Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Samhällsplanering och infrastruktur

Bra kommunikationer, bostäder och goda möjligheter att ta sig till jobbet är viktigt för att människor ska uppleva en plats som attraktiv att bo på. Det är även viktigt för företag och andra arbetsgivare eller för att få ett rikt kulturutbud och föreningsliv.

Det här är några av de områden Region Örebro län arbetar med inom samhällsplanering och infrastruktur.

Regional fysisk planering

Region Örebro län arbetar för en hållbar utveckling av hela länet. I uppdraget ingår att vara remissinstans när kommuner ska anta nya översiktsplaner. Det innebär att vi ger synpunkter som tillför regionala aspekter på det kommunala planarbetet. Under 2021 prioriterar vi tre områden:

  • Det ska vara möjligt att bygga bostäder i hela länet.
  • Elproduktion och elanvändning behöver bli hållbar och fungera även när transportsektorn elektrifieras.
  • Tillgången till jordbruks- och skogsmark behöver säkras.

Bostadsförsörjning

Hur många arbetsplatser når du från ditt hem? Det är den enskilt viktigaste parametern för värdet på en bostad. Och en väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett attraktivt och växande län. Därför arbetar Region Örebro län med bostäder och bostadsbyggande som strategisk samhällsplanering.

Digital infrastruktur - bredband

Tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer hittar vi lösningar för att fler ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband. Vi hjälper inte privatpersoner eller enskilda företag att få bredband, utan vårt uppdrag är att stödja länets kommuner, kartlägga behov och främja samverkan.

Region Örebro län har rollen som bredbandskoordinator för offentliga och privata aktörer. Det innebär att vi fungerar som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet. 

Infrastruktur

Regeringen har gett Region Örebro län i uppdrag att ta fram en plan för länets infrastruktur för transporter. Det gör vi i samarbete med kommunerna, Trafikverket och andra som har intresse att utveckla infrastrukturen länet. Vi ansvarar för att kartlägga behovet i regionens transportsystem, planera och att prioritera mellan alla de åtgärder vi önskar göra.

Länsplanen kan innehålla åtgärder som förbättrar infrastrukturen kring kollektivtrafik samt större och mindre åtgärder som antingen förbättrar befintliga eller resulterar i nya cykelvägar, vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar för att verkställa länsplanen.

Logistik

Örebroregionen hamnar år efter år högt upp på listor om bästa logistikplatser tack vare det geografiskt och demografiskt gynnsamma läge vi har i Sverige. Tillsammans med partnerskapet Business Region Örebro och flera internationella EU-projekt arbetar vi för att vara en grön logistikregion. Vi arbetar också för att utveckla framtidens transporter för både gods och personer.

Några av våra goda förutsättningar:

  • Hallsberg är ett nav i Transportsverige där Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen möts.
  • Hallsbergsterminalen och Örebroterminalen är två av landets viktigaste så kallade intermodala omlastningsterminaler – där gods på järnväg flyttas över till lastbil.
  • Genom länet går tre av Sveriges viktigaste vägar – E18, E20 och riksväg 50.
  • Örebro Airport är en av landets största fraktflygplatser.
  • Örebro universitet och två YH-utbildningar erbjuder utbildning inom logistik. 

Elvägspilot Hallsberg-Örebro

Sträckan mellan Hallsberg och Örebro blev 2019 utvald som ett av två pilotprojekt inom Trafikverkets program för elvägar. Uppdraget handlar om att testa en affärsmodell för elvägar för att se hur konceptet elväg ska fungera i verkligheten och första steget är att ta fram en vägplan.

En undersökning om nyttan med att köra skytteltrafik mellan Hallsberg och Örebro visar att det är en bra idé att göra ett pilotförsök för elvägar på E20. 

Vägplanen beräknas vara klar för granskning under våren 2021. Eventuell byggnation beräknas till år 2022–2023.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021