Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län var en av de första regionerna att ta fram ett hållbarhetsprogram. Verksamheterna hade kommit olika långt i arbetet med hållbarhetsfrågorna. Därför kom ett av de övergripande målen att handla om just organisationskultur och arbetssätt, där inriktningsmålen fokuserade på visions- och värdegrundsarbete, ledning och styrning, att förbättra processer, modeller och system så att de styr mot hållbar utveckling. Här har insatser för att gynna en god samhällsekonomisk utveckling som tar avstamp i det som är långsiktigt samhällsekonomiskt hållbart sorterats in där till exempel arbete med hållbara finanser och livskostnadsperspektiv följts.

 

Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare utifrån långsiktigt hållbara strategier är central varför vi både i PHU och i VP målsatt för att öka vårt AVI och vårt HME samt arbetat med ledar- och medarbetarskap så att både chefer och medarbetare är medvetna, kunniga och goda förebilder i arbetet för hållbar utveckling.

• Riktlinje för styrning och ledning av hållbarhetsarbetet framtagen och centrala processer, exempelvis budget och verksamhetsplan, är hållbarhetssäkrade.
• Hållbarhetskompetens finns knutet till arbetet med omvärldsanalys.
• Livscykelkostanalyser (LCC) är en del av bedömningen vid om- och nybyggnationer.
• Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) ökar över tid men sjönk år 2020.
• Hållbart medarbetarengagemang (HME) har varken ökat eller minskat.
• Frisktalen ökar inte.

Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) har ökat under programperioden i enlighet med mål men under sista året ses ett kraftigt avbrott från trenden, se diagram nedan. Detta är relaterat till tid för kompetensutveckling, korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro och de försämrade värdena för dessa parametrar kan helt kopplas till pandemin år 2020.

Attraktiv-arbetsgivarindex.jpg

Frisktal är enligt definitionen andel anställda (i procent) med högst fem sjukdagar och tre sjuktillfällen. Målet gällande frisktalen har varit att detta ska förbättras jämfört med föregående år. Under programperioden har frisktalet varierat något (se diagram nedan) med en positiv utveckling år 2019 då långtidssjukfrånvaron hade förbättrats i hög grad i jämförelse med tidigare år.

Effekterna av pandemin och rekommendationer om att stanna hemma vid lindriga symtom har medfört en högre sjukfrånvaro år 2020. Minskningen av frisktalet förekommer främst inom de verksamheter där arbete med patienter förekommer.

Frisktal.jpg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2021