Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hållbar upphandling

Regionens vision om en hållbar utveckling anger riktningen för vårt arbete, som ska bedrivas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Vi värnar miljön och människors hälsa och välbefinnande, nu och i framtiden. Därför ska vi driva hållbar utveckling och innovation genom att upphandla och köpa varor/tjänster med stor hänsyn till människor och miljö.

Ett viktigt verktyg i detta arbete är kontinuerlig dialog och samverkan med våra leverantörer under avtalsperioden, för att tillsammans hitta vägar att ständigt minska det ekologiska fotavtrycket från regionens verksamhet. 

Miljö-, etiska och sociala krav i upphandling

Region Örebro läns upphandlingspolicy lyfter vikten av en aktiv och medveten upphandling som ett viktigt verktyg för att nå uppsatta mål. Upphandlingen ska präglas av socialt ansvarstagande och ett etiskt förhållningssätt. Det kan exempelvis gälla lika rättigheter, barns rättigheter, arbetsvillkor, arbetsmiljö, tillgänglighet och miljöpåverkan. Vid upphandling ska relevanta krav på miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande ställas på leverantör och dennes vara/tjänst.

Vilka hållbara krav regionen ställer i en upphandling, oavsett om det rör sig om miljöhänsyn eller sociala hänsyn, grundar sig på sambandet med kontraktsföremålet. De hänsyn som tas tar sikte på just den vara, tjänst eller byggentreprenad som omfattas av den aktuella upphandlingen.

Socialt ansvarstagande upphandling

Lagen om offentlig upphandling ger möjligheter att inkludera social hänsyn vid inköp av tjänster, varor och entreprenader. Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett begrepp som kan omfatta flera olika aspekter. Vid vissa typer av upphandlingar är vi som upphandlande myndighet även skyldiga att ta med krav gällande social hänsyn. Dessa krav kan ställas inom många olika områden, till exempel:

 • Regionernas gemensamma uppförandekod – Hållbara leveranskedjor
 • Arbetsrättsliga villkor
 • Arbetsmiljö
 • Sysselsättningsmöjligheter
 • Arbetsintegrerande socialt företag (ASF)
 • Främjande av lika rättigheter och möjligheter
 • Tillgänglighet
 • Rättvis handel
 • Barns rättigheter

Miljöhänsyn

Att Region Örebro län ställer miljökrav i sina upphandlingar är en viktig del i arbetet för att minska miljöpåverkan från vår konsumtion av varor och tjänster. Exempel på krav:

 • Förnybara drivmedel
 • Kemikaliekrav

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2024