Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hur vi jobbar med hållbar utveckling

Under varje övergripande mål finns ett antal inriktningsmål som talar om vad vi ska arbeta med under programperioden. Det kan handla om allt ifrån att våra resor och transporter är resurseffektiva och drivs med förnybara drivmedel, till att vi bemöter människor på ett sätt som stödjer och inkluderar.

Ledning, styrning, planering, genomförande och uppföljning

Region Örebro län ska arbeta för att hållbarhet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet. Nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper ansvarar för att inriktningsmål i programmet implementeras i verksamhetsplaner och att aktiviteter genomförs som bidrar till att uppnå målen.

Programmet följs upp genom ett antal indikatorer kopplade till inriktningsmålen. Uppföljningen sammanställs i en årlig hållbarhetsredovisning. Inom Region Örebro län har staben hållbar utveckling det övergripande ansvaret för att samordna uppföljningen och redovisa resultaten till regionstyrelsen. Programmet ska även årligen följas upp på förvaltningsnivå.

Våra övergripande mål

Region Örebro läns tre övergripande mål är God hälsa och livsmiljö, Jämlikt och jämställt samt Ansvarsfull resursanvändning. Under varje övergripande mål finns ett antal inriktningsmål som beskriver vad vi ska arbeta med under programperioden. Klicka på respektive mål för att läsa mer.

 

                  blobid3.jpgJämlikt och jämställt (2).jpgAnsvarsfull resursanvändning.jpg

 

Fairtrade Region

Region Örebro län är sedan 2017 en diplomerad Fairtrade Region. För att diplomeras som Fairtrade Region krävs att regionen arbetar för att främja etisk konsumtion och hållbar handel. Framförallt genom att öka utbudet av rättvist handlade produkter inom de egna verksamheterna men också genom att arbeta för ökad kännedomen om etisk och hållbar handel och verka för beteendeförändringar för en mer hållbar och etisk konsumtion.

För Region Örebro län är diplomeringen ett sätt att visa att organisationen tagit ställning för att organisationens konsumtion inte ska bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter utan istället bidra till utvecklingen av en hållbar handel. Vi har därför som mål att 100 procent av inköpt kaffe, te, kakao och bananer ska vara producerat med etiska och sociala krav.

Läs mer om Fairtrade Sveriges arbete och att vara Fairtrade Region.

Fairtrade-Region_SE.png

Fairtrade är en oberoende produktmärkning och en garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Kriterierna baseras på de grundläggande ILO-konventionerna (International Labour Organization) för mänskliga rättigheter i arbetslivet, och syftar även till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn.

Kriterierna kan sammanfattas så här:
• odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
• producenterna får premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
• barnarbete och diskriminering motverkas
• demokrati och organisationsrätt främjas
• miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

 

Våra strategier

Vår organisationskultur och vårt arbetssätt ska uppmuntra och säkerställa hållbarhet i våra uppdrag och processer. Det gör vi genom att utgå från fyra strategier:

  • Vi samverkar och kommunicerar tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.
  • Vi skapar en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för hållbarhetsfrågorna.
  • Vi har en tydlig målstyrning och följer kontinuerligt upp programmet för att försäkra oss om att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
  • Vi arbetar med utbildning i en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera vår förståelse av vad hållbar utveckling betyder för oss.

Kontakter

Anna Jakobsson

Chef staben Hållbar utveckling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2023