Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För dig som vill bli leverantör

Här finns information till dig som är eller vill bli leverantör åt Region Örebro län.

Elektronisk anbudsgivning

Beskrivning av upphandlingsprocessen

Ibland inhämtar Region Örebro län information eller synpunkter genom att en frågeställning går ut till olika aktörer, vilket ger marknaden en chans att tycka till innan upphandlingen annonseras. 

Upphandlingsannonsen tillgängliggörs via nationella annonsdatabaser. Om upphandlingen överstiger vissa beloppmässiga tröskelvärden tillgängliggörs annonseringen inom hela EU genom Tender Electronic Daily. 

Under annonseringstiden

Här har leverantören möjlighet att ställa publika frågor om innehållet i upphandlingen genom funktionen Frågor & svar i TendSign. De svar, förtydliganden och kompletteringar som regionen ger där publiceras för alla leverantörer i syfte att säkerställa en likabehandling. Anbud ska lämnas in under annonseringstiden. 

Att lämna anbud

Region Örebro län använder sig av elektronisk anbudsgivning via ett upphandlingssystem som heter Mercell TendSign. Det är kostnadsfritt att hämta och lämna anbud men kräver att anbudsgivaren registrerar sig på den länk som återfinns längst upp på sidan. Genom att registrera dig kan du som anbudsgivare ta hem upphandlingsdokumenten och lämna anbud. Det finns också en möjlighet att via Mercell TendSign prenumerera på upphandlingar som matchar ditt branschområde. Då skickas det automatiskt ut en avisering när en upphandling annonseras inom detta område. 

När annonseringstiden har gått ut prövar regionen samtliga inkomna anbud, vilket kan göras i flera steg. Först kontrolleras att inga uteslutningsgrunder föreligger och att de obligatoriska kraven uppfylls. Sedan utvärderas anbuden utifrån den utvärderingsmodell som anges i upphandlingsdokumenten. 

När utvärderingen är klar och det/de vinnande anbuden har utsetts går regionen ut med ett tilldelningsbeslut där det redovisas vem/vilka som får kontraktet och varför. Beslutet meddelas både genom annonsering samt meddelande till samtliga anbudsgivare genom TendSign. I samband med tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr under en tid om 10 dagar där regionen inte får teckna något kontrakt. Under den perioden har en leverantör som inte anser att upphandlingen har gått rätt till, möjlighet att ansöka om överprövning hos Förvaltningenrätten och där begära att upphandlingen ska rättas eller göras om. 

ESPD - European Single Procurement Document

  • En standardiserad form av egen försäkran som Region Örebro län tillhandahåller alla leverantörer som vill delta i regionens upphandlingar.
  • Formuläret kan fyllas i av leverantören som alternativ till att lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis redan i samband med anbudet eller anbudsansökan. När Regionen sedan utvärderar inkomna anbud finns en möjlighet och i många fall en skyldighet för regionen att begära in bevis från de leverantörer som tidigare enbart lämnat en egenförsäkran.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 maj 2021