Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Osäker på evidensunderlaget? Är du anställd inom Region Örebro län, ställ din fråga till Camtö!

Vår verksamhet

Camtö (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro) är en HTA-enhet inom Region Örebro län. Vårt uppdrag är att främja en evidensbaserad hälso- och sjukvård.

HTA (Health Technology Assessment) innebär en opartisk sammanställning av det aktuella kunskapsläget för en metod eller annan insats inom hälso- och sjukvården genom systematisk kartläggning och granskning av den vetenskapliga litteraturen. Det omfattar en utvärdering av nytta och risk för patienter samt en etisk och hälsoekonomisk analys. Camtö följer en strikt arbetsmetodik baserat på SBU:s rekommendationer.

Camtö välkomnar frågor från alla verksamheter inom hälso- och sjukvården avseende evidensläget för en specifik fråga som är av relevans för verksamheten. Det är särskilt viktigt inför ett eventuellt införande av nya metoder men en genomlysning av redan införda metoder är också angeläget.


Camtö:s rapporter publiceras nedan och via SBU:s hemsida. Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev och få våra nya rapporter via e-post, anmäl dig via Camtö:s funktionsbrevlåda.

Pågående projekt vid Camtö

 

Projektnamn Status
Oredlighet i forskningspublikationer del 1 På extern granskning
Behandling med PD-1/PD-L1-hämmare vid lungcancer – en kartläggning av biverkningar (RWD) och hälsoekonomisk analys På extern granskning
Jäv i systematiska översikter om metylfenidat På extern granskning
Effekt av behandling med torkat extrakt från svinsköldkörtel vid hypotyreos Uppstart september 2022
Insulinbehandlad diabetes typ 2 – kontinuerlig glukosmonitorering vs kapillär egenprovtagning Uppstart december 2022

 

Nedan finns sex inspelade föreläsningar från Camtö:s temadag om oredlighet i publiceringsindustrin som var den 23 september 2022.

Program

Ämne (länk) Föreläsare
Statlig styrning och aktivistisk forskning: Konsekvenser för tilliten Bo Rothstein (professor i statsvetenskap, Göteborg)
Replikationskrisen och dess konsekvenser Simon Skau (med.dr., filosof, Göteborg)
Forskning, fusk och fake news Kjell Asplund (tid. generaldirektör Socialstyrelsen, Stockholm)
Tidsskriftenes forretningsmodeller – hvordan kan de påvirke hva som blir publisert og ikke publisert? Charlotte Haug (tid. chefredaktör för "Tidskrift for Den norske legeforeningen" och verksam inom Committee on Publication Ethics, Oslo)
Identifying trusted journals: tools, standards and best practices Dominic Mitchell (Directory of Open Access Journals, Stockholm)
Erfarenheter av oredlighet och åtgärder vid en HTA-enhet Louise Olsson (docent, enhetschef Camtö)

 

 

Nedan finns fem inspelade föreläsningar från Camtö:s temadag om faktaresistens den 15 oktober 2021:

Föreläsning Föreläsare

Viljan och oviljan till kunskap – min, er och andras

Arne Jarrick, professor emeritus i historia, Stockholms universitet
Förenklandets attraktionskraft

Maria Grafström, docent i organisationsforskning, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Några tankar kring den beprövade erfarenheten Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, Karlstads universitet
Vaccinationsacceptans – barnvaccinationsprogrammet och covid-19 (börjar 02:20) Sarah Earnshaw Blomquist, utredare, Folkhälsomyndigheten
Att förstå och bemöta faktaresistens hos patienter (börjar 04:10) Gustaf Waxegård, klinisk psykolog, fil dr, Växjö

 

Litteraturtips om faktaresistens

  • Åsa Wikforss: Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender. Fri Tanke, 2020.
  • Arne Jarrick: Det finns inga häxor. En bok om kunskap. Weylers förlag, 2017.
  • Lars-Göran Johansson (red): Kunskapsteori : en introduktion till vetande, berättigande och sanning. Studentlitteratur, 2014.
  • Jörgen Nordenström, Gustaf Edgren: Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Nordic Medical Publications, 2019.

Tidigare HTA-rapporter

Enhetschef

Louise Olsson, docent, överläkare (kirurgi), tfn 072-1413970

Administratör

Maria Ekholm Takman, tfn 019-6026638

Projektledare

Rolf Ahlzén, docent, överläkare (primärvård etik)

Lars Breimer, docent, överläkare (laboratoriemedicin)

Mei Li, med.dr. specialistläkare (kardiologi)

Alexandra Snellman, fil.dr, (psykologi)

Katarina Sztaniszláv, med dr, specialistläkare (kardiologi)

Doktorand

Marek Czajkowski, specialistläkare (allmänmedicin)

 

 

Kontakter

Funktionsbrevlåda Camtö

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, S-huset bv (ingång S1), Södra Grevrosengatan 52 A

Postadress

HTA-enheten Camtö, Universitetssjukhuset Örebro (S-huset), 701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 mars 2023