Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Jämlikhet och jämställdhet är mänskliga rättigheter men också Social-stabilitet-mindre.jpggrundläggande förutsättningar för en organisation som vill främja trygghet, tillit, öppenhet, dialog och en god hälsa på likvärdiga villkor utifrån vars och ens individuella behov.

När vi följt och visar hur livsvillkor, förutsättningar och hälsotillstånd är fördelade mellan olika grupper i befolkningen ser vi att det finns ojämlika skillnader mellan olika grupper. Därför behöver vi arbeta med hur vi fördelar och använder resurser på ett sätt som främjar lika rättigheter och möjligheter. Vi vet också att kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder idag påverkar hur du blir bemött eller behandlad. Därför är aktiva åtgärder för jämlika och jämställda verksamheter och tjänster centralt.

Fokus under programperioden har varit att utveckla arbetet med analyser utifrån olika diskrimineringsgrunder, till exempel kön. Detta för att uppmärksamma och arbeta med orättvisa skillnader och för att skapa förutsättningar för ett systematiskt hälsofrämjande arbete.
Vi vill göra patienter, brukare, anhöriga och närstående samt den egna personalen till medproducenter i det gemensamma arbetet för en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa. Vi strävar också efter att informera och kommunicera på ett inkluderande sätt. Och vi följer hur jämställdhetsindex utvecklas.

 

• Vår information har utvecklats och anpassats genom en mängd aktiviteter.
• Information i form av öppna data finns på webben.
• Byggvarubedömning (BVB) används inom ny- och ombyggnadsprojekt.
• Projektet Giftfria väntrum har genomförts.
• Samtliga förvaltningar arbetar aktivt med barnets rättigheter.
• Dialog med patienter, brukare, anhöriga och kunder utvecklas.
• En kostpolicy är antagen.
• Hbtq-diplomeringar har genomförts.
• Jämställdhetsindex (JÄMIX) har ökat över tid men minskade år 2020.
• Jämställdhetsanalyser/genderbudgetanalyser genomförs, men aktivitet utifrån dessa återstår.
• Det hälsofrämjande arbetet har utvecklats genom en gemensam basplatta.

Under programperioden har Jämix följts upp med målet att detta index ska öka i jämförelse med föregående år. Index har ökat under programperioden även om det var en tillfällig nedgång år 2018 (se diagram nedan). Under år 2020 har index dock sjunkit kraftigt och det är framför allt nyckeltalen för ”skillnad i lång sjukfrånvaro” och ”andel jämställda yrkesgrupper” som visar på en hög grad av ojämställdhet. Det finns dock enskilda förvaltningar som rapporterar en fortsatt förbättring.

En handlingsplan för aktiva åtgärder för jämställdhet år 2017-2021 har utarbetats. Som del i att verkställa handlingsplanen för aktiva åtgärder för jämställdhet har utbildningsdagar om bemötande genomförts. Målgrupper har varit chefer, skyddsombud och HR-personal.

En handlingsplan mot Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier antogs i år 2020 och sträcker sig till år 2022.

Jämställdhetsindex.jpg

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2021