Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Målområde - Minskad sårbarhet, klimatberoende och fossilpåverkan

Minskad sårbarhet 10x10 HR.jpg

Genom att arbeta klimatsmart och öka medvetenheten i beteenden och arbetssätt minskar vi våra klimatrelaterade utsläpp från energianvändning, livsmedel, resor, transporter, förbrukningsmaterial och andra varor. Inom dessa områden fanns ett arbete som redan var etablerat i den ordinarie verksamheten och fokus har varit att förbättra och höja ambitionen.

Under programperioden har dessa mål gett riktning för att minska sårbarhet, klimatpåverkan och fossilberoende; att ha en ökad beredskap mot omvärldsförändringar lokalt och globalt, att våra finanser ska vara hållbara och bidra till ett minskat fossilberoende och minskad klimatpåverkan, att våra transporter är fossilfria och energieffektiva, att andelen förnybar energi ökar och vi har en ökad energieffektivitet i våra verksamheter och att våra arbetssätt är resurseffektiva och har lägre klimatpåverkan.

• Regionens arbete med hållbara finanser går framåt.
• Kollektivtrafiken drivs till 100 procent med förnybart drivmedel.
• 95 % av energianvändningen består av förnybar energi.
• Klimatpåverkan från livsmedel har minskat med 30 procent.
• Resfria möten har ökat med över 2164 procent.
• Klimatpåverkan från regionens resor och resandet i privat bil minskar inte enligt mål.
• Energiförbrukningen har minskat med 7,5 procent.
• Klimatpåverkan från engångsprodukter har ökat med 17 procent istället för att minska.

KLimatpåverkan-cirkel.jpg

Jämfört med basåret 2015 har klimatpåverkan från Region Örebro läns verksamheter minskat med 33 procent. Det är framför allt tre områden som bidrar till denna minskning.

Elektricitet:
Regionen köper numera endast in ”bra miljöval el” denna el klassas som helt förnybar och den ger inte upphov till några utsläpp av fossil koldioxid.

Kollektivtrafik:  
Länstrafiken har under tidsperioden till stor del bytt ut de fossila bränslena mot främst biogas som har en betydligt mindre klimatpåverkan.

Tjänsteresor:
Under år 2020 har regionens resor minskat kraftigt både med bil och flyg. Minskningen är 36 procent jämfört med basåret.
Att resandet har minskat så mycket antas bero på den rådande pandemin, men förhoppningsvis har många medarbetare insett fördelarna med digitala möten och konferenser och kan tänka sig att fortsätta resa mindre även i framtiden.

Energianvändningen (el och värme) i Region Örebro län har minskat med 7,5 procent jämfört med år 2010. Trenden går nu åt rätt håll även om målet med minskning på 12 procent under programperioden inte har nåtts, se diagram nedan.

Merparten av driftområdena utanför USÖ presterade dock betydligt större minskningar av både el- och värmeförbrukning än målet, medan USÖ inte har lyckats minska energianvändningen. Dock har trenden för USÖ nu vänt och framöver förväntas energianvändningen minska även för detta driftområde.

Energianvändning.jpg

Användningen av förnybar energi i Region Örebro län uppgår till ca 95 procent av den totala energianvändningen och all el som används är förnybar via Naturskyddsföreningens tilläggsavtal "Bra miljöval El". Detta överträffar målet på förnybar energi om 90 procent.

Den totala klimatpåverkan från regionens förbrukning av engångsmaterial är ej möjlig att mäta på ett tillförlitligt sätt i dagsläget. Det som däremot går att följa upp är klimatpåverkan från regionens storförbrukare av engångsartiklar, bland annat skyddshandskar, plastförkläden och kontorspapper – dessa är produkter som återfinns på regionens så kallade klimatlista. Klimatpåverkan från produkter på klimatlistan har ökat istället för att minska under programperioden. Under pandemi-året 2020 har det ökat med 10 procent jämfört med år 2019, se diagram nedan.

Främst beror det på att användningen av undersökningshandskar har ökat. Regionen köpte nästan 17 miljoner handskar år 2020 jämfört med år 2019 då 13,6 miljoner handskar köptes. Extra handskar har även köpts in under hösten år 2020 för att användas till vaccinering och för att bygga upp ett reservlager.

Regionen har också köpt fler och större sopsäckar som innehåller fossilbaserad plast vilket inneburit en ökad klimatpåverkan. Ökningen kan även bero på ökad vårdtyngd under pandemin men också en ändring i sortimentet av sopsäckar.

Det vi lyckats bäst med är att minska användningen av britspapper, dryckesbägare och värmejackor. Inköp av kontorspapper har också minskat under programperioden, även om det inte var fallet under programmets sista år.

Klimatpåverkan-klimatlistan.jpg

 

 

Klimatpåverkan av regionens inköpta livsmedel har minskat med 30 procent under programperioden, vilket är betydligt bättre än programmets mål om en minskning med 20 procent, se diagram nedan. Bakom framgången ligger klimatberäkning, information till matgästerna, mer klimatsmarta menyer och recept med grönsaksberikade rätter och mer säsongsanpassade salladsbufféer.

Klimatpåverkan-livsmedel.jpg

Under programperiod har antalet resfria möten ökat med hela 2164 procent (Skype och Cisco) vilket överträffat målet på en ökning med 30 procent. Trenden med digitala möten har varit uppåtgående under hela programperioden men en mycket kraftig ökning ses under år 2020, vilket antas vara en effekt av ändrade arbetssätt till följd av pandemin. Pandemin har snabbat på en omställning och medfört en ökad mognad gällande användning av digitala möten i verksamheterna vilket även har bidragit till resultatet kring minskat resande. Förhoppningsvis har dock många insett fördelarna med digitala möten och kan tänka sig att resa mindre även i framtiden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2021