Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Många av de klassiska miljöfrågorna är rutinfrågor och ingår i ledningssystem Miljöpåverkan-mindre.jpgoch rutiner. Men det finns fortfarande stor potential att både förbättra och tänka nytt. Under programperioden har fokus varit att bidra till att gynna och öka ekosystemtjänster och biologisk mångfald, att arbeta för att minska utsläpp av och miljöpåverkan från läkemedel, att arbeta strategiskt med digitalisering, it och medicinsk teknik för att minimera miljöpåverkan, att minska avfallsmängderna och öka återvinningsgraden.

 

• Aktiviteter för att gynna och öka ekosystemtjänster och biologisk mångfald är genomförda.
• Plan för hållbar Medicinteknik är implementerad.
• Handlingsplan för läkemedel och miljö är framtagen.
• Materialåtervinningsgraden är cirka 45 %.
• Matsvinnet är 15,7 % vilket nästan når målet.

Sjukhusens avfallsmängd har ej minskat enligt mål.

Materialåtervinningsgraden har förbättrats till 45,1 procent under programperioden – även om målet på 50 procent inte är nått, se diagram nedan. Att materialåtervinningsgraden ökar trots pandemin är positivt och tyder på ett bra etablerat arbetssätt i verksamheterna.Digarammet visar materialåtervinningsgrad som har ökat.

Vad gäller sjukhusens avfall så har målet varit att detta ska vara mindre än 7 kg per vårddygn. Utfallet visar dock på att trenden snarare går åt andra hållet, se diagram nedan. Under föregående år ses en stor ökning, från 8,6 kg till 12,1 kg avfall/vårddygn. Antalet vårddygn har minskat och antalet kg avfall har ökat under året, vilket tillsammans gör att siffran blir hög. En förklaring är relativt stora mängder metallskrot bland avfallet under en period vilket väger mycket men vi ser även ökade mängder brännbart restavfall vilket kan ha kopplingar till pandemin.

Sjukhusens avfall.jpg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 april 2022