Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Målgrupp för kursen är ST-läkare inom Region Örebro län. I mån av plats antas även ST-läkare från andra regioner.

Allmän information om kursen

Kursen är anpassad till aktuella förordningar och lokala rekommendationer som styr ST-läkarnas utbildning. Kursen utgör, från hösten 2023, en teoretisk kurs inkluderande föreläsningar och granskning av vetenskapliga artiklar i grupp.  Det innebär att man, inom ramen för kursen, inte har möjlighet att skriva något vetenskapligt arbete (rapport), se mer information nedan under rubriken ”Information om vetenskapligt arbete” om du har behov av att göra det.

Kursen omfattar 2 veckor och är år 2023 förlagd under veckorna 39 och 42. Undervisningen är obligatorisk och kursintyg utfärdas efter godkänd kurs.

Antagning

Kursen går på hösten varje år. Vid varje kursomgång antas 26 deltagare. ST-läkare med kortare resterande tid av sin ST-utbildning prioriteras. Vid för få sökande kan kursen komma att ställas in.

Kursanmälan

Ordinarie anmälningsförfarande för hösten 2023 har stängt den 13 april 2023. Det finns för närvarande inga platser kvar till höstens kurs. EFtersom det redan är fler sökande än platser på kursen så kommer vi inte att ha någon reservlista. 

Anmälan till kursen för hösten 2024 kommer öppna i februari 2024 och stänga i april 2024.

Lärandemål

Kursen bidrar till att deltagarna kan:

  • tillämpa medicinskt vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer
  • kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information
  • ta ett ansvar för att medicinsk vetenskaplig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjukvården.
    Delmål som omfattas

Delmål som omfattas

SOSFS 2015:8 - delmål a5 gällande kurs i medicinsk vetenskap

image7asin (1).png

HSLF-FS 2021:8 - delmål STa3 avseende medicinsk vetenskap

Kursen styrker kompetenskraven enligt delmål STa3 och rekommenderas för alla ST-läkare inom Region Örebro län trots att formellt krav på kursintyg inte finns i 2021 års förordning. Rekommendationen grundar sig på att specialisering som läkare förutsätter god teoretisk och praktisk vetenskaplig kompetens och att möjlighet till fördjupning inom medicinsk vetenskap på ST-nivå därför bör bevaras.

Tillgodoräknande av tidigare kurs

Om du kan intyga att du genomgått annan kurs med motsvarande innehåll efter läkarexamen kan den vara möjlig att tillgodoräkna enligt Socialstyrelsen. Din huvudhandledare avgör om tidigare kurs uppfyller kraven och utfärdar i så fall intyg för ST-delmålet.

Intyg

SOSFS 2015:8

  • Efter avslutad kurs med godkänt resultat utfärdar kursansvarig ett intyg över genomförd kurs. Intyget är utformat av Socialstyrelsen då deltagande i kurs är ett krav.

HSLF-FS 2021:8

  • Efter avslutad kurs med godkänt resultat utfärdar kursansvarig ett intyg över genomförd kurs. Intyget är utformat av Region Örebro län och utgör underlag för din handledare och chef vid slutbedömning inför ansökan om specialistbevis.

Pedagogik

Kursen bygger på problembaserat lärande i grupp samt föreläsningar. Undervisningspråket på kursen är svenska.

Kursort

Kursen hålls på universitetssjukhusområdet i Örebro, se aktuellt schema för kursen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för anställda inom Region Örebro län. 

Externa deltagare faktureras 10 000 kronor före kursstart.

I ST-förordning SOSFS 2015:8 ingår krav på skriftligt vetenskapligt arbete (eget intyg för arbetet).  

I ST-förordning HSLF-FS 2021:8 förtydligar Socialstyrelsen inte hur delmålet ska uppfyllas vilket ställer krav på varje arbetsgivare att formulera rekommendationer. Region Örebro län gör bedömningen att specialisering som läkare förutsätter god teoretisk och praktisk vetenskaplig kompetens och att möjlighet till skriftlig fördjupning inom medicinsk vetenskap på ST-nivå bör bevaras.

Din verksamhetschef ansvarar i samråd med din klinikstudierektor för att utse en handledare för arbetet. Din handledare bör vara vetenskapligt meriterad, helst disputerad. Arbetets omfattning bör vara anpassat till den avsatta tiden (8 veckor). Det vetenskapliga arbetet kan utgöras av en litteraturöversikt, djur-, lab.-, register- eller klinisk studie. Frågeställningen bör vara kopplad till medicin, vård och hälsa alternativt medicinsk pedagogik och arbetet ska föregås av etikprövning när regelverket så kräver.

Det skriftliga arbetet bör presenteras i verksamheten och gärna även på regional eller nationell nivå vid vetenskaplig sammankomst, alternativt publiceras i vetenskaplig skrift. Närvaro vid vetenskapligt seminarium som till exempel en halvtidskontroll eller en disputation rekommenderas då det bidrar till ST-läkarens förståelse för den vetenskapliga processen.

Det skriftliga arbetet bör också  presenteras vid ett särskilt seminarium vid UFC som hålls en gång per år.

Om inte tillräckligt hög vetenskaplig kompetens finns i din verksamhet så kan din verksamhetschef vända sig till UFC för stöd att utse en handledare för arbetet.

Tillgodoräknande av vetenskapligt arbete

ST-läkare som gjort ett vetenskapligt arbete (mastersnivå 30 hp) under grundutbildningen kan tillgodoräkna sig detta enligt Socialstyrelsen. Även andra vetenskapliga arbeten av motsvarande omfattning som utförts efter läkarexamen kan vara aktuella att tillgodoräkna.

Teoretisk utbildning som genomgåtts på grundutbildningsnivå kan dock inte tillgodoräknas  under en specialistutbildning.

ST-handledaren ansvarar för att bedöma om ett tidigare arbete uppfyller kraven. ST-handledaren ansvarar också för att utfärda detta intyg. Om handledaren önskar stöd i att bedöma den vetenskapliga kvalitén och omfattningen kan kursledning på UFC hjälpa till med detta.

Intyg

SOSFS 2015:8

HSLF-FS 2021:8

  • När det vetenskapliga arbetet är klart ska det bedömas av ST-läkarens handledare. Arbetet utgör ett underlag för handledare när måluppfyllelse (STa3) ska intygas. 
Kontaktinformation

Ann-Sofie Sundqvist

Kursansvarig

Daniel Pichler

Kursadministratör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023