Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Audiologiskt forskningscentrum

Audiologiskt forskningscentrum är en geografisk samlingsplats för forskare och doktorander som arbetar med forskning kring hörsel och kommunikation. Här bedriver vi tvärvetenskaplig och klinisk hörselforskning.Till vår hjälp har vi ett av Sveriges mest välutrustade audiologiska laboratorier. Vår uppgift är bland annat att undersöka personer med olika hörselskador. Benämningen hörselskada innefattar personer med olika grader av hörselnedsättningar, tinnitus och ljudkänslighet.

 

 

Vår verksamhet

Hit är över 20 seniora forskare och fyra doktorander knutna. Ett flertal av forskarna har sin anställning eller affiliering vid Örebro universitet.

Audiologiskt forskningscentrum är beläget på Universitetssjukhuset i Örebro i samma hus som Audiologiska kliniken. Vårt samarbete bygger på att forskningsaudionomerna hos oss också arbetar deltid på kliniken. På så sätt blir de en viktig länk till personer som kan tänkas vilja delta i vår forskning och håller sig uppdaterade med rutiner och mätmetoder.

Vår hörselforskning är inte enbart begränsad till örat. Man brukar säga att man hör med örat, men lyssnar med hjärnan. Forskningen som bedrivs hos oss handlar även om de kognitiva funktioner som bidrar till att ljud blir fattbara. En människas kognitiva kapacitet avgör hur stor hjälp hen kan få av sitt hörselhjälpmedel.

En annan del av vårt forskningsområde är att bevaka psykosociala och medicinska följder av en nedsatt hörsel eller kombinerad svår hörsel- och synnedsättning/dövblindhet. Genom att studera personer med olika hörselskador lär vi oss vad som händer med människan och dennes sociala relationer då kommunikationsförmågan hotas. Vi jobbar för att ligga i framkant med den hjälpmedelstekniska utvecklingen. Här kan du läsa om våra olika laboratorier och några av de mätmetoder vi tillämpar.

Att utveckla och utvärdera audiologiska mätinstrument och mätmetoder är ett växande område inom vår verksamhet. Exempelvis har vi ett talaudiometriskt test under utveckling med syfte att med hjälp av det utvärdera nyttan av hörapparat eller cochleaimplantat. Vi samarbetar internationellt för att validera ”Brief ICF Coreset för Hörselnedsättning” och utveckla ett kliniskt användbart mätinstrument för att utvärdera vardagsfungerande hos individer med olika grad av hörselnedsättning. Ett av våra pågående projekt handlar om att undersöka lyssningsansträngning med hjälp av metod som kallas pupillometri.

Mer information finns att läsa under fliken Våra projekt.

Hos oss finns även ett av världens största nationella databas över personer med Ushers syndrom. Svenska Usher-registret (SVUSH) är ett forskningsregister över personer med den genetiska sjukdomen Ushers syndrom. I registret finns uppgifter om hörsel, syn, balans och genetik, läs mer här.

 

 

Vill du delta i ett forskningsprojekt?

Vi söker just nu forskningspersoner till följande studie/studier:

Normalhörande ungdomar 15-20 år
Föräldrar med barn 1-6 år (se vår annons här!)
Föräldrar med barn 4-5 år (se vår annons här!)

 

Generell intresseanmälan

Är du intresserad av vår forskning och kan tänka dig att delta i ett aktuellt eller kommande projekt kan du göra en generell intresseanmälan. Vi letar ständigt efter försökspersoner till våra forskningsprojekt. Alla kan, genom att delta i forskning, vara med och påverka framtidens kunskaper inom hörselvården. Det leder till bättre teknik, behandling, hörselrehabilitering och habilitering.

Om du vill anmäla ditt intresse kan du göra det via 1177 eller tala med personalen på audiologiska mottagningen.

Vem kan vara aktuell att delta?

