Region Örebo county Region Örebo county
Search

Tolkcentralen

Tolkcentralens arbete är att erbjuda tolkservice till personer som har dövhet, dövblindhet, vuxendövhet eller som har talsvårigheter.
Vi arbetar enligt god tolksed och har tystnadsplikt.

Vi försöker så långt som möjligt att möta användarnas behov. Ibland kan det vara svårt att få tolk på grund av att många behöver våra tjänster samtidigt.

Beställ tolk genom att kontakta oss via telefon, texttelefon, mail eller bildtelefon.

Phone number

019-602 45 00

Phone hours

Måndagar 07:30-16:30 - stängt 12:00-12:45

Tisdagar 07:30-12:00

Onsdagar 07:30-16:30 - stängt 12:00-12:45

Torsdagar 07:30-12:00

Fredagar 07:30-15:00 - stängt 12:00-12:45

Service hours

Måndagar 07:30-16:00 - stängt 12:00-12:45

Tisdagar 07:30-12:00

Onsdagar 07:30-16:00 - stängt 12:00-12:45

Torsdagar 07:30-12:00

Fredagar 07:30-15:00 - stängt 12:00-12:45

Text phone

019-670 25 01

 

Telefontolkning är möjlig fram till 30 minuter innan stängning. 

Phone number

019-602 10 00

Text phone

019-670 25 00

Visiting adress

Nikolaigatan 3, Örebro

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Boka tolk genom att kontakta oss via telefon, texttelefon, e-post eller bildtelefon.

E-post: tolkcentralen@regionorebrolan.se

Bildtelefon: kundtjanst@bokatolk.se 

Du som ska boka tolk åt dig själv, åt ditt barn eller åt en närstående kan göra det genom att kontakta tolkcentralens kundtjänst eller genom att använda vår beställningsportal. 

Beställningsportal

För att lättare få överblick över dina gjorda beställningar samt för att enkelt göra nya beställningar kan du använda dig av vår beställningsportal.

På 1177.se finns information om hur du loggar in i beställningsportalen.

Kontakta tolkcentralens kundtjänst om du har problem att komma in i den nya beställningsportalen.

Teckenspråkig film om hur du använder portalen.

Du som myndighet, arbetsgivare eller som på annat sätt har ett behov av att boka teckenspråkstolk, dövblindtolk eller skrivtolk till en eller flera primäranvändare kan göra det genom att kontakta tolkcentralens kundtjänst. Primäranvändare är en person som har dövhet, dövblindhet, vuxendövhet eller som har talsvårigheter.

När du beställer tolk:

När du beställer tolk behöver du lämna information om din tolkbeställning. Information är viktigt för att rätt tolk ska beställas till dig. Det är också viktigt för tolken att veta till vilken plats och tid den är beställd. Information kan även vara förberedelsematerial av olika slag. Ibland kommer två tolkar behövas till din tolkbeställning.

När du använder tolk:

Tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikation. Tolken kommer förmedla allt som sägs i rummet. Tolken tolkar i jag-form. Det är viktigt att du som behandlare vänder dig till patienten och inte till tolken. Du kan prata i normalt samtalstempo.

När tolken arbetar:

Är tolken opartisk

Har tolken tystnadsplikt

Följer tolken etiska riktlinjer

Deltar tolken inte i samtalet

Vill du veta mer?

Fråga gärna vår kundtjänst om mer information, särskilt om det är första gången du beställer tolk.

När tre behövs för samtal mellan två är en skrift om tolkverksamheten vid landets tolkcentraler.

När du inte kan få tolk:

Ibland måste vi prioritera bland våra tolkbeställningar och då följer tolkcentralen en prioriteringsordning. Den är beslutad i samråd med våra användarorganisationer och våra politiker.

Digitalt vårdmöte med teckenspråkstolk

Digitala vårdbesök fungerar precis som fysiska besök, med den skillnaden att patienten, personalen från hälso- och sjukvården, och teckenspråkstolken befinner sig på olika platser och kommunicerar digitalt.

Det är hälso- och sjukvården som bokar teckenspråkstolk till det digitala vårdmötet. 

Du kan boka tolktjänster vid behov som uppstår i vardagen, arbetslivet eller i utbildningssammanhang. Det kan vara tex vara sjukvårdsbesök, myndighetskontakt, arbetsplatsträff, fritidsaktivitet.

