Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hur vi jobbar med hållbar utveckling

Under varje övergripande mål finns ett antal inriktningsmål som talar om vad vi ska arbeta med under programperioden. Det kan handla om allt ifrån att våra resor och transporter är resurseffektiva och drivs med förnybara drivmedel, till att vi bemöter människor på ett sätt som stödjer och inkluderar.

Ledning, styrning, planering, genomförande och uppföljning

Region Örebro län ska arbeta för att hållbarhet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet. Nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper ansvarar för att inriktningsmål i programmet implementeras i verksamhetsplaner och att aktiviteter genomförs som bidrar till att uppnå målen.

Programmet följs upp genom ett antal indikatorer kopplade till inriktningsmålen. Uppföljningen sammanställs i en årlig hållbarhetsredovisning. Inom Region Örebro län har staben hållbar utveckling det övergripande ansvaret för att samordna uppföljningen och redovisa resultaten till regionstyrelsen. Programmet ska även årligen följas upp på förvaltningsnivå.

Våra övergripande mål

Region Örebro läns tre övergripande mål är God hälsa och livsmiljö, Jämlikt och jämställt samt Ansvarsfull resursanvändning. Under varje övergripande mål finns ett antal inriktningsmål som beskriver vad vi ska arbeta med under programperioden. Klicka på respektive mål för att läsa mer.

 

                  blobid3.jpgJämlikt och jämställt (2).jpgAnsvarsfull resursanvändning.jpg

Glokala Sverige

Region Örebro län är medlem i Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner. Det utförs i samverkan mellan SKR och Svenska FN-förbundet och finansieras med stöd av Sida. På Glokala Sveriges hemsida kan du läsa mer om arbetet med Agenda 2030.

Läs mer om Glokala Sveriges arbete.

Våra strategier

Vår organisationskultur och vårt arbetssätt ska uppmuntra och säkerställa hållbarhet i våra uppdrag och processer. Det gör vi genom att utgå från fyra strategier:

  • Vi samverkar och kommunicerar tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.
  • Vi skapar en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för hållbarhetsfrågorna.
  • Vi har en tydlig målstyrning och följer kontinuerligt upp programmet för att försäkra oss om att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
  • Vi arbetar med utbildning i en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera vår förståelse av vad hållbar utveckling betyder för oss.

Kontakter

Anna Jakobsson

Chef staben Hållbar utveckling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 april 2021