Vi söker inte bara personer med någon form av hörselnedsättning, utan även hörande som kan ingå i kontrollgrupper. Om vår personal letar efter testpersoner till ett forskningsprojekt kan det hända att du kontaktas av en forskningsaudionom eller forskningsadministratör. Du får då information om projektet och beslutar därefter om du vill delta.

Du kan när som helst välja att tas bort ur registret. Endast ett fåtal behöriga har tillgång till dina uppgifter, detta gäller både i registret och när du deltar i eventuella projekt. Uppgifterna får inte heller föras vidare utan ditt samtycke.

Audiologiskt forskningscentrum är i grunden ett samarbete mellan Region Örebro län, Audiologiska kliniken i Örebro och Örebro universitet.

Audiologiska kliniken ger oss en unik möjlighet att bedriva patientnära forskning. De forskningsaudionomer som arbetar hos oss arbetar även deltid på någon av klinikens mottagningar som finns i länet: Lindesberg, Karlskoga och här i Örebro.

Audiologiska kliniken arbetar med personer i alla åldrar som har hörselrelaterade problem. Det innebär att man diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar/habiliterar personer med hörselproblem. Man kartlägger grad och typ av hörselnedsättning och tar reda på om det finns andra symtom. Rehabiliteringen/habiliteringen kan vara såväl medicinsk, teknisk som psykosocial.

Universitetssjukhuset i Örebro är ett av Sveriges sju universitetssjukhus. Här bedrivs högspecialiserad vård för vårt eget och andra landsting. USÖs målsättning är att vara ett så komplett sjukhus som möjligt med spetskompetens inom strategiska områden. Att vara ett universitetssjukhus innebär att man, utöver sjukvård, bedriver forskning och utbildning av läkare och annan sjukvårdspersonal.

USÖ bistår Audiologiskt forskningscentrum med lokaler. Vi finns placerade på tionde våningen i A-huset nära Audiologiska kliniken i samma hus, vilket underlättar samarbetet

Örebro Universitets historia fick sin början med att den tekniska magisterutbildningen startades här 1963. Sedan dess har skolan stadigt växt så att den 1977 utnämndes till högskola och 1999 till universitet. Örebro har ett av Sveriges mest expansiva universitet med 15 000 studenter och 2 000 anställda.

De flesta som arbetar på Audiologiskt forskningscentrum är knutna till ämnet handikappvetenskap på Örebro universitet vars verksamhet startades år 2000. Då påbörjade man också samarbetet med Linköpings universitet för att starta Institutet för Handikappvetenskap.

Universitetet har också en stark profil när det gäller audionomutbildningen. Det är det enda svenska universitet som inrättat hörselvetenskap som utbildningsämne. Inom hörselvetenskap studeras hörseln ur ett bredare perspektiv. Audiologi är mer medicinskt inriktat medan hörselvetenskap även tar in hörselns betydelse för den kommunicerande människan.

Audionomprogrammet i Örebro startades 1969 och har sedan dess varit framgångsrikt med att ständigt utveckla och förnya utbildningen. Idag utbildas merparten av Sveriges audionomer här.

Till hösten 2021 startar ett magisterprogram i hörselvetenskap/audiologi där många forskare knutna till AudF kommer att undervisa. Detta nya magisterprogram kommer att bidra till utökad rekryteringsbas till forskning och undervisning.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och kulturvetenskaplig kunskap.


Institutet för Handikappvetenskap (IHV) har fram till slutet av 2020 varit samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Jönköping university. Från och med januari 2021 fortsätter vi samarbete med IHV genom flera forskningsprojekt.

Forskning rörande hörsel och dövhet har en lång historia i Örebro. Specialskolorna Ekeskolan och Birgittaskolan samt Riksgymnasierna för döva respektive hörselskadade är regionala och nationella resurser som präglat Örebro kommun och län.

På universitetet finns utbildningar för audionomer och speciallärare. Region Örebro län har en stark profil med sin Audiologiska klinik och universitetets utbildning av audionomer startade redan på 1950-talet.