Olika former av tolkningsservice som du kan beställa är: 

 • Teckenspråkstolkning, när du som användare har svenskt teckenspråk som ditt första språk.
 • Skrivtolkning, en skrivtolk möjliggör kommunikation genom att, i första hand, skrivtolka svenskt talspråk till svenskt skriftspråk. Oftast skriver tolken på ett tangentbord och texten går att läsa på en skärm. Tolkningen kan även ske med papper och penna eller med Tecken som stöd, TSS.
 • Dövblindtolkning, där dövblindtolken använder olika metoder till exempel taktil tolkning, tolkning på nära håll.
 • Distanstolkning via olika plattformar, till exempel Skype, det digitala vårdmötet Visiba Care, Teams mfl.
 • Taltjänst, är en tolkservice som ges till personer som har röst-, tal- eller språkskador. Vi erbjuder talstöd, läs- och skrivstöd. De som kan vara hjälpta av att använda denna service är personer med exempelvis: afasi, medfödd hjärnskada, förvärvad hjärnskada, neurologisk sjukdom, stamning, dyslexi, laryngektomi.
 • Webbtolkning, vi utför även viss webbtolkning till exempel regionfullmäktige.                              

För att den anställde skall kunna utföra sitt jobb är det arbetsgivaren som har ansvaret för att kommunikationen fungerar. Som arbetsgivare finns möjlighet att få ekonomisk hjälp för tolkning genom arbetsförmedlingen. Stödet söks hos arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingens information om ekonomiskt stöd för tolkkostnader

Arbetsförmedlingens information om ekonomiskt stöd för personligt biträde 

Region Örebro län bekostar arbetslivstolkning vid tillfällen där användaren har en roll i arbetslivet som inte entydigt ansvaras av arbetsgivaren. Det kan vara vid anställningsintervjuer, introduktionsvecka på jobbet, facklig aktivitet, informationsträffar som till exempel arbetsplatsträffar.

På tolkcentralen finns tolkar med spetskompetens inom bland annat utbildningstolkning och vi tillhandahåller tolkning i alla utbildningssammanhang.

Med TsN kan alla texttelefonanvändare nå de flesta av Region Örebro läns verksamheter för rådgivning, bokning samt avbokning och ombokning av tid. 

Aktuella texttelefonnummer finns på varje verksamhets sida.

Att använda texttelefonen för att ringa till verksamheter inom Region Örebro län är enkelt.

Ring upp med din texttelefon eller dator som vanligt. Varje klinik eller motsvarande har ett eget telefonnummer som i de flesta fall börjar med 019-670 25. Aktuella nummer hittar du i vår texttelefonlista.

Efter svar kan du bli ombedd välja "1 Ring" eller "2 Välj anknytning". Med dessa val kan du styra dig fram till rätt avdelning eller handläggare.

1 Ring

Ringer du till exempel till färdtjänstbeställning hos Länstrafiken väljer du "1 Ring". Då ringer det direkt i deras telefonmottagning. Likadant gör du om du ringer till en klinik eller motsvarande och vill tala med deras reception, tidsbeställning eller kundtjänst.

2 Välj anknytning

Om du ringer till vårdcentraler i Örebro blir du ombedd att välja "2 Välj anknytning" för att få upp en lista med vårdcentraler i Örebro. När du hittat din vårdcentral i listan så trycker du den siffra som står framför den vårdcentral du vill komma i kontakt med.

 • Om en anknytning står som "Inne" är personen inloggad på sin arbetsplats.
 • Om en anknytning står som "Tillfälligt ute" är personen inloggad på sin arbetsplats, men har lämnat passningsstället för en kortare stund.
 • Om en anknytning står som "Ute" är handläggaren inte på sin arbetsplats och alltså utloggad. Du kan då lämna ett meddelande (max 640 tecken), kom ihåg att avsluta med (stjärna)*
Brukarinflytande

Du får gärna kontakta tolkcentralens kundservice om någon verksamhet du söker inte har texttelefon. Kom ihåg att vi har full tystnadsplikt och du även kan vara anonym med ditt önskemål. Du kan också kontakta ditt länshandikappförbund för att dina synpunkter ska lyftas upp i tolkcentralens brukarråd eller motsvarande forum.

Tolkservicen är alltid avgiftsfri för användaren (primäranvändaren).

All tolkning som tolkcentralen utför bekostas inte av Region Örebro län.
Nedan några exempel på vem som bekostar olika tolkinsatser: 

 • Arbetslivstolkning (bekostas av arbetsgivaren), undantaget anställningsintervju, informationsträff som APT, facklig aktivitet som bekostas av tolkcentralen.
 • Utbildningsinsatser (bekostas av utbildningsanordnaren), vi utför utbildningstolkning i alla olika utbildningssammanhang.
 • Myndighetskontakter (bekostas av myndigheten) enligt förvaltningslagen.

Har du frågor om vad som gäller för din beställning är du välkommen att kontakta tolkcentralens kundtjänst.

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Tolkcentralen i Örebro har sedan 1977 erbjudit tolkservice till invånare i Örebro län.
Tolkcentralens arbete är att erbjuda tolkservice till personer som har dövhet, dövblindhet, vuxendövhet eller som har talsvårigheter. Totalt har vi cirka 1000 användare av våra tjänster.

I sociala medier kan du följa oss på facebook.

På Tolkcentralen arbetar drygt 70 personer, både tolkar och admininistrativ personal.

Våra tolkar

Vår administrativa personal

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma