Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län i EU

Europas regioner spelar en central roll i EU och Region Örebro län är med och påverka EU:s politik för länets bästa. Vi för aktiv dialog med EU:s olika institutioner och påverkar direktiv och lagstiftning inom EU till länets fördel. Vi samarbetar med andra regioner och EU för att lösa gemensamma utmaningar och lära av varandra. Tillsammans med Dalarna och Gävleborg har vi ett kontor i Bryssel, Central Sweden.

För Region Örebro län är arbetet med internationell samverkan och EU-frågor en viktig del i vårt regionala utvecklingsuppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och samarbeta med parter utanför länet och landets gränser utvecklar vi verksamheter i vår region.

Via de olika EU-programmen fördelas en stor del av EU:s budget till medlemsstaternas regioner. Här kan du läsa om vilka fonder och program det går att söka pengar från, vilka nätverk och plattformar som Region Örebro län deltar i och hur länets Brysselkontor, Central Sweden, påverkar EU:s politik.

EU-program

Region Örebro län arbetar med internationell samverkan för att länets medborgare ska dra full nytta av det Europeiska samarbetet. Det finns framförallt tre typer av EU-program som är relevanta för den regionala nivån och som kan utnyttjas av olika aktörer i länet: strukturfonder, sektorsprogram och interreg.

EU:s regionalpolitik kallas också för sammanhållningspolitik. Målet är att skapa en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Genom strukturfonderna finansieras utvecklingsprojekt som ska minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor.

Örebro län ingår i region Östra Mellansverige tillsammans med Uppsala, Västmanlands, Sörmlands och Östergötlands län.

Strukturfonderna kan användas av myndigheter, företag och organisationer för att driva projekt och utveckla den egna verksamheten. Region Örebro län arbetar med: Regionalfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF+).

Det finns även andra strukturfonder: Havs- och fiskeriprogrammet som förvaltas av Jordbruksverket samt Landsbygdsprogrammet som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro.

Regionalfonden (ERUF) ska bidra till investeringar i regional tillväxt och till sysselsättning i östra Mellansverige. Programmet utgår från gemensamma utvecklingsprioriteringar bestämda av östra Mellansverige - Västmanlands, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Östergötlands län.

Dessa områden är prioriterade i programmet:

 • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Tillväxtverket är den förvaltande myndigheten som ansvarar för att ta emot  ansökningar om stöd.

Vem kan söka?

Kommuner, olika offentliga organ, näringslivsorganisationer, lokala organisationer och föreningar är exempel på aktörer. Det går inte att söka stöd för att utveckla den egna verksamheten inom enskilda vinstdrivande företag och organisationer.

Stöd från Region Örebro län

Region Örebro län är i första hand delaktig som medfinansiär i större, strategiska projekt som bidrar till länets utveckling. Enheten för projektstöd kan ge råd och stöd för aktörer som är intresserade av regionalfonden. Ansvarig för detta är Lena Kihl.

Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Det finns ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner.

Dessa områden är prioriterade i programmet:

 • Kompetensförsörjning (PO1)
 • Ökade övergångar till arbete (PO2)


Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet och tar emot ansökningar.

Vem kan söka?

Kommuner, olika offentliga organ, näringslivsorganisationer, lokala organisationer och föreningar är exempel på aktörer. Det går inte att söka stöd för att utveckla den egna verksamheten inom enskilda vinstdrivande företag och organisationer.

Stöd från Region Örebro län 

Region Örebro län är i första hand delaktig som medfinansiär i större, strategiska projekt som bidrar till länets utveckling. Enheten för projektstöd kan ge råd och stöd för aktörer som är intresserade av socialfonden. Ansvariga personer för detta är Lena Kihl och Mirela Redzic.

Har du en projektidé som du vill driva i en internationell kontext? Då kan sektorsprogram vara en möjlig väg. Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område, till exempel energi, innovation eller utbildning. Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar.

