården planerar för en utökad utbildningsinsats (gällande munhälsa i de tidiga barnaåren) för BVC-sköterskor i de socioekonomiskt utsatta bostadsområdena. Tandborste och tandkräm ska delas ut vid ett av hembesöken. I ett definierat område i Karlskoga planeras för ytterligare samarbete med tandhygienist. Regionstyrelsen beslutar att fördela medlen till barnhälsovården samt tandvårdsenheten för kostnader upp till 3,6 miljoner kronor.

Upphandling av bröstradiologisk verksamhet

Region Örebro län har genomfört en upphandling av bröstradiologisk verksamhet från extern vårdgivare. Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option beräknas uppgå till 115 miljoner kronor baserat på 2017 års inköpsvolymer. Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 2019-01-01 – 2021-12-31 med option om
förlängning med sammanlagt 24 månader. Leverantören ska från 1 oktober 2018 kunna erbjuda läkarbemanning för att säkerställa kontinuerlig patientvård och en kvalitetssäkrad verksamhetsövergång. Regionstyrelsen beslutar att tilldela angiven leverantör enligt referensgruppens förslag till beslut.

Upphandling av distansgranskning av röntgenbilder

Region Örebro län har genomfört en upphandling av distansgranskning av röntgenbilder producerade främst vid röntgenkliniken på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) men även undersökningar från Lindesbergs- och Karlskoga lasarett. Under 2016 utfördes cirka 205 000 undersökningar inom regionen. Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option beräknas uppgå till 30 miljoner kronor uppdelat på: cirka 14 miljoner kronor för planerade granskningar och cirka 16 miljoner kronor för jourgranskningar. Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 2019-01-01 – 2020-12-31 med option om förlängning med sammanlagt 24 månader. Regionstyrelsen beslutar att tilldela angivna leverantörer enligt referensgruppens förslag till beslut. 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2018-2029

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2018-2029. Region Örebro län har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur. Länstransportplanen ska vara trafikslagsövergripande och gälla för perioden 2018-2029. Medlen handhas av Trafikverket vilka också genomför de av Region Örebro län prioriterade åtgärderna på regional statlig infrastruktur.

Mälardalstrafik AB etapp 2 - inriktningsbeslut

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige antar yttrande till MÄLAB om inriktningsbeslut Etapp 2 för Region Örebro län, samt att de ekonomiska konsekvenserna hanteras i budgeten från och med 2021. För Region Örebro län innebär Etapp 2 en utökning av trafiken till Stockholm på Svealandsbanan som går från Örebro till Stockholm via Eskilstuna och på Sörmlandspilen som går från Hallsberg till Stockholm via Katrineholm. Utökningen innebär fem ytterligare dubbelturer på Svealandsbanan, en ökad dubbeltur på Sörmlandspilen på vardag och fem ökade dubbelturer på helgen. Nettokostnaden för Region Örebro län uppskattas vara 35 miljoner kronor 2024.

Kartläggning av förutsättningarna för en Mini-Mariamottagning

Den 28 februari 2017 beslutade regionfullmäktige att bifalla en motion om Mini-Maria i Region Örebro län. Regionstyrelsen fick uppdrag att i nära samarbete med länets kommuner kartlägga behov och resurser samt se över förutsättningarna för att skapa en mottagning för unga med drogproblem. Regionstyrelsen föreslår att Region Örebro län ställer sig positivt till att etablera en Mini-Mariamottagning i länet. Regiondirektören får i uppdrag att ansvara för processen att etablera en Mini-Mariamottagning i länet. Finansieringsmodell och konkretisering av kartläggningens förslag ska ske i samverkansorganisationen mellan Region Örebro län och länets kommuner.

Satsning för att täcka kostnader för förlossningsvården

Regionstyrelsen beslutar att till hälso- och sjukvårdsförvaltningen överföra erforderliga medel från den överenskommelse som har träffats mellan Sveriges kommuner och landsting och staten om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa, för att täcka kostnader för förlossningsvården i länet. Regionstyrelsen har tidigare vid sitt sammanträde den 22 maj 2018 tagit de första besluten om satsningar inom ramen för överenskommelsen genom att bland annat besluta om en endometriosenhet. Under sommaren 2018 sker en samordning av verksamheterna genom att förlossningsverksamheten då koncentreras till Universitetssjukhuset Örebro. För att region Örebro län efter sommarperioden ska kunna erbjuda förlossningsverksamhet både vid Universitetssjukhuset Örebro och vid Karlskoga lasarett , behöver hälso- och sjukvårdsförvaltningen få ett ekonomiskt tillskott.

Regionstyrelsen har också svarat på revisionsrapporten Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner, svarat på revisionsrapporten Uppföljning av arbetet med kostnadsbesparingsprogrammet, yttrande till Socialstyrelsen av remiss avseende screening för svår kombinerad immunbrist (SCID), svarat till Socialdepartementet på remiss om framtidens biobanker, slutbetänkande av utredningen om reglering av biobanker, svarat på remiss om Kostpolitiskt program i Lindesbergs kommun.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 juni 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Maja Blom