Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Museum

Region Örebro län bidrar till att bevara länets historia genom att ge verksamhetsmedel till Örebro läns museum och Örebro Läns Hembygdsförbund. Region Örebro län ger även verksamhetsmedel till andra museum som vi bedömer vara av regionalt intresse.

Örebro läns museum

Örebro läns museum är en stiftelse med Region Örebro län och Örebro läns hembygdsförbund som stiftare.

Samlingar och tjänstelokaler finns i museets fastighet i Örebro. Länsmuseibyggnaden i Örebro är den centrala publika anläggningen med konst- och kulturhistoriska utställningar och programverksamhet. Museet har även utställningslokaler på Örebro slott.

Museet driver Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och äger och förvaltar Siggebohyttans bergsmansgård i Lindesbergs kommun, Kullängsstugan i Askersunds kommun och Grecksåsars hyttbleck i Nora kommun. Örebro läns museum har ansvar för länets slöjdkonsulenter. Örebro läns museum ska vara en mötesplats för alla med barn och unga som centrala målgrupper.

Länsmuseibyggnaden är stängd från juni 2018 på grund av en genomgripande renovering och uppgradering. Det innebär ett omfattande arbete med flytt av samling och utställningar samt anpassning av lokaler. Även museets lokaler för föremålssamlingar behöver åtgärdas. Den renoverade länsmuseibyggnaden beräknas vara klar 2027. Perioden fram till dess innebär, förutom arbetet kopplat till flytt och renovering, ett större fokus på turnerande verksamhet och utställningar med pedagogisk verksamhet på Örebro slott. Renoveringen och uppgraderingen av Örebro läns museums befintliga lokaler ska säkra en fortsatt hållbar utveckling av museets verksamhet.

Det regionala uppdraget är

 • att aktivt förvalta, utveckla och använda museets samlingar.
 • att ha en bred kompetens inom slöjd, bebyggelsevård och arkeologi.
 • att agera utifrån kunskap, forskning, samlingar och dokumentationer.
 • att agera i samverkan med andra aktörer och institutioner, ge service och råd till länets hembygdsrörelse och vara en samtalspart för andra aktörer med behov av kulturhistorisk kunskap.
 • att utvidga museets målgrupper i länet, nationellt och internationellt med barn och unga som en prioriterad grupp.
 • att genom olika publika och pedagogiska verksamheter baserade på konst och kulturhistoria lyfta samtida frågeställningar och ge besökare och användare nya kunskaper och perspektiv på sig själva och omvärlden.

Region Örebro län vill 2020–2023

 • att museet arbetar med kulturell hållbarhet*.

*Kulturell hållbarhet innebär att söka kunskap om och perspektiv på människans inre drivkrafter och givna mentala förmågor. Att se samband och sammanhang mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet genom att se närmare på hur vi människor lever våra konkreta och vanliga liv, gör val och kommunicerar med andra människor och skapar oss åsikter och värderingar. Föreställningar om det till synes självklara i tillvaron kan utmanas genom konst och kulturhistoria. Samtal om etik och möjligheten till andra värderingar och åsikter kan öppnas.

Örebro Läns Hembygdsförbund

Örebro Läns Hembygdsförbund har 70 lokala hembygdsföreningar med 15 000 medlemmar. Det är en regional ideell organisation som tillhör Svenska hembygdsförbundet, en av landets största kulturorganisationer. I länet genomför hembygdsföreningarna kulturarrangemang och bedriver musei- och arkivverksamhet.

Region Örebro län stödjer Örebro Läns Hembygdsförbund med föreningsmedel och via insatser av Örebro läns museum.

Övriga museer

Region Örebro län ger årliga verksamhetsmedel till fler museum som bedöms vara av regionalt intresse, men som inte har statlig finansiering.

Dessa museer är:

 • Skoindustrimuseet i Kumla, stiftelse
 • Alfred Nobels museum i Karlskoga, stiftelse
 • Nora järnvägsmuseum och Pershyttan (NJOV), stiftelse
 • Frövifors pappersbruksmuseum, stiftelse
 • Loka Brunns kurortsmuseum, stiftelse

Det regionala uppdraget för dessa museer är

 • att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv i Örebro län och tillsammans visa upp viktiga delar av länets historia.
 • att ge besökare nya kunskaper och perspektiv.
 • att nå nya målgrupper i och utanför länet.
 • att besitta och utveckla kompetens inom sitt museiområde.

Region Örebro län vill 2020–2023

 • att museerna stärker samverkan med andra museer eller andra aktörer i syfte att utveckla verksamheten.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 21. Dezember 2020