Under 1990-talet utvecklades ett samarbete mellan Audiologiska klinikens forsknings- enhet och Samhällsvetenskapliga institutionen vid Örebro universitet, bland annat med stöd från Medicinska forskningsrådet, Socialvetenskapliga forskningsrådet och Rådet för arbetslivsforskning. Länets forskningsforum satsade också betydande belopp för att utveckla verksamheten. I en strukturutredning från 1995 föreslogs inrättandet av ett forskningscentrum med tonvikt på kommunikationsstörning där tyngdpunkten var hörande och hörselskador och med ambitionen att innefatta alla väsentliga aspekter av kommunikationssvårigheter. Det ledde till att Ahlséns forskningsinstitut startades.

Formellt slöts ett avtal mellan universitetet och universitetssjukhuset under 1998 men forskningsverksamheten hade då pågått i flera år. Namnet Ahlséns forskningsinstitut inspirerades av Åke Ahlsén som var en av den moderna hörselvårdens pionjärer, egen företagare och hedersdoktor vid Karolinska Institutet samt kanslichef i Hörselskadades Riksförbund (före detta Hörselfrämjandet) och hedersordförande i Stockholms- föreningen. Syftet med samverkan mellan landsting och universitet var att genom ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter främja kunskapstillväxt och uppbyggnad av kompetens inom hörselområdet.

År 2009 skedde en namnändring till Audiologiskt forskningscentrum. Namnbytets syfte var att tydligare beskriva vårt forskningsområde samt att samordna terminologin med övriga forskningscentra inom landstinget.

Du kan läsa mer om våra forskningsprojekt i Region Örebro läns projektdatabas (Researchweb). Där kan du söka på ämnesområde eller som fritext.

Verksamhetschef

Elina Mäki-Torkko

Professor, överläkare

Forskningsstödjande personal

Frida Chebat

Forskningsadministratör

Camilla Sandelius

Forskningssjuksköterska

Jonas Birkelöf

Forskningsingenjör

Tobias Åslund

Forskningsingenjör

Christina Bergqvist

Forskningsaudionom

Karina Magnusson

Forskningsaudionom

Margareta Landin

Bibliotikarie

Forskare och doktorander

Agneta Anderzén Carlsson

Docent, leg. sjuksköterska

Alessandro Castiglione

Med. doktor, specialistläkare

Björn Lyxell

Professor, leg. psykolog

Claes Möller

Professor emeritus, överläkare

David Simic

Ingenjör

Elin Karlsson

Doktorand, leg. audionom

Elin Lundin

Doktorand, leg. arbetsterapeut

Emil Holmer

Fil. doktor, leg. psykolog

Erik Borg

Professor emeritus, överläkare

Erik Witte

Med. doktor, leg. audionom

Georgios Stamatiou

Med. doktor, ST-läkare

Hans-Erik Frölander

Med. doktor, leg. psykolog

Helena Stålnacke

Med. licentiat, leg. audionom

Håkan Hua

Fil. doktor, leg. audionom

Iris Elmazoska

Doktorand, leg. audionom

Jennie Hjaldahl

Doktorand, leg. audionom

Johanna Gustafsson

Med. doktor, beteendevetare

Mattias Ehn

Med. doktor, leg. psykolog

Moa Wahlqvist

Med. doktor, specialpedagog

Per-Inge Carlsson

Docent, överläkare

Sarah Granberg

Med. doktor, leg. audionom

Stephen Widén

Docent, leg. psykolog

Susanne Köbler

Med. doktor, fysiker

Ulrica Thunberg

Med. doktor, överläkare

Åsa Skagerstrand

Med. doktor, leg. audionom

Örjan Dahlström

Docent, civilingenjör

Forskningsbokslut och publikationer

I vår projektdatabas samlar vi information om de projekt, studier och kliniska prövningar som pågår i vår verksamhet. Varje år sammanställer vi ett forskningsbokslut som innehåller årets forskningsproduktion i form av publikationer.

Här hittar du sökbara publikationslistor och projekt.

Kontaktinformation

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, A-huset (vån 10)

Postadress

Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 mars 2022