Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hur vi jobbar med digitalisering

Region Örebro läns övergripande strategi är att genomföra olika aktiviteter inom vår organisation för att uppnå målen i såväl den nationella digitaliseringsstrategin som länets digitaliseringsstrategi.

Region Örebro län är en av de samverkande parterna i arbetet med Örebro läns digitaliseringsstrategi, och har också det samordnande ansvaret för den. Detta innebär att regionen samverkar med övriga parter i digitaliseringsfrågor under programperioden och att det redovisas i länsgemensamma handlingsplaner.

Utöver de länsgemensamma handlingsplanerna arbetar respektive organisation med egna handlingsplaner. För Region Örebro läns sker det arbetet genom Program för digitalisering i Region Örebro län.

Årliga aktivitetsplaner inom programmet

Målen i Program för digitalisering i Region Örebro län uppnås genom årliga aktivitetsplaner som beskriver de projekt, uppdrag och förstudier som ska genomförs inom ramen för programmet. Aktivitetsplanerna följs upp genom Strategigruppen för digitalisering, med representanter för alla förvaltningarna inom Region Örebro län.

Digitaliseringsarbete på flera nivåer

Arbetet med digitalisering struktureras i olika nivåer:

Varje nämnd och förvaltning inom Region Örebro län arbetar i sin tur med digitaliseringsfrågor genom verksamhets- och aktivitetsplaner.

Fler program kompletterar

Inom Region Örebro län finns också beslutade program, till exempel program för e-hälsa och Cosmic (införandet av nytt journalsystem). De programmen är framtagna för Region Örebro läns arbete för att nå målen i Vision e-hälsa 2025 och samverkan nationellt. Läs mer om Vision e-hälsa 2025.

Inom Region Örebro läns systemförvaltningsområden sker utveckling och anpassningar kopplat till respektive system. Arbetet samordnas av Digitaliseringsstaben på regionkansliet.

Kontakter

Ulrika Landström

Chef staben digitalisering

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 maj 2023