Det finns flera hundra sektorsprogram baserade på olika utmaningar, geografier och mål där nästan alla typer av aktörer täcks in och kan delta på olika sätt. Gemensamt för dessa program är att projekt oftast drivs mellan aktörer i flera länder, att projektinriktningen är innovativ och att resultaten ska bidra med europeiskt mervärde.

Kontakta Rasmus Bergander om du har frågor kring programmen.

Interregprogrammen ska stötta samarbete mellan regioner i olika länder inom EU och i vissa fall hela Europa. Programmen finansieras av Regionalfonden och ger organisationer, myndigheter, universitet, högskolor och företag möjligheter att utveckla samarbeten.

De olika Interregprogrammen täcker olika  geografiska områden och Örebro län kan vara med i projekt inom tre: 

Central Baltic Programmet främjar samarbete mellan Sverige, Finland, Åland, Estland och Lettland och för att det ska bli ett projekt måste minst två av länderna delta. 

Dessa områden är prioriterade i programmet:

 • Åtgärder som skyddar havsmiljön
 • Stöttar entreprenörskap
 • Ökar tillgängligheten via transportprojekt och
 • Förbättrar välståndet genom socialt inriktade projekt i centrala Östersjön. 

Vem kan söka?

Offentliga organisationer, lärosäten, skolor, regioner, kommuner och företag. Det är möjligt för alla typer av aktörer (förutom större företag) att söka.

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan länderna Sverige, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och delar av norra Tyskland. 

Dessa områden är prioriterade i programmet

Syfte att skapa en mer attraktiv, tillgänglig och hållbar Östersjöregion genom

 • forskning, innovation, teknisk utveckling
 • skydda miljön, främja hållbar användning av resurser
 • främja hållbara transporter
 • förbättra institutionella kapaciteten, effektiviteten i offentliga förvaltningen.

Vem kan söka?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Till Östersjöprogrammet söker sig ofta regioner, kommuner, myndigheter och större organisationer eftersom projekten kräver en del administrativt stöd och ekonomisk kapacitet. 

Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Interreg Europe omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz.

Interreg Europa är ett Europeiskt territoriellt sammarbetsprogram med syfte att främja en ökad integration och samarbete mellan regioner i olika länder inom EU.

Dessa områden är prioriterade i programmet:

 • Interregionala samarbetsprojekt där man arbetar i internationella partnerskap kring en specifik fråga.
 • Plattformar för lärande inom fyra tematiska mål:
 • Förstärkt forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag
 • Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
 • Skydda miljön och stödja resurseffektivitet

Vem kan söka?

Offentliga aktörer och andra offentliga organisationer såsom forskningsinstitut, regionala utvecklingsorgan och företagsfrämjande organisationer.

Internationella projekt

I en global värld finns det samhällsutmaningar som lokala eller regionala aktörer inte kan lösa på egen hand. Exempel på detta är kampen mot ökande koldioxidutsläpp och svårigheterna med transporter av gods och personer över landsgränser.

Att arbeta tillsammans kring regionens framtidsfrågor med många olika aktörer är en viktig princip för Region Örebro län.

Central Sweden - vårt EU-kontor i Bryssel

Region Örebro län påverkas av beslut i EU och kan i sin tur påverka EU i den riktning som gynnar länet. Därför finns vi på plats i Bryssel.

Vårt kontor arbetar främst med omvärldsbevakning, representation, kompetenshöjande insatser samt ger stöd till medlemmarnas aktiviteter rörande politisk påverkan och projektstöd inom områdena:

 • EU:s framtid
  Sammanhållningspolitik
  Innovation med fokus på grön omställning
  Transport och infrastruktur
  Energi och klimat
   

Samt i mån av tid:

 • Digitalisering
 • Kompetensförsörjning och det sociala perspektivet
 • Övriga frågor inom regional utveckling

Till Central Swedens webbplats.

Kontakter

Gordon Hahn

Utvecklingsledare: Internationella frågor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2024